ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ: Επιτέλους χωρίς «προβάδισμα» οι νοσηλευτές ΠΕ σε σχέση με τους ΤΕ

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ διαχρονικά τοποθετείται υπέρ της μη ύπαρξης προβαδίσματος μεταξύ των νοσηλευτών των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ κατά το στάδιο κατάληψης των θέσεων ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών. Η πλήρης δικαίωση των θέσεων της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ προήλθε από την πλέον πρόσφατη υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-06-2018 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η θέση αυτή της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στηρίζεται σε μια σειρά επιχειρημάτων με κεντρικό άξονα, ότι η ειδικότητα του κλάδου των νοσηλευτών ουδόλως υπαγορεύει την αναγκαστική καθιέρωση ενός προβαδίσματος υπέρ των νοσηλευτών ΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ υποστηρίζει, ότι τηρουμένης της αρχής της αξιοκρατίας, για όλες τις θέσεις ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα διαζευκτικής κατάληψής τους είτε από νοσηλευτές της κατηγορίας ΠΕ, είτε από συναδέλφους τους της κατηγορίας ΤΕ χωρίς μεταξύ τους προβάδισμα και κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης του συνόλου των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων ενός εκάστου των υποψηφίων.

Η εγκύκλιος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, λαμβανομένης υπόψη και της πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα πρόβλεψης των οικείων οργανικών διατάξεων περί διαζευκτικής κατάληψης των θέσεων ευθύνης από υπαλλήλους διαφορετικών κατηγοριών, χωρίς να προκύπτει η υποχρέωση καθιέρωσης ενός γενικού προβαδίσματος υπέρ των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ.

Αναφέρουν από την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ:

Η δυνατότητα αυτή οπωσδήποτε καταλαμβάνει και τους οργανισμούς των νοσοκομείων και δη τις νοσηλευτικές υπηρεσίες τούτων, όπου το δημόσιο συμφέρον, η αποτελεσματική λειτουργία των επιμέρους μονάδων, αλλά και το δικαίωμα των υπαλλήλων σε υπηρεσιακή εξέλιξη δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την καθιέρωση αδιακρίτως ενός προβαδίσματος υπέρ των νοσηλευτών ΠΕ. Αντιστρόφως προκύπτει, ότι ειδικώς στις νοσηλευτικές υπηρεσίες τεκμηριώνεται κάλλιστα η πρόβλεψη διαζευκτικώς της δυνατότητας επιλογής σε θέση ευθύνης υπαλλήλων αμφοτέρων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, χωρίς μεταξύ τους προβάδισμα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αισθάνεται πλήρως δικαιωμένη, κατά το μέρος που η πάγια θέση της ευρίσκει πλέον και θεσμική κατοχύρωση στην επίμαχη εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Εφεξής, πρωταρχικό μέλημα της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αποτελεί η εμπέδωση της συγκεκριμένης εγκυκλίου και η λήψη της υπόψη κατά την κατάρτιση των οργανισμών των δημόσιων νοσοκομείων.