Χωρίς εγγυητικές επιστολές η συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών σε ΕΣΥ-ΠΕΔΥ

  • Iatropedia
Τις βασικές διευκολύνσεις που απολαμβάνουν όλοι στον πολιτισμένο κόσμο, στερούνται την εβδομάδα αυτή οι προμηθευτές υγείας. Σήμερα στην Ελλάδα δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς καθώς οι τράπεζες είναι κλειστές, και δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι θα ανοίξουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας όπως αρχικά λέχθηκε...

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Για να λάβει ένας προμηθευτής υλικών μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή την οποία εκδίδει από τράπεζα…

Με τις τράπεζες ωστόσο κλειστές εδώ και 5 ημέρες, και το άνοιγμά τους να αναμένεται κάποια στιγμή στο μέλλον αλλά σίγουρα όχι την επόμενη Τρίτη όπως είχε ειπωθεί αρχικά, είναι φυσικό να μην μπορούν να λάβουν σε διαγωνισμούς όσοι το επιθυμούν.

Το ζήτημα απασχόλησε τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, Δ. Κοντό ο οποίος επιτρέπει μέχρι να ανοίξουν οι τράπεζες να καταθέτουν απλές υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες ωστόσο θα αναγράφουν ότι οι εγγυητικές επιστολές θα προσκομιστούν μελλοντικά.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:

Ο ΕΟΠΥΥ λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί «Τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65 τ.Α /28-06-2015) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, ανακοινώνει τα εξής:

Οι εγγυητικές επιστολές που απαιτούνται για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, που κατατίθενται στον Οργανισμό, δύναται προσωρινώς και μέχρι παύσης της τραπεζικής αργίας, να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρείας, όπου θα αναγράφεται ρητώς ότι οι προβλεπόμενες από τη διακήρυξη εγγυητικές επιστολές, θα προσκομιστούν αμέσως μετά την παύση της τραπεζικής αργίας, όπως ορίζεται στην ανωτέρω αναφερόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ