Χρειάζεται νέο δελτίο τιμών για να εφαρμοστεί η μείωση στον ΦΠΑ των φαρμάκων

  • Iatropedia
Τουλάχιστον μία εβδομάδα, αν όχι δύο, θα περάσουν πριν εφαρμοστεί το 6% του ΦΠΑ στα φαρμακευτικά σκευάσματα.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Ίσως για τις κονσέρβες και τα μακαρόνια να αρκεί η δημοσίευση ενός ΦΕΚ αλλά για τα φάρμακα, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα… Καθώς το φάρμακο είναι διατιμημένο προϊόν, χρειάζεται να προσαρμοστούν ευθείς εξ αρχής οι τιμές του από τον ΕΟΦ και να εκδοθεί νέο δελτίο τιμών.

Και η διαδικασία αυτή είναι περίπλοκη και χρονοβόρα ενώ δεν «σηκώνει' και λάθη. Έτσι, η καλοδεχούμενη μείωση του ΦΠΑ από το 6,5% στο 6% που προβλέπεται από το νέο μνημόνιο, θα πρέπει να περιμένει για λίγες ημέρες ή και εβδομάδες ώστε οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές να κάνουν την…δουλειά τους για χιλιάδες κωδικούς…

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό έγγραφο:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ 1154/2015

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α'/16.07.2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»

Κατόπιν δημοσίευσης του Ν. 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης» (ΦΕΚ 80 Α'/16.07.2015), σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αναφορικά με τη ρύθμιση θεμάτων συντελεστών ΦΠΑ οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου δηλ. 16.07.2015.

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιείται το άρθρο 21 και αντικαθίσταται το Παράρτημα III του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ». Ειδικότερα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις :

– αντικαθίσταται το Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ με τα προϊόντα που υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και επέρχεται μετάταξη προϊόντων από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%,

– αναπροσαρμόζεται ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ από 6,5% σε 6% και τα αγαθά που υπάγονται στον συντελεστή αυτό,

– οι μειώσεις των συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα νησιά καταργούνται σταδιακά από 01.10.2015 στα πλέον τουριστικά νησιά με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα και από 01.06.2016 στα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά. Οι μειωμένοι συντελεστές παραμένουν σε ισχύ έως 31.12.2016 για τα απομακρυσμένα νησιά. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα καθορισθούν με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. 

Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. στο υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC), κατά τον τελωνισμό εμπορευμάτων για τα οποία έχει επέλθει μεταβολή του συντελεστή ΦΠΑ, θα προβαίνετε σε εκ νέου υπολογισμό του ΦΠΑ. Όπου, η ανωτέρω διαδικασία δεν έχει λάβει χώρα ή έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τελωνισμοί από 16.07.2015 θα διενεργείται συμπληρωματική χρέωση.

Για τη διευκόλυνση σας, και μέχρι την αποστολή σχετικής αναλυτικής εγκυκλίου, επισυνάπτουμε στην παρούσα πίνακα αντιστοιχίας προϊόντων και δασμολογικών κλάσεων αυτών του νέου Παραρτήματος ΙΙΙ Ν. 2859/2000 καθώς και πίνακα αντιστοιχίας παραγράφων του Παραρτήματος ΙΙΙ Ν. 2859/2000.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ