Στην πρώτη θέση τα ασφαλιστικά ταμεία σε καταγγελίες για κακοδιαχείριση

  • Γιάννα Σουλάκη
καταγγελίες για κακοδιαχείριση
Σημαντικοί φορείς της δημόσιας διοίκησης συγκέντρωσαν τις περισσότερες καταγγελίες για κακοδιαχείριση, τις οποίες κατέγραψε ο Συνήγορος του Πολίτη το 2018, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με την 20η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, το μεγαλύτερο ποσοστό αναφορών και οι περισσότερες καταγγελίες για κακοδιαχείριση ανιχνεύθηκαν σε ΝΠΔΔ (32%), με κορυφαία την κοινωνική ασφάλιση και τα ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και ΕΟΠΥΥ, τα οποία συγκεντρώνουν το 62% των αναφορών. Ακολουθούν ζητήματα φορολογίας, αδειοδότησης, εισόδου και παραμονής αλλοδαπών, κοινωνικής πρόνοιας και ζητήματα διακρίσεων λόγω φύλου.

Ο κύριος όγκος των βάσιμων -δηλαδή εξακριβωμένων και δίκαιων- αναφορών για το 2018, αφορούσε σε ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 15.644 αναφορών για το έτος 2018, οι 1834 είχαν ως επίκεντρο τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Στατιστικά, δηλαδή, το 5,3% των καταγγελιών αφορούσαν τους ασφαλιστικούς φορείς.

«Το φαινόμενο παρουσιάζει ανησυχητική διαχρονικότητα»

Οπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Συνήγορος του Πολίτη, “Οι παραπάνω τομείς βρίσκονται, τα τελευταία πέντε χρόνια, σταθερά στις πρώτες θέσεις των προβλημάτων κακοδιοίκησης που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, επί του συνόλου των βάσιμων αναφορών που αρχειοθετήθηκαν το 2018 διαπιστώθηκε πρόβλημα κακοδιοίκησης στο 58% των περιπτώσεων, ποσοστό που επίσης παρουσιάζει ανησυχητική διαχρονική σταθερότητα τα τελευταία χρόνια. Η ανάλυση των ιδιαίτερων θεματικών κατηγοριών για την περίοδο 2015-2018, οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι κυριότερες περιπτώσεις κακοδιοίκησης καταγράφονται στους τομείς του κράτους πρόνοιας, των οργανισμών κοινής ωφέλειας, της εκπαίδευσης (όλων των βαθμίδων), των υπηρεσιών που παρέχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος”.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών, που ο Συνήγορος του Πολίτη, διαπίστωσε κακοδιοίκηση κατά την διερεύνηση, συγκεντρώνεται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ιδιαίτερα για μία ακόμη φορά σε εκείνα που σχετίζονται άμεσα με την κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, την κυρίαρχη, τα τελευταία χρόνια, θεματική κατηγορία αναφορών προς την Αρχή. “Συγκεκριμένα, ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και ο ΕΟΠΥΥ συγκεντρώνουν σχεδόν το 62% των αναφορών κατά τη διερεύνηση των οποίων διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση”.