Οι νέοι μισθοί και τα επιδόματα των γιατρών – Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος

  • Γιάννα Σουλάκη
γιατρούς
Μεσοσταθμικές αυξήσεις αποδοχών κατά 10% με αναδρομική ισχύ από τις 28/6/2022 προβλέπονται για τους περίπου 20.000 γιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο υπ’ αριθμόν 2/362/ΔΕΠ/5-1-2023 του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεοδώρου Σκυλακάκη.

Το νέο μισθολόγιο των γιατρών με την αύξηση κατά 10% , αναδρομικά από την 28η-6-2022, και το οποίο αφορά γιατρούς, οδοντιάτρους και έμμισθους ειδικευόμενους  και επικουρικούς ιατρούς του ΕΣΥ, δημοσιεύθηκε σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό σημαίνει πως οι ιατροί του ΕΣΥ θα εισπράξουν, εκτός από τις αυξήσεις, και αναδρομικά έξι μηνών.

Αναλυτικότερα, τα ποσά των βασικών μισθών όλων των ιατρών του ΕΣΥ αυξάνονται αναδρομικά από τις 28-6-2022 κατά 4% έως 5%, δηλαδή, κατά 60 έως 155 ευρώ το μήνα, ενώ τα επιδόματα νοσοκομειακής απασχόλησης και θέσης ευθύνης αυξάνονται συνολικά κατά 150 έως και 165 ευρώ το μήνα. Οι συνολικές αποδοχές αυξάνονται κατά 10% περίπου μεσοσταθμικά.

Οι πίνακες με τις νέες αυξημένες αποδοχές των ιατρών του ΕΣΥ, όπως διαμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4999/2022 που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2022 από τη Βουλή, καθώς επίσης και όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων περιλαμβάνονται σε αναλυτική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, την οποία δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Η εγκύκλιος

Πρόκειται για την υπ’ αριθμόν 2/362/ΔΕΠ/5-1-2023 εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεοδώρου Σκυλακάκη, με την οποία παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1 Η μισθολογική κατάταξη των ιατρών και οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών και των επικουρικών ιατρών γίνεται ως εξής:

* Ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

* Για τη μετάβαση στο εκάστοτε επόμενο, ανώτερο, Μ.Κ. απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) ετών σε κάθε επόμενο.

* Από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.

2 Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Συντονιστή Διευθυντή ορίζεται στο ποσό των 1.998 ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 71 ευρώ.

3 Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Διευθυντή διαμορφώνεται σε ποσοστό 95% επί του αντίστοιχου Μ.Κ.1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 67 ευρώ.

4 Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Επιμελητή Α’ διαμορφώνεται σε ποσοστό 90% επί του αντίστοιχου Μ.Κ.1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 64 ευρώ.

5 Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Επιμελητή Β’ διαμορφώνεται σε ποσοστό 78% επί του αντίστοιχου Μ.Κ.1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των 55 ευρώ.

6 Ο μηνιαίος βασικός μισθός των ειδικευόμενων ιατρών διαμορφώνεται σε ποσοστό 63% επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

7 Πέρα από τον βασικό μισθό, παρέχονται και τα εξής επιδόματα, κίνητρα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

α) Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου, κλιμακούμενο από 350 έως 460 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το βαθμό (βλ. σχετικό πίνακα). Τα ποσά αυτά είναι αυξημένα κατά 120 ευρώ σε σύγκριση με αυτά που προέβλεπε το προηγούμενο μισθολόγιο.

β) Από την 1η-1-2023 το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου χορηγείται προσαυξημένο:

* κατά 50% σε ιατρικό προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) των νοσοκομείων και έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση (κατέχει πιστοποιητικό εξειδίκευσης),

* κατά 40% σε ιατρικό προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών των νοσοκομείων και δεν έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση,

* κατά 40% στους ιατρούς που ασκούνται προκειμένου να αποκτήσουν την εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία και την εντατική νοσηλεία νεογνών, καθώς και σε αυτούς που παρατείνουν το χρόνο παραμονής τους στα εκπαιδευτικά κέντρα που ασκούνται και μετά την ολοκλήρωση του νόμιμου χρόνου άσκησης για την απόκτηση της εξειδίκευσης.

γ) Η ως άνω προσαύξηση της περ. β) δεν καταβάλλεται σωρευτικά με το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και με το μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας Αναισθησιολογίας.

8 Από την 1η-1-2023 χορηγείται στους ιατρούς που έχουν εξειδικευτεί στην επείγουσα ιατρική και υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στους ιατρούς που ασκούνται για την απόκτηση της εξειδίκευσης της επείγουσας ιατρικής και στους ιατρούς άνευ τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική που υπηρετούν σε ΤΕΠ μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, οριζόμενο ως εξής:

* Στους ιατρούς που υπηρετούν σε τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, οι οποίοι κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική: 400 ευρώ.

* Στους ιατρούς που ασκούνται προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής: 250 ευρώ.

* Στους ιατρούς που ασκούνται προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής και οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους, μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης για την απόκτηση της εξειδίκευσης, ως παρατασιακοί εξειδικευόμενοι: 250 ευρώ.

* Στους ιατρούς που υπηρετούν σε ΤΕΠ των νοσοκομείων του ΕΣΥ, χωρίς να έχουν λάβει την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής: 250 ευρώ. Η καταβολή του οικονομικού κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής διακόπτεται αν οι δικαιούχοι δεν λάβουν τον τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική εντός οκτώ (8) μηνών από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου κατά περίπτωση χρόνου υπηρεσίας (2 ή 3 έτη σε ΤΕΠ) ή μέχρι την 31η-8-2023, σε περίπτωση που έχουν ήδη συμπληρώσει (κατά την 01.01.2023) τον προβλεπόμενο χρόνο υπηρεσίας (σε ΤΕΠ).

9 Από την 1η-1-2023 χορηγείται στους ιατρούς που κατέχουν ή ειδικεύονται στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας και υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων του ΕΣΥ μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας, οριζόμενο σε 400 ευρώ για τους ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα της Αναισθησιολογίας και σε 250 ευρώ για όσους ειδικεύονται στην Αναισθησιολογία.

10 Από την 1η-1-2023 χορηγείται στους ιατρούς που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, οριζόμενο σε 250 ευρώ.

11 Στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του ΕΣΥ (και μόνον) χορηγείται αποζημίωση ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές.

12 Στους ιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ, στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους επικουρικούς ιατρούς καταβάλλονται επίσης κάθε μήνα:

α) Οικογενειακή παροχή, η οποία ορίζεται σε 50 ευρώ για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για 2 τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για 3 τέκνα, σε 170 ευρώ συνολικά για 4 τέκνα και προσαυξάνεται κατά 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

β) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:

* Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 75 ευρώ.

* Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε 45 ευρώ.

γ) Επίδομα θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

* Προϊστάμενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων: 195 ευρώ.

* Προϊστάμενοι Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων: 156 ευρώ.

* Προϊστάμενοι Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων – επιστημονικά υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: 130 ευρώ.

Τα ποσά αυτά είναι αυξημένα κατά 30 έως 45 ευρώ σε σύγκριση με αυτά που προβλέπει το προηγούμενο μισθολόγιο.

13 Το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών των ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επανακαθορίζεται αναδρομικά από 28-6-2022 και αποσυνδέεται πλέον από το ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών. Το εν λόγω (μηνιαίο) όριο ανέρχεται, από την ανωτέρω ημεροχρονολογία και εντεύθεν, στο ποσό των 6.310 ευρώ. 

14 Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις εκάστοτε δικαιούμενες (τακτικές) αποδοχές και την αποζημίωση εφημεριών του ιατρού του ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Β’, πλην των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση, εγκατάσταση και παραμονή των ιατρών του ΕΣΥ σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και κρατικά θεραπευτήρια που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές και άγονες περιοχές.

15 Όλες οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν αναδρομικά από 28-6-2022, εκτός από εκείνες για τις οποίες ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος η 1η-1-2023.

Πατήστε πάνω στους πίνακες για να τους δείτε σε μεγέθυνση