Επαναλαμβάνεται προκήρυξη θέσεων για άγονες περιοχές και μικρά νησιά

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Τις θέσεις των αγροτικών γιατρών που δεν καλύφθηκαν με την προηγούμενη προκήρυξη προσπαθούν τώρα να ρυθμίσουν από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας σε μια ύστατη προσπάθεια να μην ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδος χωρίς γιατρούς σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων αφορά περίπου 400 θέσεις σε ολόκληρη τη χώρα αλλά κυρίως νησιωτικές ή άγονες περιοχές, καθώς και χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 6η Ιουνίου και καταληκτική ημερομηνία η 19η Ιουνίου.

Γιατροί που είχαν συμμετάσχει σε προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος του υπουργείου Υγείας από το 2011, καταθέτουν αίτηση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εκτός κι αν τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή. Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι η σαφής αναφορά στην προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος που είχε λάβει μέρος ο υποψήφιος (στην οποία και είχε καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά), καθώς και σε ποια κατηγορία γιατρών έχει συμμετάσχει.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι γιατροί επί θητεία αλλά οι υπόχρεοι γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου προηγούνται των επί θητεία. Γιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας έχουν επίσης δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η σειρά επιλογής των κωδικών – θέσεων εκφράζει και τη σειρά προτίμησης, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η επιλογή όλων των θέσεων και του νομού.