Οργανωμένα διαδικτυακά επαγγελματικά σεμινάρια από το ΠΦΣ

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Διαδικτυακά σεμινάρια για τα μέλη του οργανώνει για την ακαδημαϊκή περίοδο 2017 – 2018 ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) τα οποία θα πραγματοποιήσει εταιρεία σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία “Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Φαρμακοποιών” (ΙΔΕΕΑΦ).

 

Το ΙΔΕΕΑΦ έχει μοναδικό μέτοχο τον ΠΦΣ και έχει αναλάβει την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, για τα οποία έχει την ευθύνη του περιεχομένου και του εκπαιδευτικού προγράμματος. Για την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα επιλεγεί ανάδοχος με διαγωνισμό από τον ΠΦΣ.

Όπως αναφέρεται στη προκήρυξη, η συνολική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και αφορά αποκλειστικά τη διοργάνωση και διαχείριση του ως άνω εκπαιδευτικού προγράμματος από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2018.

Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών όσων επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, ορίζεται η 26η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα λάβει χώρα την 27η Ιουλίου 2016 και ώρα 12.00, στα γραφεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου, στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, στα γραφεία του ΠΦΣ ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier εις την ως άνω διεύθυνση.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, των κρατών – μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς επίσης και των οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν την καταστατική τους έδρα και δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες.

Επίσης ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων με κοινή προσφορά που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν