Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος: Ζητεί ισότιμη μεταχείριση στη μοριοδότηση των νοσηλευτών

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σοβαρό νομικό ζήτημα και μάλιστα που αφορά τη συνταγματικότητα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού στο Δημόσιο, θέτει η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος με ανοιχτή επιστολή της προς το υπουργείο Υγείας. Το πρόβλημα εντοπίζεται κατά τους νομικούς της ΕΝΕ, στην ψήφιση τροπολογίας που προωθεί την άνιση μοριοδότηση νοσηλευτών οι οποίοι διεκδικούν την ίδια θέση στο Δημόσιο.

Όπως όλα δείχνουν, άλλα μόρια λαμβάνει κάποιος που εργάστηκε ως επικουρικός σε νοσοκομείο, κι άλλα αυτός που είχε στο παρελθόν προσληφθεί με σχέση ορισμένου χρόνου από λίστες του ΚΕΕΛΠΝΟ. Κι αυτό, παρότι έκαναν ακριβώς την ίδια εργασία έχοντας τα ίδια ακριβώς προσόντα!

Διαβάστε τι εξηγούν από την ΕΝΕ:

Αναφορικά με το ζήτημα της μοριοδότησης των νοσηλευτών, που συμμετέχουν σε διαδικασία προκήρυξης αντίστοιχων θέσεων από το ΑΣΕΠ και οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία ως επικουρικό προσωπικό σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 7 του Νόμου 3329/2005, «Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησης του, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν όταν θέτουν υποψηφιότητα για την κατάληψη μόνιμης θέσης σε αντίστοιχο κλάδο στο Δημόσιο Τομέα».

Οι παραπάνω διατάξεις παρέμειναν σε ισχύ μέχρι και τον Ιούνιο του έτους 2018, οπότε και καταργήθηκαν με τις διατάξεις του Νόμου 4542/2018. Είναι, πάντως, σαφές, ότι για όσο χρονικό διάστημα παρέμεναν σε ισχύ, ήτοι επί σχεδόν 13 έτη, προσέφεραν ένα επιπλέον προσόν στους υποψηφίους για θέσεις αντίστοιχων κλάδων στο δημόσιο τομέα, άρα και για τους νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, που υπηρέτησαν ως επικουρικό προσωπικό.

Προσφάτως ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Νόμου 4551/2018, σύμφωνα με τις οποίες «Για την κάλυψη των θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού πλην ιατρών για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) διενεργείται διαγωνισμός από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Κατά την πρώτη εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30.10.2018 (…)».

Οι παραπάνω διατάξεις συμπληρώθηκαν με τροπολογία που ψηφίστηκε στις 24-10-2018 και έχει ως εξής :

«Στο πλαίσιο της προκήρυξης του διαγωνισμού του προηγούμενου εδαφίου, η εμπειρία που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28), εφόσον έχει αποκτηθεί από το επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., μονάδες Π.Ε.Δ.Υ. και Κέντρα Υγείας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 8 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81), σε αντίστοιχες θέσεις σε οποιονδήποτε από τους ως άνω φορείς, μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ (48) μήνες και με επτά (7) μονάδες μέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για τις προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»».

Ειδικό σύστημα μοριοδότησης

Με τις παραπάνω διατάξεις θεσπίζεται επί της ουσίας ένα ειδικό σύστημα μοριοδότησης του χρόνου εργασιακής εμπειρίας που αποκτήθηκε, υπό την ιδιότητα του νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού. Ειδικότερα, οι πρώτοι 48 μήνες μοριοδοτούνται με είκοσι (20) μόρια – μονάδες ανά μήνα, ενώ οι υπόλοιποι μήνες μέχρι και το ανώτατο όριο των 84 μηνών με επτά (7) μόρια – μονάδες.

Το συγκεκριμένο σύστημα μοριοδότησης παρεκκλίνει του γενικού συστήματος του άρθρου 18 παρ. 2 Β του Νόμου 2190/1994, σύμφωνα με το οποίο η εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Με άλλα λόγια η γενική διάταξη του Νόμου 2190/1994 προβλέπει αδιακρίτως την απονομή επτά (7) μονάδων ανά μήνα εμπειρίας, ενώ οι προαναφερθείσες ειδικές διατάξεις προβλέπουν την απονομή είκοσι (20) μονάδων για τους πρώτους 48 μήνες ειδικώς για τους νοσηλευτές, που έχουν προϋπηρεσία ως επικουρικό προσωπικό του άρθρου 10 του Νόμου 3329/2005.

Με άλλα λόγια οι επίμαχες διατάξεις της τροπολογίας που ψηφίστηκε στις 24-10-2018 εισάγουν μια ευνοϊκή ρύθμιση ειδικώς για το νοσηλευτικό προσωπικό, που απέκτησε εμπειρία στο αντικείμενο της νοσηλευτικής ως επικουρικό προσωπικό, αποδίδοντας στο εν λόγω προσωπικό δέκα τρεις (13) επιπλέον μονάδες ανά μήνα και για τους πρώτους 48 μήνες.

Κατά συνέπεια, το συνολικό (επιπλέον) όφελος σε μονάδες για έναν νοσηλευτή με προϋπηρεσία 48 μηνών ως επικουρικό προσωπικό είναι 13 μονάδες Χ 48 μήνες = 624 μονάδες. Δηλαδή ο συγκεκριμένος νοσηλευτής στο κριτήριο της εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης θα υπερτερεί κατά 624 μονάδες έναντι του συναδέλφου του νοσηλευτή, που διαθέτει μεν εμπειρία 48 μηνών υπό διαφορετικό, όμως, καθεστώς απασχόλησης και πάντως όχι ως επικουρικό προσωπικό.

Ζήτημα συνταγματικότητας

Αυτομάτως εγείρεται εν προκειμένω ένα ζήτημα συνταγματικότητας της εν λόγω ευνοϊκής ρύθμισης και δη συμβατότητάς της με την αρχή της ισότητας. Ειδικότερα δεν αντιλαμβανόμεθα γιατί ένας νοσηλευτής, που απασχολήθηκε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε δημόσιο νοσοκομείο, όχι όμως ως επικουρικό προσωπικό, θα πρέπει να υστερεί σε μονάδες έναντι ενός συναδέλφου του, που έχει εμπειρία ως επικουρικός.

Για παράδειγμα, έναν νοσηλευτής που αποδεικνύει αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία σε δημόσιο νοσοκομείο μέσω σύμβασης με το ΚΕΕΛΠΝΟ, δεν δικαιολογείται να λαμβάνει λιγότερες μονάδες σε σχέση με άλλον νοσηλευτή με ισόχρονη εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε υπό την ιδιότητα του επικουρικού προσωπικού.

Με άλλα λόγια, εφόσον οι συνθήκες απασχόλησης αμφοτέρων των παραπάνω νοσηλευτών υπήρξαν όμοιες, η απόδοση περισσότερων μονάδων εις έναν εξ αυτών παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας, ενώ δεν φαίνεται να δικαιολογείται από την συνδρομή ιδιαίτερων λόγω υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.

Υπ’αυτήν την έννοια η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος τάσσεται υπέρ της ισότιμης μεταχείρισης όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτών, χωρίς την εισαγωγή μεταξύ των διακρίσεων, που ουδέν έρεισμα ευρίσκουν στη νομική και στην κοινή λογική.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                                         Αριστείδης Δάγλας