ΕΟΠΥΥ: Αντί να τον ενδυναμώσουν, τον «παροπλίζουν»!

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ο συγκεντρωτισμός σε όλο του το μεγαλείο! Με Προεδρικό Διάταγμα παίρνουν διοικητικές και οικονομικές αρμοδιότητες του ΕΟΠΥΥ και τις μεταφέρουν σε ειδική διεύθυνση του υπουργείου Υγείας! Και όλες τις αποφάσεις ουσιαστικά θα τις παίρνει ο εκάστοτε υπουργός Υγείας.

Διαβάστε εδώ ΠΔ1212017 το Προεδρικό Διάταγμα που αλλάζει τα πάντα στον ΕΟΠΥΥ.

Το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στις 9/10 στην πραγματικότητα καταργεί τον Οργανισμό ως αυτοδιοικούμενο Ταμείο. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ο υπουργός Υγείας δεν θα εποπτεύει απλώς τον Οργανισμό, αλλά θα παίρνει όλες τις αποφάσεις για την λειτουργία του.

Με το άρθρο 12 του ΠΔ δημιουργείται Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στην οποία ιδρύεται τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με τις εξής αρμοδιότητες:

-Παροχή κατευθύνσεων προς τον Οργανισμού για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του, σύμφωνα με το Μ.Π.Δ.Σ. (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής).
-Έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας του σχεδίου που υποβάλλεται για την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ., και η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω του σχεδίου του Προϋπολογισμού του.
-Διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης του προσχεδίου Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους και Οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ.

-Έγκριση και η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Οργανισμού και η διασφάλιση ότι ευθυγραμμίζεται με το Μ.Π.Δ.Σ. και τις Εγκυκλίους και Οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ.
-Μελέτη, επεξεργασία, επιμέλεια καθιέρωσης γενικών κανόνων που αφορούν στους διαχειριστικούς κανονισμούς και στη λογιστική οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού καθώς και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή αυτών.
-Παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του ΕΟΠΥΥ και η καθοδήγησή του για τη δημιουργία υγιών συστημάτων και διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και συμμόρφωσής του με αυτά.
Σύναψη Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Οργανισμού, με στόχο την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Παρακολούθηση

-Παρακολούθηση των μηνιαίων και τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και σε περίπτωση που εκτιμάται ότι θα υπάρξει υπέρβαση αυτών θα μεριμνά εγκαίρως και θα προτείνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.
-Παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Οργανισμού.
-Εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δέσμευσης από τον Οργανισμού.
-Παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ.
-Πρόταση επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ με τη διαδικασία προκαταβολών μέσω αιτήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
-Έγκριση επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ σε εκτέλεση του Προϋπολογισμού του με χρηματικά εντάλματα.
Παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΕΟΠΥΥ σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση.

-Έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τον ΕΟΠΥΥ οικονομικών στοιχείων.
-Συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την κατάρτιση αναφορών για τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.
-Συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού για την κατάρτιση αναφορών για τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό.
-Η διανομή εγκαίρως εγκυκλίων για την οικονομική διαχείριση του ΕΟΠΥΥ.

Από την άλλη πλευρά, με το άρθρο 30 δημιουργείται αυτοτελές τμήμα εποπτείας, ανάπτυξης και λειτουργίας ΕΟΠΥΥ, το οποίο υπάγεται απευθείας στον εκάστοτε υπουργό Υγείας και το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

-Διοικητική εποπτεία του ΕΟΠΥΥ όσον αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του και στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την ασφάλιση υγείας στον τομέα των παροχών υγείας.
-Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, μετά από πρόταση του ΕΟΠΥΥ και η τροποποίηση αυτού.
-Κατάρτιση του Οργανισμού του ΕΟΠΥΥ και η σύσταση οργανικών θέσεων μετά από πρόταση του Οργανισμού.

-Εισήγηση για τον καθορισμό του ύψους αμοιβής και του αριθμού επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών/οδοντιάτρων με τον ΕΟΠΥΥ.
-Εισήγηση για τη ρύθμιση της ελεγκτικής διαδικασίας των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών παροχών.
-Μέριμνα για τη σύσταση Επιτροπών στον ΕΟΠΥΥ.
-Καθορισμός των επιτρεπόμενων ορίων δαπανών του ΕΟΠΥΥ για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.
-Καθορισμός καταλόγου παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.

-Διαχείριση θεμάτων συνταγογράφησης φαρμάκων.
-Διαχείριση θεμάτων ηλεκτρονικής καταχώρησης συνταγών.
-Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας.