Η φωνή της λογικής εισακούστηκε- Περνάει τροπολογία για παραμονή των επικουρικών μέχρι πλήρωσης της θέσης τους

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Το γράφαμε ότι δεν είναι δυνατόν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους οι επικουρικοί γιατροί πριν φτάσουν οι συνάδελφοί τους για μόνιμη πλήρωση της θέσης. Kαι εισακουστήκαμε καθώς κατατέθηκε ήδη στην Βουλή τροπολογία για το λογικό αυτό αίτημα που θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση από την μία κατάσταση στην άλλη...

Στις 6 Σεπτεμβρίου καταχωρήθηκε κατάθεση τροπολογίας-προσθήκης από βουλευτές του Σύριζα με θέμα: Διόρθωση διάταξης σχετικά με παράταση θητείας υπηρετούντων επικουρικών ιατρών. Και σε αυτήν προβλέπεται ότι εφόσον έχει προκηρυχθεί η θέση ή ακόμα κι όταν δεν έχει προκηρυχθεί, αλλά αναμένεται να πληρωθεί εν καιρώ από γιατρό με σύμβαση αορίστου χρόνου, τότε δεν θα φεύγει ο επικουρικός που προσωρινά εκτελεί τα αντίστοιχα καθήκοντα αλλά θα παρατείνεται η θητεία του μέχρι να φτάσει ο συνάδελφος που θα τον αντικαταστήσει.

Στην τροπολογία- προσθήκη αναφέρεται συγκεκριμένα:
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης  Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις.».

Θέμα: Διόρθωση διάταξης σχετικά με παράταση θητείας υπηρετούντων επικουρικών ιατρών.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η εν λόγω διάταξη αντικαθίσταται, διότι η φράση: «εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί», που υπάρχει στο κείμενο της τροποποιητικής διάταξης της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141), η οποία τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 54 ν. 4272/2014 (Α΄ 145), εμφιλοχώρησε εκ παραδρομής.

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Από την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α΄145), όπως τροποποιήθηκε με την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141), απαλείφεται η φράση: « … εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί … ».

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Τζούφη Μερόπη

Διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ του iatropedia

https://www.iatropedia.gr/eidiseis/mpachalo-tous-epikourikous-alloi-menoun-ki-alloi-fevgoun/63620/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν