Τα μέλη του ΣΦΕΕ δεσμεύονται από κώδικα δεοντολογίας- Δείτε τι προβλέπει

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Το σκάνδαλο της Novartis πυροδότησε συζητήσεις γύρω από την σχέση της φαρμακοβιομηχανίας με τους επαγγελματίες υγείας, γιατρούς και φαρμακοποιούς. Αλλά πόσοι γνωρίζουν ότι οι σχέσεις αυτές διέπονται τα τελευταία χρόνια από ένα αυστηρότατο κανονιστικό και περιοριστικό πλαίσιο;

Ο κώδικας δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και τη δημοσιοποίηση παροχών από Φαρμακευτικές Εταιρείες προς επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς αποτελεί το βασικό όργανο αυτορρύθμισης των επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ που τέθηκε σε εφαρμογή το Μάρτιο του 2002 και δεσμεύει το σύνολο των εταιρειών-μελών.

Δεν μένει όμως στατικός… Ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι εναρμονισμένος με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με συνεχώς νέους και αυστηρότερους κανόνες και πρακτικές.

Αποτελείται από τρία βασικά Κεφαλαία στα οποία περιέχονται α) οι «Γενικές Ρυθμίσεις», β) Οι ρυθμίσεις που αφορούν στη «Δημοσιοποίηση των παροχών των Φαρμακευτικών Εταιρειών προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς φορείς» και γ) οι ρυθμίσεις σχετικά με τη «Διαδικασία Ελέγχου Εφαρμογής του Κώδικα».

Δείτε τι γίνεται σε ό,τι αφορά στις σχέσεις του ΣΦΕΕ με τους επαγγελματίες Υγείας:

Ο ΣΦΕΕ θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια και ακεραιότητα γύρω από αυτές τις σχέσεις διεθνώς. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προώθηση και χρηστή διοίκηση στον κλάδο του φαρμάκου, τις οποίες υιοθέτησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από το χώρο της Υγείας το 2013.

Κατ’ εφαρμογή των οδηγιών αυτών, η ΕFPIA, μέλος της οποίας είναι ο ΣΦΕΕ, υιοθέτησε τον Κώδικα Δημοσιοποίησης , ο οποίος εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας από το 2016 (για παροχές του 2015).

Στο πλαίσιο αυτό δε, ο ΣΦΕΕ εισηγήθηκε στις εκάστοτε κυβερνήσεις τη θέσπιση σχετικού θεσμικού πλαισίου που θα εφαρμόζεται στο σύνολο των φαρμακευτικών εταιρειών της Επικράτειας. Η πρόταση του ΣΦΕΕ υλοποιήθηκε με την εισαγωγή του άρθρου 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014.

Ωστόσο η, υπ. αρ. 5/2016, Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), περιόρισε σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του ως άνω νόμου, εκτιμώντας ότι κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου, η σχετική υποχρέωση των ΦΕ «…αφορά μόνο τις παροχές που αφορούν σε προωθητικά συνέδρια…».

Η πρώτη δημοσιοποίηση παροχών ΦΕ προς ΕΥ και ΕΥΦ στις ιστοσελίδες του ΕΟΦ και κάθε ΦΕ, κατ’ εφαρμογή του ως άνω νόμου, έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2018. Καλύπτει ωστόσο ένα πολύ μικρό μέρος των παροχών των ΦΕ προς ΕΥ, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος τέτοιων παροχών αφορά στην υποστήριξη συμμετοχής των ΕΥ σε αμιγώς επιστημονικές εκδηλώσεις, οι οποίες, δυνάμει των, υπ. αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν δημοσιοποιούνται.