Νέα εγκύκλιος για τα βλαστοκύτταρα και τις τράπεζες φύλαξης – Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς

 • Γιάννα Σουλάκη
ομφαλοπλακουντιακού αίματος
Νέους κανόνες επιβάλλει εγκύκλιος για τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας. Πώς διασφαλίζεται η διαδικασία.

Νέες οδηγίες για τη παράδοση-παραλαβή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος (βλαστοκυττάρων) σε Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ), εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.

Η νέα εγκύκλιος υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να διασφαλιστεί η διαδικασία παραλαβής, επεξεργασίας, συντήρησης και φύλαξης μονάδων Ομφαλοπλακουντιακού αίματος προερχομένων από κυοφορούσες γυναίκες στα μαιευτήρια της χώρας μας, σε Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού αίματος – Δημόσιες και Ιδιωτικές- (Τράπεζες ΟπΑ).

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες:

 • Η κάθε μονάδα Ομφαλοπλακουντιακού αίματος (βλαστοκύτταρα), προερχόμενη από μαιευτήρια της χώρας όπου διεξήχθη ο τοκετός, παραδίδεται μόνο σε αδειοδοτημένες από το Υπουργείο Υγείας Τράπεζες ΟπΑ με τις οποίες έχουν συνάψει σχετική σύμβαση οι γονείς, ή τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ενημερώνουν εγγράφως και ενυπόγραφα το μαιευτικό Τμήμα του νοσηλευτικού ιδρύματος ή της ιδιωτικής κλινικής για την ύπαρξη της σύμβασης μεταξύ αυτών και της Τράπεζας στην οποία θα παραδοθεί η μονάδα ΟπΑ, με ρητή αναφορά στην επωνυμία της Τράπεζας.
 • Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιωτική κλινική με μαιευτικό τμήμα ορίζει με απόφαση της διοίκησης τα πρόσωπα που θα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου.
 • Κάθε Τράπεζα ΟπΑ με άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την παραλαβή των μονάδων ΟπΑ.
 • Για την παραλαβή μιας μονάδας ΟπΑ το εξουσιοδοτημένο -από την Τράπεζα- πρόσωπο φέρει μαζί του και επιδεικνύει στο ορισμένο για τον έλεγχο πρόσωπο του μαιευτικού τμήματος τα εξής:
  • ταυτότητα,
  • εξουσιοδότηση από την Τράπεζα ΟπΑ προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με το οποίο υφίσταται μεταξύ τους συμφωνητικό συνεργασίας, για την παραλαβή των συγκεκριμένων μονάδων ΟπΑ.
  • το ΦΕΚ της απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας της Τράπεζας ΟπΑ, από την οποία έχει λάβει εξουσιοδότηση για την παραλαβή των μονάδων.
 • Κατά την παραλαβή της μονάδας ΟπΑ, το ορισμένο για τον έλεγχο πρόσωπο του μαιευτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη την έγγραφη ενημέρωση/βεβαίωση των προσώπων, ελέγχει και διαπιστώνει:
  • την ύπαρξη εξουσιοδότησης και την ταυτοπροσωπία του εξουσιοδοτημένου προσώπου.
  • την ισχύ της άδειας λειτουργίας της Τράπεζας ΟπΑ κατά τον χρόνο παραλαβής [τρία (3) έτη από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση/άδεια].
  • την ταύτιση της επωνυμίας της Ιδιωτικής Τράπεζας ΟπΑ:

i) στο έγγραφο εξουσιοδότησης
ii) στο ΦΕΚ αδειοδότησης και

iii) στην υποβληθείσα έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφερομένων περί σύναψης σύμβασης μεταξύ αυτών και της Τράπεζας ΟπΑ.

 • Για κάθε παράδοση – παραλαβή καταγράφεται το ονοματεπώνυμο της μητέρας, το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του εξουσιοδοτημένου παραλήπτη, η επωνυμία της Τράπεζας ΟπΑ, το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του προσώπου που διενήργησε τον έλεγχο, καθώς και η ημερομηνία και ώρα της παραλαβής. Με ευθύνη του μαιευτικού τμήματος διατηρείται αρχείο παραλαβής μονάδων ΟπΑ από Τράπεζες ΟπΑ, με τα ανωτέρω στοιχεία.
 • Τόσο το αρχείο παράδοσης – παραλαβής μονάδων ΟπΑ, όσο και οι αποφάσεις ορισμού των αρμόδιων προσώπων του μαιευτικού τμήματος για την εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου διατίθενται στο Υπουργείο Υγείας, εφόσον ζητηθούν.

Τί πρέπει να γνωρίζουν οι μελλοντικοί γονείς και οι κυοφορούσες γυναίκες για τη διαδικασία

Προκειμένου οι γονείς να ενημερωθούν για την ισχύουσα νομοθεσία και την εγκύκλιο που αφορά στην ενημέρωση, παραλαβή, επεξεργασία, συντήρηση και φύλαξη του Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του παιδιού τους, καθώς και τις αδειοδοτημένες Δημόσιες ή Ιδιωτικές Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ), μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ΕΔΩ.

Ο κατάλογος των αδειοδοτημένων Δημόσιων και Ιδιωτικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ), ανανεώνεται συνεχώς και προστίθενται νέες Τράπεζες, οι οποίες έχουν λάβει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας.

Η άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, διασφαλίζει το σύνολο των διαδικασιών, από την ενημέρωση του γονέα έως την ασφαλή φύλαξη των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του παιδιού του.

Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης των παραπάνω πληροφοριών, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων – ΕΟΜ (213 202 7000), καθώς και με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλ. Μονάδων & Εποπτευομένων Φορέων του Υπουργείου Υγείας – Τμήμα Εποπτευομένων Φορέων (213 216 1458, 213 216 1464).

Πριν λάβετε απόφαση για την επιλογή της τράπεζας φύλαξης των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, προτείνεται διερεύνηση και διαπίστωση ύπαρξης άδειας λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας.

Επιπλέον το Υπουργείο Υγείας γνωστοποιεί ότι η παράδοση των μονάδων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (κιτ) στην Τράπεζα που θα επιλέξετε, γίνεται από καθορισμένα πρόσωπα του Μαιευτηρίου προς εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Τράπεζας ΟπΑ, (μόνο) εφόσον η Τράπεζα είναι αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Υγείας.