ΥΠΕΔΥΦΚΑ: Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ο έλεγχος- Έχουν βρεθεί πολλά «λαβράκια»

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Απάντηση σε δημοσιεύματα που την καθιστούν υπεύθυνη λίγο ως πολύ για αναστάτωση στις ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, έδωσε η διοίκηση της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή του ελεγκτικού μηχανισμού του ΕΟΠΥΥ... Και μεταξύ άλλων έκανε σωρεία αποκαλύψεων για πρόστιμα που επιβλήθηκαν τα προηγούμενα έτη για υπερχρεώσεις και μη σωστή χρήση των ΚΕΝ που ζημίωσαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τον ΕΟΠΥΥ...

Όπως αναφέρει η Γενική Επιθεωρήτρια της Υπηρεσίας Γεωργία Γεωργιάδου, η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. διενεργεί τακτικούς ελέγχους καθώς και σωρεία έκτακτων ελέγχων που προκύπτουν μετά από καταγγελίες ασφαλισμένων, με βάση τη χρονική σειρά και τη σημαντικότητα της καταγγελίας.

Ο Γενικός Επιθεωρητής της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. υποχρεούται στην σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων της Υπηρεσίας οι οποίες μεταξύ άλλων κατατίθενται και στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και μέρος των οποίων εμπεριέχονται στις εκθέσεις πεπραγμένων του αλλά και στην έκθεση πεπραγμένων του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) για το έτος 2015, οι οποίες δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο και παραδίδονται στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Οι έλεγχοι, οι ποινές και το έργο της Υπηρεσίας αποτυπώνονται και κοινοποιούνται κάθε χρόνο στις εν λόγω εκθέσεις πεπραγμένων.

Η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. δέχεται πληθώρα καταγγελιών από ασφαλισμένους, το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., το Συνήγορο του Πολίτη, το Συνήγορο του Καταναλωτή, την Οικονομική Αστυνομία, το Γραφείο Καταγγελιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

2012

Η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ξεκίνησε ουσιαστικά την επιβολή κυρώσεων από 19-7-2012,καθώς υπήρχε καθυστέρηση στην νομοθετικές ρυθμίσεις της επιτροπής εντάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Στις σημαντικότερες υποθέσεις του έτους καταγράφεται έλεγχος:

–         Σε ιδιωτική κλινική όπου προέκυψαν επιβαρύνσεις τόσο από μη αποδεκτά Κ.Ε.Ν. (χειρουργικά και ειδικά νευρολογικά ΚΕΝ ενώ δε διαθέτει χειρουργικό τμήμα και ιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων) όσο και λογιστικές επιβαρύνσεις (διπλές χρεώσεις περιόδων νοσηλείας- λανθασμένες χρεώσεις ΚΕΝ από το ΦΕΚ, χρέωση ολόκληρου του ΚΕΝ από 01-032012 έως 30-06-2012 αντί της προβλεπόμενης μείωσης του κατά 30%. Οι επιβαρύνσεις αυτές φθάνουν στο ποσόν των 203.401,59 ευρώ για τη συγκεκριμένη περίοδο..

–         Κατά τους ελέγχους σε άλλη Ιδιωτική Κλινική διαπιστώθηκε η εύρεση βιβλιαρίων ασθενείας χωρίς την παρουσία των ασφαλισμένων (27). Επιπλέον, σε κλινικές διαπιστώθηκε η μη τήρηση των Κ.Ε.Ν., παράλληλη χρέωση Κ.Ε.Ν., κατάχρηση ειδικών εξετάσεων σε παρατάσεις νοσηλείας, μακροχρόνιες νοσηλείες με χρέωση Κ.Ε.Ν., έξοδο και επανείσοδο νοσηλευόμενου ασθενούς προκειμένου να πληρωθεί η κλινική ανά μήνα.

–         Διαπιστώθηκε επίσης, λειτουργία κλινικών ως ιδρύματα χρονίων πασχόντων, παράβαση υγειονομικών κανονισμών και ελλιπώς συμπληρωμένοι φάκελοι νοσηλείας και εισιτηρίων εισαγωγής.

2013

Από τους διενεργούμενους ελέγχους το εν λόγω έτος διαπιστώθηκαν σωρεία παραβάσεων σε ιδιωτικές κλινικές. Ειδικότερα:

–         Σε έλεγχο σε ιδιωτική κλινική βρέθηκαν 36 βιβλιάρια ασθενείας ασφαλισμένων που δεν νοσηλεύονταν στην κλινική κατά τον επιτόπιο έλεγχο, μακροχρόνιες και επαναλαμβανόμενες μηνιαίες νοσηλείες με χρεώσεις ΚΕΝ και παρατάσεις νοσηλείας, χωρίς ιατρικές γνωματεύσεις εισαγωγής, λάθος χρεώσεις ΚΕΝ, χρεώσεις ΚΕΝ για νοσηλείες που δεν αιτιολογούνται.

–         Σε ελέγχους σε κλινικές διαπιστώθηκαν χρόνιες μη αιτιολογημένες νοσηλείες ασθενών, όπου οι ασθενείς πριν συμπληρώσουν 30 ημέρες νοσηλείας με χρέωση ΚΕΝ και παράταση, να λαμβάνουν εξιτήριο και την επόμενη ημέρα να εισάγονται πάλι σε άλλο ή στο ίδιο τμήμα, με αποτέλεσμα παράταση της νοσηλείας τους για μήνες. Αποτέλεσμα των οποίων ήταν η λειτουργία κλινικών ως ιδρύματα χρονίων πασχόντων.

–         Με τα αρ. πρωτ. ΓΕ 445/10-8-12, Γ31 /568/9-8-2012, ΓΕ 487/4-9-2012 και ΓΕ 696/17-10-2012 η ΥΠΕΔΥΦΚΑ έχει επισημανθεί η λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών σαν Ιδρύματα χρονίως πασχόντων και προτάθηκε η αναστολή της απόφασης χρέωσης με ΚΕΝ στις Ιδιωτικές Κλινικές για χρονίως πάσχοντες νοσηλευόμενους και χρέωσης για τους ανωτέρω νοσηλευόμενους με το νοσήλιο των θεραπευτηρίων χρονίως πασχόντων και με αυτό το νοσήλιο να γίνει η εκκαθάριση.

–         Σε έλεγχο ιδιωτικής κλινικής διαπιστώθηκε: υπέρβαση νοσηλευομένων κατά τμήμα νοσηλείας, υπέρβαση κλινών συνήθους νοσηλείας, με αποτέλεσμα υπέρβαση κλινών πλέον των 60, αντιφάσεις όσον αφορά στον αριθμό των κλινών εμφανίστηκαν και στην άδεια ίδρυσης και λειτουργία της κλινικής. Επιπλέον, παρατηρήθηκε: ανακατανομή κλινών σε θάλαμο νοσηλείας, χρησιμοποίηση των κλινών απομόνωσης για τη νοσηλεία συνήθων ασθενών, χρήση τμημάτων νοσηλείας, που δεν αναφέρονται στην άδεια της κλινικής ή τροποποίηση αυτής. Όσον αφορά στις νοσηλείες της κλινικής, διαπιστώθηκε απουσία απαιτούμενων στοιχείων από τους ατομικούς φακέλους, μη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας χειρουργικής επέμβασης, αιμοκαθαρόμενοι ασθενείς οι οποίοι αντί να υποβάλλονται στις συνεδρίες αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα, παραμένουν στην κλινική ως χρονίως νοσηλευόμενοι, έλλειψη εξετάσεων που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα νοσηλείας, λανθασμένες χρεώσεις ΚΕΝ παράτυπες υπερχρεώσεις ΚΕΝ, ενώ σε χρεώσεις νοσηλείας αιμοκαθαρόμενων ασθενών χρεώνονται ταυτόχρονα με τα δύο ΚΕΝ και οι αιμοκαθάρσεις που γίνονται στον ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

–         Επιπλέον, διαπιστώθηκε από ελέγχους της Υπηρεσίας μας ότι κατά την είσοδο του ασθενή στην κλινική ή στο Νοσοκομείο ο ιατρός ορίζει ένα ICD – 10 με βάση την πάθηση του ασθενούς. Κατά την έξοδο του ασθενούς το λογιστήριο είναι εκείνο που αποφασίζει ποιο ή ποια ΚΕΝ θα χρεωθούν με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ λόγω χρέωσης ακριβότερων ΚΕΝ σε πολλές περιπτώσεις, είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα. Στα αριθμ. πρωτ. ΓΕ 692/12-4-2013, ΓΕ 854/14-5-2013, ΓΕ 916/27-5-2013 (εισήγηση ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. στο Δ.Σ.) επισημαίνεται το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ εκτιμάται ότι ο καθορισμός των ΚΕΝ θα πρέπει να εγκρίνεται από τον θεράποντα ιατρό ή εναλλακτικά από εκπαιδευμένο στα ΚΕΝ ελεγκτή ιατρό.

–         Σε ελέγχους της Υπηρεσίας μας έχει παρατηρηθεί ότι πολλές συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές δεν διαθέτουν Γ θέση (τετράκλινους θαλάμους) θέση στην οποία νοσηλεύονται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τη σύμβαση με τον Φορέα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ζητείται δαπάνη για διαφορά θέσης

2014

Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 325.000€ σε Ιδιωτικές κλινικές, έγιναν καταλογισμοί σε κλινικές λόγω καταχρηστικών χρεώσεων στον ΕΟΠΥΥ από πορίσματα 5 κλινικών ύψους 300.000 € και καταλογισμοί σε κλινικές λόγω καταχρηστικών χρεώσεων σε 7 ασφαλισμένους ύψους 80.000 €.  Οι σημαντικότερες παρατηρούμενες παραβάσεις που παρατηρήθηκαν σε ελέγχους σε Ιδιωτικές κλινικές και ΚΑΑ το συγκεκριμένο έτος καταγράφονται κάτωθι:

•        Μη ορθή κοστολόγηση βάσει Κ.Ε.Ν.

•        Υπερχρεώσεις  και επιπλέον χρεώσεις νοσηλίων σε Ιδιωτικές Κλινικές.

•        Χρεώσεις χρονίων πασχόντων ως νοσηλευόμενων ασθενών με ΚΕΝ.

•        Υπερχρεώσεις ασθενών κατά τη νοσηλεία τους με αιτιολογία ανώτερη θέση αυτής που δικαιολογεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Γ΄ θέση ,τετράκλινος θάλαμος) ή υπερχρεώσεις σε ΜΕΘ.

•        Παρακράτηση βιβλιαρίων ασθενείας που έχουν εξέλθει από την Ιδιωτική Κλινική

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

–         Η Υπηρεσία ερεύνησε καταγγελία ασφαλισμένου σχετικά με τις χρεώσεις κατά την νοσηλεία του σε Ιδιωτική Κλινική. Διαπιστώθηκε η υπερχρέωση του από την κλινική κατά 25.565,53 € με την αιτιολογία της διαφοράς θέσης νοσηλείας ανώτερης του τετράκλινου δωματίου, το οποίο δεν τεκμηριώνεται και δεν ανταποκρίνεται στη συμβατική υποχρέωση της κλινικής με τον ΕΟΠΥΥ.

–         Η Υπηρεσία ερεύνησε καταγγελία ασφαλισμένου σχετικά με τις χρεώσεις κατά την νοσηλεία του σε Ιδιωτική Κλινική. Η χρέωση αφορούσε σε χρεώσεις στην ΜΕΘ, στις οποίες ο ασφαλισμένος δεν χρεώθηκε με τιμολόγιο ΕΟΠΥΥ αλλά ιδιωτικά. Στην εν λόγω περίπτωση στις χρεώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονταν και οι πραγματοποιηθείσες εξετάσεις. Διαπιστώθηκε η υπερχρέωση του  ασφαλισμένου από την κλινική κατά 34.590 €.

–         Σε ελέγχους καταχωρημένων παραπεμπτικών στην ΗΔΙΚΑ Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στην περιοχή της Αθήνας διαπιστώθηκε η κατά παράβαση έκδοση 63 παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων (41 ασφαλισμένοι), οι οποίες δεν εξαιρούνται του κλειστού νοσηλίου, ενώ οι ασφαλισμένοι νοσηλεύονταν με ημερήσιο κλειστό νοσήλιο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε αντίστοιχη συνταγογράφηση και εκτέλεση σε 28 παραπεμπτικά (10 ασφαλισμένων) μετά την ημερομηνία θανάτου τους. Η κύρωση του καταλογισμού της ζημίας του ΕΟΠΥΥ με το επιβαλλόμενο χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 15.000€.

–         Έλεγχος σε 18 Κέντρα Αποθεραπείας Αποκατάστασης για συνταγογράφηση επιπλέον εξετάσεων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που νοσηλεύτηκαν στα πλαίσια Κλειστής Νοσηλείας το χρονικό διάστημα Απρίλιος και Μάιος 2013. Διαπίστωση παραβάσεων σε οκτώ από αυτά και έκδοση σχετικών πορισμάτων (11) και επιβολή ποινών σε ιατρούς

2015

Επιβλήθηκαν κυρώσεις από ελέγχους σε 3 Ιδιωτικές κλινικές ύψους 85.000 € και καταχρηστικές χρεώσεις ασφαλισμένων από 16 Ιδιωτικές Κλινικές ύψους 154.835,55 €. Οι σημαντικότερες παρατηρούμενες παραβάσεις που παρατηρήθηκαν σε ελέγχους σε Ιδιωτικές κλινικές και ΚΑΑ (Κέντρα Αποκατάστασης Αποθεραπείας  το συγκεκριμένο έτος καταγράφονται κάτωθι:

•        Μη ορθή κοστολόγηση βάσει τα Κ.Ε.Ν (Κλειστά Ελληνικά Νοσήλια).

•        Υπερχρεώσεις και επιπλέον χρεώσεις νοσηλίων σε Ιδιωτικές Κλινικές και Κέντρα Αποκατάστασης

•        Υπερχρεώσεις ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ ως ιδιωτών ασθενών κατά τη νοσηλεία τους, με αιτιολογία νοσηλεία ανώτερη θέση αυτής που δικαιολογεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Γ΄ θέση) ή υπερχρεώσεις σε νοσηλεία σε ΜΕΘ.

•        Συνταγογράφηση και χρέωση διαγνωστικών εξετάσεων και επισκέψεων σε περιπτώσεις κλειστής νοσηλείας,ενώ αυτές συμπεριλαμβάνονται στο κλειστό νοσήλιο, με αποτέλεσμα επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ και του ασφαλισμένου.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

–         Σε έλεγχο σε Ιδιωτική ψυχιατρική κλινική κατόπιν καταγγελίας 26 ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ και ασφαλισμένου στο Υπ. Υγείας για καταχρηστικές χρεώσεις σε βάρος των ασφαλισμένων, επιβεβαιώθηκε η καταγγελία και διαπιστώθηκαν ιδιωτικές χρεώσεις ασφαλισμένων σε ποσοστό διπλάσιο της συμμετοχής τους (κυρίως ασφαλισμένων ΙΚΑ) έως του ποσού των 300€ κάθε μήνα. Επίσης δηλώθηκε χρέωση ασθενούς με ταινίες σακχάρου, ενώ δεν έπασχε από διαβήτη. Διαπιστώθηκαν επίσης προβλήματα στις συνθήκες νοσηλείας και διαμονής των ασθενών στην κλινική. Το Πόρισμα διαβιβάστηκε στο Υπ. Υγείας για ενέργειες οι οποίες ήδη δρομολογήθηκαν. Επίσης, ενημερώθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη κατόπιν αιτήματος διερεύνησης δικής του καταγγελίας.

–         Διερευνήθηκε καταγγελία για νοσηλεία ασφαλισμένου σε ιδιωτική κλινική. Η ιδιωτική κλινική προέβη σε καταχρηστική χρέωση στον ασφαλισμένο για τη νοσηλεία του με χρέωση ΚΕΝ και τη νοσηλεία του σε ΜΕΘ, του ποσού των 31.628,4 € και στον ΕΟΠΥΥ του ποσού των 4.056.19 €. Το πόρισμα διαβιβάστηκε στη Δ/νση Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ και στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ με προτάσεις για ενέργειές τους.

–         Διερευνήθηκε καταγγελία σχετικά με τη νοσηλεία του ασφαλισμένου σε ιδιωτική κλινική. Η ιδιωτική κλινική προέβη σε καταχρηστική χρέωση στον ασφαλισμένο 5.000 ευρώ για τη νοσηλεία του.

–         Διερευνήθηκε καταγγελία σχετικά με νοσηλεία στην σε ιδιωτική κλινική. Η ιδιωτική κλινική προέβη σε καταχρηστική χρέωση του ασφαλισμένου για τη νοσηλεία με χρέωση ΚΕΝ, σε ΒΟΧ Παίδων του ποσού των 1.400 € .

–         Διερευνήθηκε καταγγελία από την Ιταλική Πρεσβεία σχετικά με τον έλεγχο των χρεώσεων (49.686,27 ευρώ) από ιδιωτική κλινική Αθηνών που αφορούν τη νοσηλεία Ιταλού υπηκόου. Ο ασθενής διεκομίσθη σε Δημόσιο Νοσοκομείο της Αθήνας από το ΚΥ Πάρου, με το ασθενοφόρο αεροσκάφος, που ανήκει στο «Βελέντζειο Ίδρυμα Πρόνοιας και Μορφώσεως Πάρου», με συνοδεία ιατρού, με διάγνωση πιθανή υπαραχνοειδή αιμορραγία. Σύμφωνα με την κατάθεση του Νευροχειρουργού, Δ/ντη Ν/Χ του Νοσοκομείου ο ασθενής με υπογραφή της συζύγου του αυθημερόν  και παρουσία και σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου της Ιταλικής πρεσβείας εξήλθε από το Νοσοκομείο και μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική Αθηνών αφού πρώτα ενημερώθηκε αρμοδίως ότι ο εμβολισμός που είχε ανάγκη δεν γίνεται στο Νοσοκομείο, η δε χειρουργική επέμβαση θα εγένετο σε προγραμματισμένη βάση μετά από 5μερο με άμεσο κίνδυνο της ζωής του ασθενούς.

Για τη νοσηλεία του Ιταλού υπηκόου στο Νοσοκομείο και στο ιδιωτικό θεραπευτήριο δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες, που προβλέπονται και περιγράφονται στο αρ 29550/25-5-2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με οδηγίες προς τις συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές κλινικές για παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε Ευρωπαίους ασφαλισμένους (ηλεκτρονική αναγγελία, έκδοση εισιτήριου από την κλινική επίδειξη Ε.Κ.Α.Α ή Π.Π.Α, συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Α), με αποτέλεσμα η νοσηλεία του να διέπεται από ιδιωτικό χαρακτήρα και όχι από αυτόν που περιγράφεται στην ανωτέρω εγκύκλιο και στο ΦΕΚ 1233/11-4-2012 ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ και αφορά τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ και αντίστοιχα τους Ευρωπαίους Πολίτες και έτσι να μη μπορεί να αποζημιωθεί για το ποσό που χρεώθηκε.

–         Διερευνήθηκε καταγγελία σχετικά με τη νοσηλεία ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτική κλινική. Η ιδιωτική κλινική προέβη σε καταχρηστική χρέωση στον ασφαλισμένο για τη νοσηλεία του με χρέωση ΚΕΝ και ημερήσιο νοσήλιο, του ποσού των 1.981,58 €.

–         Διερευνήθηκε καταγγελία σχετικά με τη νοσηλεία ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτική κλινική που χρεώθηκε 8.924,63 ευρώ ενώ μετά την επεξεργασία των στοιχείων θα έπρεπε να χρεωθεί 1.493,46 ευρώ.

–         Διερευνήθηκε καταγγελία σχετικά με τη νοσηλεία ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική Κλινική και διαπιστώθηκε ότι χρεώθηκε 81.997,71 ευρώ ενώ μετά την επεξεργασία των στοιχείων θα έπρεπε να χρεωθεί 9.448 ευρώ.

–         Διερευνήθηκε καταγγελία σχετικά με τη νοσηλεία ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική Κλινική και διαπιστώθηκε ότι χρεώθηκε 2.400 ευρώ, ενώ μετά την επεξεργασία των στοιχείων δεν έπρεπε να χρεωθεί καθόλου γιατί επρόκειτο για καρδιοχειρουργική επέμβαση.

–         Διερευνήθηκε καταγγελία σχετικά με τη νοσηλεία ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική Κλινική που χρεώθηκε 32.592,37 ευρώ ενώ μετά την επεξεργασία των στοιχείων η οφειλή του θα έπρεπε να περιοριστεί στο ποσό των 2.230,59 ευρώ.

–         Διερευνήθηκε καταγγελία σχετικά με τη νοσηλεία ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική Κλινική και διαπιστώθηκε ότι χρεώθηκε 4.588,40 ευρώ, ενώ μετά την επεξεργασία των στοιχείων η οφειλή του θα έπρεπε να περιοριστεί στο ποσό των 264,68 ευρώ.

–         Διερευνήθηκε καταγγελία σχετικά με τη νοσηλεία ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική Κλινική, στο πλαίσιο παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και διαβίβαση στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ από τη Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας. Προέκυψε ζημίωση του ΕΟΠΥΥ από τη μη νοσηλεία του σε Γενική Κλινική κατά το ποσό των 2.155, 15 ευρώ συν το ποσό που αντιστοιχεί σε μία ημέρα νοσηλείας του ΚΕΝ Π03Χα.

–         Επίσης, για τον ίδιο ασφαλισμένο άλλη Ιδιωτική κλινική, στην οποία νοσηλεύθηκε, χρέωσε καταχρηστικά τον ΕΟΠΥΥ με 600 ευρώ.

2016

Εκδόθηκαν από τη Γενική Επιθεωρήτρια ΥΠΕΔΥΦΚΑ 17 εντολές ελέγχου σε Ιδιωτικές Κλινικές, σε 3 Νοσοκομεία και 16 εντολές ελέγχου σε Διαγνωστικά Εργαστήρια. Οι έλεγχοι είναι σε εξέλιξη ενώ έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε 5 Ιδιωτικές Κλινικές, στις οποίες ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, ύψους 300.000 €.

Από τους ελέγχους των διαγνωστικών εργαστηρίων, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν, επεβλήθη σε ένα διαγνωστικό Κέντρο 3.439€ πρόστιμο, ενώ έχουν κληθεί για εξηγήσεις για σημαντικές και πολλές παραβάσεις Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια  για καταχρηστικές χρεώσεις σε βάρος των ασφαλισμένων και βρίσκονται στη φάση αξιολόγησης και επιβολής κυρώσεων .

Επίσης, η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. το τελευταίο διάστημα διεξάγει πολλούς και μεγάλους ελέγχους σχετικά με επιθέματα κατακλίσεων και προϊόντα ειδικής διατροφής, όπου παρατηρείται υψηλή παραβατικότητα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν