ΝΙΜΤΣ: Νέα τρίμηνη παραχώρηση 50 κλινών νοσηλείας στο ΕΣΥ

  • Ελισάβετ Σταύρου
ΝΙΜΤΣ
Για το εν λόγω χρονικό διάστημα το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) εντάσσεται στο γενικό σύστημα εφημεριών του ΕΣΥ.

Πενήντα κλίνες νοσηλείας και κλίνες αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) παραχωρούνται στο ελληνικό δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Για το εν λόγω χρονικό διάστημα το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) εντάσσεται στο γενικό σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας.

Για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού του ΝΙΜΤΣ, λόγω συμμετοχής του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., εφαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.900/9/568018/Σ.942/ 3.12.2021 (Β΄ 5821) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας.

Για την αποζημίωση του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού του ΝΙΜΤΣ εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. Α.1, Α.2 και Α.3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί αποζημίωσης για εργασία καθ` υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις ανώτατα όρια ωρών απασχόλησης, αναφέρεται σχετικά.

Επίσης, από τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα προκαλείται ενδεχόμενη πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας για την αμοιβή του προσωπικού των αναφερόμενων σε αυτήν φορέων, καθώς και σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη δαπάνη της φαρμακευτικής αγωγής των αναφερόμενων ασθενών, οι οποίες δαπάνες στην παρούσα φάση δεν δύναται να προσδιοριστούν, διότι θα εξαρτηθούν από πραγματικά περιστατικά (αριθμός προσωπικού που θα διατεθεί, αριθμός ασθενών που θα μεταφερθεί, βαρύτητα περιστατικών).

Όσον αφορά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του και σε περίπτωση μη επάρκειας θα χρειαστεί πρόσθετη επιχορήγηση για την αποφυγή ενδεχόμενης αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω δαπάνη στο μέρος που αφορά τις αμοιβές προσωπικού, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας, προστίθεται στην ανακοίνωση της απόφασης.

Η απόφαση των υφυπουργών Εθνικης Οικονομίας & Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Υπενθυμίζεται ότι 50 κλίνες νοσηλείας και κλίνες αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας του ΝΙΜΤΣ είχαν παραχωρηθεί στο ελληνικό δημόσιο και στο διάστημα από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2024 για τους ίδιους λόγους.

Πηγή: AΠΕ – ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI