Καύσωνας και νομοσχέδια πάνε μαζί αυτόν τον Αύγουστο στην Υγεία…

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Απέναντι από το σχέδιο νόμου υπό διαβούλευση για την λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων και του ΠΙΣ στέκονται όλο και περισσότεροι μεγάλοι σύλλογοι με τις "φιλοφρονήσεις" να διαδέχονται η μία την άλλη καθώς το σχέδιο νόμου έτυχε αποδοχής από τ προεδρείο του ΠΙΣ...

 

Τελευταίος χθες πήρε την σκυτάλη ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Νίκος Πλατανησιώτης ο οποίος δεν προχώρησε σε χαρακτηρισμούς αλλά ανέλυσε τα επίμαχα άρθρα του νομοσχεδίου:

Άρθρο 1  παρ. 2

Πρέπει να απαλειφθεί η φράση «και το ΔΣ»,  διότι ουσιαστικά καταργεί σε μεγάλο βαθμό την αυτοτέλεια των Ιατρικών Σύλλόγων.

Άρθρο 4

Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ο ιατρός να καταθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο,  αυτά να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον ΠΙΣ και στη συνέχεια να αποστέλλεται το πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (good standing) από τον ΠΙΣ στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο,  ώστε να το παραλαμβάνει ο ιατρός.

Άρθρο 6

Ο καθορισμός των εκπροσώπων στον ΠΙΣ βρίσκεται σε απόλυτη ανακολουθία με τον αριθμό των μελών των Ιατρικών Συλλόγων.

Η αναλογία που προτείνεται δεν έχει καμμία σχέση με την απλή αναλογική που ισχύει σε όλα τα άλλα όργανα,  είναι βαθιά αντιδημοκρατική,  τελείως απαράδεκτη και χρήζει άμεσης διόρθωσης.

Κεφάλαιο Β

Άρθρο 21  παρ. 1

Πρέπει να τονιστεί και να διασαφηνιστεί ο επιστημονικός ρόλος των Ιατρικών Συλλόγων.  Επίσης πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων τοπικού χαρακτήρα,  καθώς επίσης και η εμπλοκή των Ιατρικών Συλλόγων στον καθορισμό του ανώτατου αριθμού εργαζόμενων ιατρών ανά ειδικότητα και περιφέρεια  ή  ακόμα και στον αριθμό των εισακτέων στις Ιατρικές Σχολές.

Άρθρο 27

Πρέπει να αφαιρεθεί η παράγραφος 1.

Θεωρώ ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανεξάρτητου αυτοτελούς Ιατρικού Συλλόγου,  να αλληλογραφεί και να εκφράζει τις απόψεις του ελεύθερα και δημοκρατικά με τις Κεντρικές Αρχές.  Οτιδήποτε άλλο,  μπορεί να χαρακτηριστεί ύποπτο.

Άρθρο 32

Ο αριθμός των μελών του ΔΣ πρέπει να είναι μεγαλύτερος,  ώστε να υπάρχει περισσότερος πλουραλισμός στην έκφραση των απόψεων,  αλλά και καλύτερη κατανομή των εργασιών σε ένα Ιατρικό Σύλλογο.

Αυτές είναι πρώτες σκέψεις,  ενόψει της διαβούλευσης και θεωρώ βέβαιο,  ότι θα τις συζητήσουμε εκτενέστερα μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Τέλος θα ήθελα να σημειώσω ότι αντιπαραθέσεις μελών του ΔΣ του ΠΙΣ με Προέδρους Ιατρικών Συλλόγων και μάλιστα με φρασεολογία της δεκαετίας του 1970  -επίσημα  ή  ανεπίσημα- δεν συνάδουν με το κύρος του ΠΙΣ και του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ