Έρευνα δείχνει ανάκαμψη στο χώρο της Υγείας

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Τάσεις ανάκαμψης στον κλάδο της Υγείας διαπιστώνει έρευνα της Direction Business Network, με τίτλο «MED & HEALTH BUSINESS», που περιλαμβάνει τις φαρμακευτικές εταιρείες, τις φαρμακαποθήκες και τις ιδιωτικές ιατρικές υπηρεσίες.

Aπό την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού για την διετία 2014-2015, ο οποίος συντάχθηκε βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 108 φαρμακευτικών επιχειρήσεων (εμπορικών και παραγωγικών), προκύπτει ότι οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) σημείωσαν οριακή άνοδο κατά 1,03% το 2015, σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκαν στα 4,487 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά μικτά κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 3,40% και ανήλθαν στα 1,467 δισ. ευρώ το 2015.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά 89,51%, και ανήλθαν στα 212,34 εκατ. ευρώ το 2015. Να σημειωθεί ότι από τις 108 υπό εξέταση εταιρείες, οι 90 (ποσοστό 83,33%) παρουσίασαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015.

Οι επιχειρήσεις του δείγματος είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 1,060 δισ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 1,624 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,21% σε σχέση με το 2014. Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν στα 3,168 δισ. ευρώ για το 2015 (+ 16,91% σε σχέση με το 2014), ενώ το γενικό σύνολο ενεργητικού ενισχύθηκε κατά 11,88% το 2015, σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκε στα 4,792 δισ. ευρώ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους για το 2015 διαμορφώθηκε στο 32,69%, ενώ οι εταιρείες εργάστηκαν με καθαρό περιθώριο κέρδους 4,73%. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) για το 2015 διαμορφώθηκε στο 13,08% και η σχέση ξένων προ ίδια κεφάλαια στο 1,95.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ιδιαίτερα ανθεκτικός αναδεικνύεται ο κλάδος των φαρμακαποθηκών, καθώς, παρά την πολύχρονη κρίση, οι εταιρείες για το 2015 σημείωσαν μικρή άνοδο στις πωλήσεις τους και παρέμειναν σε κερδοφόρα (κέρδη προ φόρων) τροχιά.

Από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού για τη διετία 2014-2015, ο οποίος συντάχθηκε βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 73 φαρμακαποθηκών (συνεταιρισμών και εταιρειών), προκύπτει ότι οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) αυξήθηκαν κατά 3,19% το 2015, σε σχέση με το 2014 και ανήλθαν στα 2,51 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά μικτά κέρδη των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 1,44% και ανήλθαν στα 145,23 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων παρουσιάζουν αύξηση κατά 2,07% και ανήλθαν στα 33,61 εκατ. ευρώ το 2015. Να σημειωθεί ότι από τις 73 υπό εξέταση εταιρείες οι 60 (ως ποσοστό 82,19%) παρουσίασαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015.

Οι επιχειρήσεις του δείγματος είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 137 εκατ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 292,05 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,27% σε σχέση με το 2014.

Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν για το 2015 στα 648,39 εκατ. ευρώ (+ 1,14% σε σχέση με το 2014).

Το γενικό σύνολο ενεργητικού ενισχύθηκε κατά 2,68% το 2015 σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκε στα 940,45 εκατ. ευρώ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους για το 2015 διαμορφώθηκε στο 5,79% και οι εταιρείες εργάστηκαν με καθαρό περιθώριο κέρδους 1,34% το 2015 (παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 2014). Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) για το 2015 διαμορφώθηκε στο 11,51% και η σχέση ξένων προ ίδια κεφάλαια στο 2,22.

Σε ό,τι αφορά στις ιδιωτικές ιατρικές υπηρεσίες, το 2015, ο κλάδος παρουσίασε (για ακόμη μια χρόνια) υψηλές ζημίες προ φόρων, αλλά κατάφερε να αυξήσει τις συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) του.

Από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού για τα οικονομικά έτη 2015 και 2014, ο οποίος συντάχθηκε βάσει δείγματος 68 επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ιδιωτικές κλινικές, προκύπτει ότι οι συνολικές πωλήσεις (έσοδα) των υπό εξέταση εταιρειών αυξήθηκαν κατά 3,67% το 2015 σε σχέση με το 2014 και ανήλθαν στα 1,12 δισ. ευρώ. Αυξητική τάση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν 33 εταιρείες (ως ποσοστό 48,53%) και μείωση 35 (ως ποσοστό 51,47%).

Τα συνολικά μικτά κέρδη το 2015 αυξήθηκαν κατά 34,19% και ανήλθαν στα 183 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων παρέμεινε αρνητικό και το 2015 και διαμορφώθηκε σε ζημίες προ φόρων ύψους -148,12 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας όμως βελτίωση κατά 8,41% σε σχέση με το επίσης ζημιογόνο, προ φόρων, αποτέλεσμα του 2014. Από τις 68 επιχειρήσεις, οι 38 ήταν ζημιογόνες (ζημιές προ φόρων) και οι 30 παρουσίασαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2015.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο για το 2015 ανήλθε στα 666,17 εκατ. ευρώ (+1,17% σε σχέση με το 2014) και τα συνολικά ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων σημείωσαν πτώση κατά 13,22% το 2015 σε σχέση με το 2014, και ανήλθαν στα 657 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν στα 2,163 δισ. ευρώ το 2015 αυξημένες κατά 1,03% σε σχέση με το 2014.

Το γενικό σύνολο ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε μείωση κατά 2,69% το 2015 και ανήλθε στα 2,82 δισ. ευρώ.

Οι εταιρείες εργάστηκαν το 2015 με μικτό περιθώριο κέρδους 16,31% και με αρνητικό περιθώριο καθαρού κέρδους -13,22%. Η αποδοτικότατα ιδίων κεφαλαίων (ROE) παρέμεινε αρνητική και το 2015 και διαμορφώθηκε στο -22,55% ενώ η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 3,29.