ΕΟΠΥΥ: διαδικασία υποβολής αιτημάτων για απόδοση δαπάνης για περίθαλψη στο εξωτερικό

  • Iatropedia
Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ρυθμίζονται οι περιπτώσεις χορήγησης παροχών ασθενείας σε είδος για ασφαλισμένους που μετακινούνται σε άλλο κράτος-μέλος για προσωρινή διαμονή εφόσον είναι κάτοχοι έντυπου δικαιώματος (Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας–ΕΚΑΑ, ή Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης–ΠΠΑ), μέσω του οποίου πιστοποιείται το δικαίωμά τους για παροχές ασθενείας σε είδος.   Ωστόσο σε περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να αποδείξει το δικαίωμά του σε παροχές ασθένειας σε είδος επιδεικνύοντας έντυπο δικαιώματος τη στιγμή που η ιατρική περίθαλψη καθίσταται αναγκαία στο κράτος-μέλος προσωρινής διαμονής και αναλαμβάνει ο ίδιος το κόστος του συνόλου ή μέρους των παροχών που του χορηγήθηκαν, δύναται να του αποδοθεί το κόστος ή μέρος αυτού από τον αρμόδιο φορέα βάσει των κλιμάκων απόδοσης που παρέχει ο φορέας του τόπου διαμονής.  

Η προαναφερόμενη διαδικασία πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ασφαλισμένου στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει τα ποσά βάσει των κλιμάκων απόδοσης που παρέχει ο φορέας του τόπου διαμονής μέσω της συμπλήρωσης του εντύπου Ε126 GR «Τιμολόγηση για απόδοση δαπάνης παροχών σε είδος».

Προϋποθέσεις για εξέταση αιτήματος

Προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ, ως Οργανισμός Σύνδεσης της Ελλάδας για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/04 και 987/09 σε θέματα απόδοσης δαπανών για παροχές ασθενείας σε είδος και ως αρμόδιος φορέας του τόπου διαμονής ή κατοικίας για παροχές ασθενείας σε είδος σε προσωρινά διαμένοντες ή μόνιμα κατοικούντες στη χώρα μας Ευρωπαίους ασφαλισμένους, να μπορεί να εξετάσει αίτημα ασφαλισμένου ελληνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης ο οποίος αναγκάστηκε να αναλάβει ο ίδιος το κόστος των παροχών που του χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρώπης χρειάζεται να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ο ασφαλισμένος ή το έμμεσο μέλος να έχει ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ την περίοδο που παρασχέθηκε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

2. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που παρασχέθηκε στον ασφαλισμένο ή το έμμεσο μέλος κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε άλλο κράτος-μέλος, να χαρακτηρίζεται ως ιατρικώς αναγκαία.

3. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη να χορηγήθηκε από τις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας προσωρινής διαμονής.

4. Ο σκοπός της προσωρινής διαμονής στο άλλο κράτος μέλος να μην είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

5. Να έχει εξοφληθεί το τιμολόγιο της παρασχεθείσας περίθαλψης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του ασφαλισμένου προς τον ΕΟΠΥΥ είναι τα ακόλουθα:

– Φωτοαντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) σε ισχύ την περίοδο που παρασχέθηκε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εάν είχε εκδοθεί.

– Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασθένειας του ασφαλισμένου ή του έμμεσου μέλους σε ισχύ για το έτος που παρασχέθηκε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

– Ιατρική γνωμάτευση-διάγνωση του θεράποντος ιατρού περί του ιατρικώς αναγκαίου περιστατικού μεταφρασμένη στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

– Τιμολόγιο με τις αναλυτικές χρεώσεις για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.

– Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.