Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος: Προς την σωστή κατεύθυνση η εγκύκλιος για τα καινοτόμα

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
ογκολόγων
Οι ογκολόγοι είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την περιορισμένη πρόσβαση σοβαρά πασχόντων σε νέες καινοτόμες θεραπείες και ως εκ τούτου τώρα χαιρετίζουν την εγκύκλιο Ξανθού.

Σχετικά με το νέο νόμο 4472/17 (ΦΕΚ Α’ 74/19-5-2017) και ειδικότερα την ενότητα που αφορά
στα νέα και καινοτόμα φάρμακα (α. 89, με θέμα “Νέα κριτήρια αξιολόγησης φαρμάκων θετικού
καταλόγου”) σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος εξέδωσε δελτίο τύπου με αριθμ. πρωτ. 6730/1-6-2017, το οποίο κοινοποιήθηκε την ίδια ημέρα στα μέλη της και στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.). Επιπλέον, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέβησαν συντονισμένα σε σχετικές επαφές με πολιτικούς φορείς, συλλόγους ασθενών, αλλά και με παράσταση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για προαγωγή της ενημέρωσης του κοινού για τη σοβαρότητα του θέματος. Κατόπιν των προαναφερθέντων ενεργειών κατετέθη και σχετική επερώτηση βουλευτού στις 11/7/2017 στο κοινοβούλιο.

Η κινητοποίηση της εταιρείας και του κοινού είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση της εγκυκλίου Γ5(α)οικ. 57940/26-7-2017 του Υπ. Υγείας (ΑΔΑ 7Ζ7Α465ΦΥΟ-ΔΙΦ) με θέμα “Εφαρμογή της περ.στ) της παρ.1 του α. 12 του ν.3816/2010 (Α’6) περί εξαιρετικών περιπτώσεων χορήγησης φαρμάκων εκτός Θετικού Καταλόγου”, όπου προβλέπεται ότι “Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του υπ` αυτού νομίμως εξουσιοδοτημένου οργάνου του φορέα ασφάλισης, η οποία εκδίδεται εντός δέκα ημερών από της υποβολής σχετικής αιτήσεως, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εγκρίνεται η χορήγηση φαρμάκων που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο για την περίοδο θεραπείας του ασθενούς.

Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης ιατρού του αιτούντος και ύστερα από γνώμη της ειδικής επιτροπής του εδαφίου γ` της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου”. Η ΕΟΠΕ αναγνωρίζει τη σημασία της ενέργειας αυτής της πολιτείας προς την κατεύθυνση της
βέλτιστης αντιμετώπισης ογκολογικών ασθενών και ως επιστημονική εταιρεία εγγυάται την
ορθολογική αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής σε περιπτώσεις με τεκμηριωμένο προσδοκώμενο
κλινικό όφελος αλλά και μη ύπαρξη οικονομικότερων θεραπευτικά ισοδύναμων επιλογών κατά
την απόλυτη κρίση του θεράποντα παθολόγου ογκολόγου.

Με την εφαρμογή της σχετικής ειδικής διάταξης γίνεται η αρχή για να διορθωθεί η κατάφωρη αδικία που υπέστησαν ασθενείς κατατασσόμενοι σε κατηγορία δύο ταχυτήτων, ήτοι σε αυτούς που είχαν πρόσβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα απαραίτητα για θετική εξέλιξη της νόσου τους και σε εκείνους που δυστυχώς δεν είχαν λόγω χρονικών συγκυριών (ψήφιση του νέου νόμου).

Η ισότητα των πολιτών αφορά σε ισοπολιτεία, ισονομία και ισηγορία, θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα και υποχρέωση όλων εμάς να τα προασπίζουμε. Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της εξατομικευμένης αξιολόγησης και θεραπευτικής προσέγγισης και ευελπιστούμε να γίνει η αφετηρία για παρόμοιες πράξεις στο μέλλον πάντα με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς.

Η ΕΟΠΕ δεσμεύεται για την περαιτέρω προσπάθεια απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες με ευρύτερη εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης και μεγιστοποίησης του κλινικού οφέλους (magnitude of clinical benefit), όπως ορίστηκε από την ESMO (European Society Medical Oncology) και μέχρι την ανάδειξη και ενεργοποίηση της Ελληνικής Υπηρεσίας HTA (Health Technology Assessment).