Τέλος στην επιπρόσθετη επιβάρυνση ασθενών σε καινοτόμες εξετάσεις

  • Iatropedia
Καλά νέα σήμερα με την απόφαση του υπουργού Υγείας, Παναγιώτη Κουρουμπλή που καταργεί την επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων για τις διαγνωστικές εξετάσεις "υψηλής καινοτομίας"...

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Απαλείφθηκε με απόφαση του Π. Κουρουμπλή το εδάφιο -παραθυράκι που επέτρεπε την κατά περίπτωση πληρωμή από τους ασφαλισμένους κάποιων εξετάσεων καινοτομίας- αιχμής που στοιχίζουν και παραπάνω χρήματα…

Ψηφιακές ακτινογραφίες, ψηφιακές μαστογραφίες είχαν γίνει τελευταία αντικείμενο …παραπόνων από αρκετούς ασφαλισμένους καθώς υπήρχε εδάφιο το οποίο ανέφερε ότι «δύναται να επιτρέπεται να εισπραχθούν για περιπτώσεις εξετάσεων υψηλής καινοτομίας επιπλέον συμμετοχές από τους ασφαλισμένους»… Έτσι, πέραν της συμμετοχής του 15% στις εξετάσεις που διενεργούνται σε ιδιωτικά εργαστήρια, κάποιοι απαιτούσαν και επιπρόσθετα ποσά για την διενέργεια των εξετάσεων αυτών.

Διαβάστε εδώ την υπουργική απόφαση:

Με την αριθμό Γ3γ/28034 (ΦΕΚ 1021/Β’/3-6-2015) Απόφαση του Υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή, καταργήθηκε το εδάφιο 22 του άρθρου 3 της αριθ. Υ9α/οικ.70521/2014 (ΦΕΚ 2243/Β/2014) Απόφασης της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας, όπως είχε τροποποιηθεί με την αριθ. 113385 (ΦΕΚ 35/Β/2015) Υπουργική Απόφαση, στο οποίο αναφερόταν ότι: «Επίσης δύναται να επιτρέπεται να εισπραχθούν για περιπτώσεις εξετάσεων υψηλής καινοτομίας επιπλέον συμμετοχές από τους ασφαλισμένους, όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες».

Το εν λόγω εδάφιο ήταν με σαφή περιθώρια διασταλτικής ερμηνείας, η οποία κατέληγε (ανάλογα με τον πάροχο) στην επιβάρυνση του ασφαλισμένου πέρα από την καθορισμένη νόμιμη συμμετοχή. Προς όφελος των ασφαλισμένων, με την κατάργηση του ανωτέρω εδαφίου, δεν προκαλείται πλέον επιπρόσθετη επιβάρυνση στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στις διαγνωστικές εξετάσεις υψηλής καινοτομίας (όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες). Η «συμμετοχή» του ασφαλισμένου στις παρακλινικές εξετάσεις είναι σαφώς προσδιορισμένη (άρθρο 8, Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΦΕΚ 3054/Β’/2012) και καθορίζεται στο 15% της αξίας του Κρατικού Τιμολογίου ή της εκάστοτε ασφαλιστικής τιμής της εξέτασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όλο το προηγούμενο διάστημα γινόταν αποδέκτης σωρείας καταγγελιών και παραπόνων ασφαλισμένων, που αφορούσαν την επιβολή επιπρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης από τους ιδιώτες παρόχους για διαγνωστικές εξετάσεις «υψηλής καινοτομίας» (όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες). Συγκεκριμένα οι ιδιώτες πάροχοι απαιτούσαν με αυθαίρετο τρόπο, την επιπρόσθετη αυτή οικονομική επιβάρυνση, χωρίς να καθορίζεται από καμία κανονιστική πράξη το ύψος της ανά είδος εξέτασης υψηλής καινοτομίας. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε «εφαρμογή» του σχετικού εδαφίου της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης αναγκάζονταν να καταβάλλουν συμμετοχή που υπερέβαινε την αποζημίωση της εξέτασης με βάση το Κρατικό Τιμολόγιο (για παράδειγμα στην εξέταση της μαστογραφίας καλούνταν να καταβάλλουν ποσά 10-50 ευρώ για ψηφιοποιημένη μαστογραφία και 40-120 ευρώ για ψηφιακή μαστογραφία, ποσά που υπερβαίνουν την κοστολόγηση της εξέτασης με βάση το Κρατικό Τιμολόγιο (8,01 ευρώ)).

Πλέον και με τη νέα Απόφαση του Υπουργού Υγείας δεν προβλέπεται επιπρόσθετη συμμετοχή του ασφαλισμένου ως ίσχυε μέχρι πρότινος.