Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος: Η ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ένα ...κουβάρι από προβλήματα έχει δημιουργηθεί με τα ιατρικά πιστοποιητικά και τις ιατρικές γνωματεύσεις. Όπως τονίζουν τώρα οι παθολόγοι, είτε το πιστοποιητικό, την γνωμάτευση ή την συνταγή την υπογράψει γιατρός του Δημοσίου είτε ιδιώτης, σε νομικό επίπεδο έχει την ίδια ισχύ! Και ως εκ τούτου, δεν είναι νόμιμο να μην δέχονται κάποιοι εργοδότες γνωμάτευση ιδιώτη γιατρού.

 

Όπως αναφέρουν οι παθολόγοι, «μετά από πρόσφατα συμβάντα όπου εργοδότες ανά την Ελλάδα αρνούνται να λάβουν ιατρικές γνωματεύσεις αλλά και πιστοποιητικά τα οποία υπογράφουν γιατροί μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ έχουμε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα».

Και συνεχίζουν:

Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) ορίζει τα ακόλουθα:

«1. Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού».

Επίσης, στο άρθρο 6 παρ.2 του Ν. 3627/07 (ΦΕΚ Α 292/24-12-2007) διευκρινίζεται ότι διαγράφηκε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3418/2005  το οποίο ανέφερε ότι «Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν». Θεωρούμε πως ορισμένοι εργοδότες, εσφαλμένα θεώρησαν πως καταργήθηκε όλη η παράγραφος.

Συνεπώς είναι σαφές, χωρίς να επιδέχεται παρερμηνεία, ότι η ισοτιμία της υπογραφής όλων των γιατρών είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη, ανεξάρτητα από το αν παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα καθώς και το αν είναι συμβεβλημένοι ή μη με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Καλούμε τους εργοδότες να δέχονται τα ιατρικά πιστοποιητικά και τις ιατρικές γνωματεύσεις από οιοδήποτε γιατρό τα υπογράφει, χωρίς να ταλαιπωρούν τους ασθενείς. Συνιστούμε στους συναδέλφους να έχουν φωτοαντίγραφο του ως άνω νόμου και να το επισυνάπτουν στα ιατρικά έγγραφα που εκδίδουν, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αμφισβητήσεις».