Νέο Δελτίο Τιμών με μειωμένες τιμές… Επιτέλους και κάτι μειώνεται όταν όλα τα άλλα αυξάνονται…

  • Iatropedia
Και ναι! Εκδόθηκε το νέο δελτίο τιμών στα φάρμακα με τις μειωμένες κατά 0,5% τιμές που προβλέπει το τρίτο μνημόνιο και βγήκε και η σχετική Υπουργική Απόφαση που το συνοδεύει. Από σήμερα, ισχύουν λοιπόν νέες τιμές εφόσον προλάβουν οι εμπλεκόμενοι να τις ενσωματώσουν στα συστήματά τους...

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Το τρίτο μνημόνιο που μπήκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στην ζωή μας για να αυξήσει τα τρόφιμα, τον καφέ, το ποτό, τα εισιτήρια και την διανυκτέρευσή μας σε ξενοδοχείο εν μέσω θέρους, ευτυχώς μειώνει τον ΦΠΑ και σε κάτι σημαντικό. Τα φάρμακα.

Έτσι με την έκδοση χθες το βράδυ της Υπουργικής Απόφασης και του νέου Δελτίου Τιμών που ήταν απαραίτητα για να μπει σε εφαρμογή το μέτρο, η τιμή στα φαρμακευτικά σκευάσματα μειώνεται κατά 0,5% καθώς ο ΦΠΑ του 6,5% που ίσχυε μέχρι χθες, μετατράπηκε σε 6%.

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 20 – 07 – 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Aριθ. Πρωτ. οικ. 54788

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87

Τηλέφωνο: 2132161410, 2132161414, 2105230703 e-mail : farmaka.times@moh.gov.gr

Θέμα:«Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης»

Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 32 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α’/1983) περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.

2. Το άρθρο 45 παρ. 12 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α’/2002), «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’2010), «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α’/2010) περί τροποποιήσεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

5. Τις διατάξεις του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α’/2011), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» καθώς και τις διατάξεις του ν. 4052/ 2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

6 . Το άρθρο 69 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α’/2011), «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων»

7. Τις διατάξεις του ν.4334/16-07-2015 (ΦΕΚ 80/Α/16 -07-2015), «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».

8. Το Ν.Δ. 136/1946 (ΦΕΚ 298/Α’/1946), «Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το Ν.Δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172/Α’/1973), «Περί της εμπορίας των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων…», όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 784/1978, 1316/1983, 1965/1991, 1969/1991, 2992/2002, 3408/2005, 3790/2009 και 3840/2010.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’ /2005), «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

11. Το Π.Δ.106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/2014), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

12. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27 -01-2015), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Την Α.Δ. αριθ. 07/2009 (ΦΕΚ 1388/Β’/2009), «Τροποποίηση και νέα Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14-05-2009″, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπ’ αριθ. οικ. 43063 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1276/Β/ 20-05-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. οικ. 38733/ 6−5−2014 (ΦΕΚ 1144/Β) Υπουργικής Απόφασης: Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», Τροποποίηση του άρθρου 1 της με αρ. οικ. 28822/8−4−2014 (ΦΕΚ 878/Β΄) Υπουργικής Απόφασης: «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν.3816/2010 (Α΄ 6)».

16. Την υπ’ αριθ. Γ5/οικ.30468 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ869/Β/19-05-2015) «Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Γ.Π/61771/11−07−14 (ΦΕΚ 1907/Β΄/2014) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων».

17. Την υπ’ αριθ. οικ. 38733 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1144/Β/ 06 -05-2014) Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων. Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. «και την υπ’ αριθ. 38907/Γ.Π. υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1222/Β/14-05-2014) «Επικαιροποιημένος κατάλογος μησυνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)».

18. Την υπ’ αριθ. Πρωτ.:A1β/ Γ.Π.οικ.18833/13-03-2015, «Τροποποίηση της αριθμ.ΔΥ1δ/οικ.35997/11-4-2011 (Α.Δ.Α.: 4ΑΓΞ-4) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, με περιεχόμενο τη συγκρότηση της Ενδεκαμελούς Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων».

19. Την υπ’ αριθ. Αριθμ. Γ5/44129, υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 126/Β/26-06-2015),

«Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 14. Τα από 26-11-2014 και 29 -12-2014 Δελτία Τιμών Φαρμάκων ΕΟΦ.

20. Την υπ’ αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ.19599 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ, 197/31-03-15), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες».

21.Το από 17 – 07 -2015 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΟΦ με το οποίο μας εστάλη το τροποποιημένο δελτίο τιμών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4334/16 -07-2015 όπως αναφέρονται στο (7) σχετικό.

22.Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Εκδίδουμε Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των εν λόγω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας.

Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,0%. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,89%.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ