Ιδιωτικές Κλινικές: Με ποιοτικά κριτήρια το ύψος της αποζημίωσή τους από τον ΕΟΠΥΥ – Υπουργική Απόφαση

  • Γιάννα Σουλάκη
ποιοτικά κριτήρια
Με ποιοτικά κριτήρια και μέσω κλίμακας αξιολόγησης υπηρεσιών και θα γίνεται πλέον η αποζημίωση των ιδιωτικών κλινικών από τον ΕΟΠΥΥ.

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Τετάρτη (15/3), το Υπουργείο Υγείας προσδιορίζει με σαφήνεια τα ποιοτικά κριτήρια με τα οποία ο ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνει τις ιδιωτικές Γενικές Κλινικές, αλλά και τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας (ΚΑΑ-ΚΝ), από τώρα και στο εξής.

Η κλίμακα κατάταξης κάθε Κλινικής και Κέντρου Αποκατάστασης, θα απορρέει από τη “μοριοδότηση” που θα παίρνει με βάση τις υπηρεσίες που παρέχει στους ασθενείς.

“Με τη θέσπιση κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας επιδιώκεται η λήψη μέτρων βελτίωσης των δεικτών υγείας, μέσω αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας, δυνάμει του άρθρου 4 του ν. 4931/2022 (Α’ 94)”, αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Η βαθμολογία της κλινικής και τα ποιοτικά της κριτήρια θα συμβάλλουν στη συνέχεια, στη μείωση του ποσοστού των υποχρεωτικών επιστροφών (rebate) που καταβάλλουν οι κλινικές προς στον ΕΟΠΥΥ.

Το “κλιμακωτό rebete” που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, ουσιαστικά σημαίνει πώς όσο πιο υψηλή θα είναι η βαθμολογία της αξιολόγησης της κλινικής, τόσο χαμηλότερο θα είναι το ποσοστό του rebate (υποχρεωτικών εκπτώσεων) που θα καταβάλλει ο πάροχος (κλινική) στον ΕΟΠΥΥ.

Υπέρ της αξιολόγησης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ βάσει κριτηρίων ποιότητας έχουν ταχθεί και οι ιδιωτικές κλινικές.

Ποιοτικά κριτήρια για Γενικές Ιδιωτικές Κλινικές : Οι 5 τομείς

Τα κριτήρια ποιότητας που εφαρμόζονται σε γενικές ιδιωτικές κλινικές, εξειδικεύονται στο Άρθρο 2, και αφορούν σε πέντε τομείς.

Συγκεκριμένα είναι τα εξής:

Α. Διαχείριση ποιότητας

Αυτό το κριτήριο περιλαμβάνει επικαιροποιημένα και σε ισχύ πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά ISO, αλλά και πρόσθετες πιστοποιήσεις για το σύνολο των υπηρεσιών της κλινικής.

Β. Ψηφιακές υπηρεσίες

Περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων νοσηλευομένων (M.I.S), σύστημα διαχείρισης και αποθήκευσης ιατρικής εικόνας (P.A.C.S.) στα ακτινολογικά εργαστήρια κ.α.

Γ. Βιοασφάλεια – Λοιμώξεις

Περιλαμβάνει κανονισμούς διαχείρισης βιολογικού κινδύνου (Βio-risk assessment), διαχείριση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων κ.α.

Δ. Αποτελεσματικότητα και Εύρος Υπηρεσιών

Περιλαμβάνει αριθμό Ιατρικών Ειδικοτήτων, ποσοστά θνητότητας, αριθμό εργαστηρίων, ειδικές ιατρικές υπηρεσίες (εμφυτεύσεις βιολογικών αορτικών βαλβίδων, εμφύτευση βηματοδοτικών συσκευών, ακτινοθεραπείες με γ-Knife κ.α.)

Ε. Υποδομές – Εξοπλισμός

Περιλαμβάνει αριθμό κλινών ΜΕΘ ή ΜΕΝΝ, αριθμό χειρουργικών αιθουσών, Μέγιστο Qi σε Μαγνητικό και Αξονικό Τομογράφο, Ψηφιακό Μαστογράφο κ.α.

Ποιοτικά κριτήρια για Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης

Τα κριτήρια ποιότητας που εφαρμόζονται σε ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης (ΚΑΑ-ΚΝ), εξειδικεύονται επίσης σε τομείς, και ως εξής:

Α. Διαχείριση ποιότητας

Β. Προσωπικό – Ασφάλεια

Γ. Αποτελεσματικότητα και Ειδικές Υπηρεσίες

Δ. Υποδομές

“Η εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας σε ιδιωτικές γενικές κλινικές συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποσκοπεί στη διασφάλιση παροχής ποιοτικής νοσοκομειακής περίθαλψης σε ασθενείς – δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω επάρκειας υποδομών, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, πληρότητας διαγνωστικών εξετάσεων, εξειδικευμένων θεραπειών και εξοπλισμού, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα”, αναφέρεται στην απόφαση.

Ποιοτικά κριτήρια και κλιμακωτό rebate

Στο άρθρο 3 προσδιορίζεται ο τρόπος των υποχρεωτικών εκπτώσεων, που θα είναι κλιμακωτός.

Συγκεκριμένα, τόσο στις Γενικές Κλινικές, όσο και στα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης το ποσοστό εκπτώσεων (rebate) καθορίζεται με βάση τις κλίμακες που περιγράφονται σε ειδικούς πίνακες, καθώς και από τη συνολική βαθμολογία του παρόχου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

% rebate με βάση τις εξής κλίμακες συνολικής βαθμολογίας:

  • > 90 βαθμοί στη βαθμολογία της κλινικής, το ποσοστό του Rebate (υποχρεωτικών επιστροφών στον ΕΟΠΥΥ) θα είναι 10% 
  • 80 < βαθμολογία < 90  ……   20% Rebate
  • 70 < βαθμολογία < 80   …… 30% Rebate
  • < 70 βαθμολογία …….  40% Rebate

Προστίθεται επαύξηση (bonus) 5% στην βαθμολογία των Γενικών Κλινικών που λειτουργούν σε παραμεθόριες περιοχές όπως αυτές που έχουν οριστεί με την κείμενη νομοθεσία.

Δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση: