24ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας