Ασφαλείς διακομιδές των πολυτραυματιών και βαριά πασχόντων

  • Iatropedia
Επιτέλους... Οι βαριά ασθενείς και πολυτραυματίες δεν θα διακομίζονται με την συνοδία απλά ενός ειδικευμένου ή άσχετης ειδικότητας γιατρού... Το ΚΕΣΥ αναγνώρισε το πρόβλημα και απαιτεί ειδικός ενατικολόγος ή αναισθησιολόγο να συνοδεύει τον ασθενή στην διαδρομή...

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) στο οπο'ιο συµµετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, του ΕΚΑΒ, καρδιολόγοι και νευροχειρουργός κατέληξαν στα μέτρα και τις προϋποθέσεις για τις διακοµιδές βαρέως πασχόντων και διασωληνωµένων ασθενών.

Συγκεκριμένα, για τις δια-νοσοκοµειακές διακοµιδές σε µεγάλα αστικά κέντρα που έχουν περισσότερα του ενός νοσοκομεία:

-Οι διακοµιδές διασωληνωµένων και γενικά των βαρέως πασχόντων ασθενών (πολυτραυµατίας, αιµοδυναµικά ασταθής ασθενής ή ασθενής µε επαπειλούµενο αεραγωγό και αερισµό) που αντιμετωπίσθηκαν στο ΤΕΠ ή και το χειρουργείο και δεν νοσηλεύονται σε κάποιο νοσηλευτικό τµήµα, πραγματοποιούνται από αναισθησιολόγο, εντατικολόγο ή επειγοντολόγο (ο τελευταίος εφόσον υπάρχει). Στην διακοµιδή του ασθενούς συµµετέχει ένας εκ των εφηµερευόντων γενικών χειρουργών, αν ο ασθενής είναι τραυµατίας, ενώ αν είναι παθολογικός ασθενής συμμετέχει καρδιολόγος ή παθολόγος ή νευρολόγος αναλόγως της βασικής αιτίας για την οποία παραπέμπεται σε άλλο νοσοκομείο.

-Απαραίτητα πριν την αποχώρηση του ασθενούς από το νοσοκοµείο, πρέπει να έχει παραδοθεί συγκεκριµένο, αναλυτικό, πρωτόκολλο παράδοσης/ παραλαβής, το ιστορικό του ασθενούς, πλήρης αναγραφή των εργαστηριακών και λοιπόν εξετάσεων του ασθενούς, αντίγραφο του διαγράµµατος αναισθησίας και πρακτικού επεµβάσεως (αν έχει υποβληθεί σε αναισθησία και επέµβαση).

Αν ο προς διακοµιδή ασθενής, νοσηλεύεται σε νοσηλευτικό τµήµα, εκτός του αναισθησιολόγου ή εντατικολόγου, συνοδεύεται από ένα εκ των εφηµερευόντων γιατρών της παραπέµπουσας κλινικής µε πλήρη ιατρικό φάκελο.

-Για την πραγµατοποίηση των διακοµιδών των βαρέως ασθενών συνοδεία αναισθησιολόγου ή εντατικολόγου καταρτίζεται ξεχωριστή κοινή, καθηµερινή λίστα εφηµερευόντων γιατρών των παραπάνω ειδικοτήτων. Η λίστα εφηµερευόντων για διακοµιδές καταρτίζεται και υπογράφεται από κοινού από τους διευθυντές του Αναισθησιολογικού τµήµατος και ΜΕΘ και την επίβλεψη του ∆ιευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

Για τις διακοµιδές ασθενών από ένα Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο σε ένα Περιφερειακό ή από µία Υγειονοµική Περιφέρεια σε άλλη:

-Να ισχύουν ότι και στην προηγούµενη περίπτωση. ∆ηλαδή η διακοµιδή θα πραγµατοποιείται από αναισθησιολόγο ή εντατικολόγο εφόσον είναι εφικτή η κατάρτιση κοινής λίστας εφηµερευόντων για διακοµιδές, διαφορετικά η διακοµιδή γίνεται από γιατρούς του ΕΚΑΒ

-Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η µεταφορά βαρέως πάσχοντος ή διασωληνωµένου ασθενούς από άπειρο και ανειδίκευτο για αυτό το σκοπό γιατρό και µάλιστα από γιατρό που υπηρετεί για εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ