Α. Ξανθός για την αιμοεπαγρύπνηση: Έχουμε ένα κατακερματισμένο σύστημα

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Χαιρετισμό στην ημερίδα με θέμα: «Νέοι Ορίζοντες στην Αιμοεπαγρύπνηση και στη Βιοεπαγρύπνηση. Ελληνικά και Διεθνή δεδομένα» απηύθυνε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός. Σε αυτόν επισήμανε ότι το ΥΥΚΑ επιδιώκει την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας με στόχο την ασφάλεια και επάρκεια αίματος.

Διαβάστε παρακάτω τι είπε ο Ανδρέας Ξανθός:

Η αιμοδοσία είναι ο αόρατος ερειστικός ιστός του συστήματος υγείας, που επιτρέπει τη λειτουργία των νοσοκομείων τόσο σε επίπεδο ρουτίνας (χειρουργεία, αιμορραγίες, μεσογειακή αναιμία) όσο και υποστηρίζοντας ειδικές θεραπείες (αιματο-ογκολογία, μεταμοσχεύσεις).

Η Ε.Ε., από δεκαετίας και πλέον, έχει θεσπίσει σαφές πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των συστημάτων αιμοδοσίας, με συγκεντροποιημένο μοντέλο και με περιγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται, με στόχο την ποιότητα και την ασφάλεια της μετάγγισης. Το συγκεντροποιημένο μοντέλο περιλαμβάνει τα Κέντρα Αίματος, αρμόδια για την προσέλκυση δοτών, τη συλλογή, την επεξεργασία /έλεγχο και τη διανομή του αίματος και τις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, αρμόδιες για τη συντήρηση του αίματος, τον προμεταγγισιακό έλεγχο (ομάδα/δισταύρωση) και τη διερεύνηση επιπλοκών της μετάγγισης. Όλο το σύστημα συντονίζεται /εποπτεύεται από τις Αρμόδιες Αρχές για το αίμα και τα παράγωγά του.

Η αιμοεπαγρύπνηση (Hemovigilance), το σύνολο οργανωμένων διαδικασιών επαγρύπνησης και αναφοράς σοβαρών ανεπιθύμητων και απροσδόκητων συμβάντων ή αντιδράσεων σε δότες ή λήπτες αίματος και παραγώγων και επιδημιολογικής επιτήρησης του δότη, αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της ασφαλούς μετάγγισης.
Η ευρωπαϊκή οδηγία 2002/98 EC, ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 3402/2005 για την «Αναδιοργάνωση του Συστήματος Αιμοδοσίας» ιδρυτικό νόμο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλά βήματα να γίνουν για την ουσιατική εναρμόνιση της αιμοδοσίας της χώρας μας με την ευρωπαϊκή οδηγία. Στην πραγματικότητα έχουμε ακόμα ενα κατακερματισμένο σύστημα, με έλλειμμα κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού που παρά τις αξιοθαύμαστες προσπάθειες των επί μέρους υπηρεσιών αιμοδοσίας απέχει από το να είναι αποτελεσματικό, ενώ είναι και πολύ δαπανηρό.

Το υπουργείο Υγείας επιδιώκει την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας με στόχο την ασφάλεια και επάρκεια αίματος.

Στο πλαίσιο αυτό :
-Στηρίξαμε το ΕΚΕΑ στο θεσμικό του ρόλο ως αρμόδιου φορέα που καταρτίζει, συντονίζει και εισηγείται στο υπουργείο το στρατηγικό σχεδιασμό για τη λειτουργία της εθνικής αιμοδοσίας.
-Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ), ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής και κάρτα εθελοντών αιμοδοτών και προχωρεί το εννιαίο πληροφοριακό σύστημα της αιμοδοσίας (vein-to-vein) με στόχο την πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο της αλυσίδας αιμοδοσίας-μετάγγισης, τον έλεγχο των αποθεμμάτων αίματος και το σχεδιασμό στοχευμένης προσέλκυσης αιμοδοτών.
-Ολοκληρώνεται ο συγκεντρωτικός διαγωνισμός ορολογικού ελέγχου του αίματος σε 4 Κέντρα που θα αποφέρει εξοικονόμηση περίπου 15 εκατ. το χρόνο.
-Δρομολογούνται συγκεντρωτικοί διαγωνισμοί και άλλων προμηθειών της αιμοδοσίας : ομάδων αίματος αιμοδοτών, ασκών αιμοληψίας, συσκευασιών μεταφοράς.
-Με εισήγηση του ΕΚΕΑ, δρομολογείται πιλοτικό σχέδιο συντονισμού εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας στην Αττική, με συνεργασία των αιμοδοσιών και στόχο σταθερά, επαρκή αποθέμματα αίματος στη διάρκεια του χρόνου.
Οργανώνεται από το υπουργείο υγείας σε συνεργασία με το ΕΚΕΑ Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοτών, με στόχο την αύξηση του αριθμού των συστηματικών εθελοντών αιμοδοτών και την αυτάρκεια της χώρας σε αίμα περιορίζοντας δραστικά την ανάγκη των «αιμοδοτών αντικατάστασης» καθώς και της εισαγωγής αίματος.
-Η εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την Αιμοδοσία που θα περιλαμβάνει την προσέλκυση εθελοντών, τη συλλογή, επεγεργασία, έλεγχο, μεταφορά και μετάγγιση αίματος, θα έχει ως αποτέλεσμα καλύτερο ποιοτικό έλεγχο και οικονομία κλίμακας. Εξ άλλου, η Ε.Ε. σχεδιάζει την επικαιροποίηση των κανόνων καλής πρακτικής για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας και τον Φλεβάρη του 2018 αναμένεται η τελική συμμόρφωση των κρατών μελών με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.

Ακόμα, στην Ευρώπη θεσμοθετούνται κοινοί κανόνες και πρακτικές για το αίμα, τους ιστούς, τα όργανα προς μεταμόσχευση και τις κυτταρικές θεραπείες υπό την ομπρέλλα της Βιοεπαγρύπνησης, που αποτελεί θέμα και στην Ημερίδα σας, και συνεπώς αυτό είναι άλλο ένα πεδίο όπου απαιτείται εναρμόνιση.

Η Ημερίδα σας για την αιμοεπαγρύπνηση θα συμβάλλει σημαντικά στην ανασκόπηση των ελληνικών και διεθνών επιστημονικών δεδομένων, στη διερεύνηση νεώτερων προοπτικών και στην προσέγγιση των βέλτιστων πρακτικών για την ασφαλή μετάγγιση προς όφελος των ασθενών.

Τέλος η συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων για το αίμα και τα παράγωγά του, τους ιστούς, τα όργανα και τα κύτταρα που χρησιμοποιούνται για θεραπεία σε ανθρώπους είναι απαίτηση των καιρών και διευκολύνει την εφαρμογή κανόνων ποιότητας και καλής πρακτικής