Αποκλείουν από τις ΤΟΜΥ νοσηλευτές με πτυχίο ΤΕΙ

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Όπως επισήμανε ο γενικός γραμματέας της ΕΝΕ, Αριστείδης Δάγλας από το προφίλ του στο facebook, "η ΕΝΕ είχε καταγγείλει τον αποκλεισμό των ΤΕ νοσηλευτών από τις ΤΟΜΥ εγκαίρως. Όσοι δεν το ξέρουν ας το μάθουν πριν δημοσιεύουν ανακρίβειες...".

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση της ΕΝΕ από τον Αύγουστο:

Με αφορμή την υπ’αριθμ.πρωτ. Α2β/Γ.Π. οικ.60261/03-08-2017 Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»,

επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η συγκεκριμένη προκήρυξη έχει ως έρεισμα τις διατάξεις του άρθρου 106 του Νόμου 4461/2017, που προσδιορίζουν την συγκρότηση και την σύνθεση του προσωπικού των Τ.ΟΜ.Υ., ως φορέων υποστήριξης του έργου που παρέχουν οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 3 του Νόμου 4461/2017, «Οι Τ.ΟΜ.Υ. στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, των παρακάτω ειδικοτήτων και κλάδων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου: α) Ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής β) ΠΕ Νοσηλευτικής, γ) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, δ) ΠΕ Διοικητικού/ Οικονομικού, ε) ΤΕ Νοσηλευτικής, στ) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ζ) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας, η) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, θ) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ι) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Κάθε Τ.ΟΜ.Υ. αποτελείται κατ’ ελάχιστον από έναν (1) ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, έναν (1) Νοσηλευτή ή Επισκέπτη Υγείας και έναν απασχολούμενο ως διοικητικό προσωπικό».

Σημειωτέον, εν προκειμένω, ότι αντίστοιχες, έως ταυτόσημες ρυθμίσεις υπάρχουν και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας περί της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων στις 03-08-2017, ήτοι την ίδια ημέρα με την έκδοση της επίμαχης προκήρυξης.

Τι προβλέπει ο νομοθέτης

Όπως, λοιπόν, προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης επιθυμεί κατ’ελάχιστον την συμμετοχή ενός Νοσηλευτή σε κάθε Τ.ΟΜ.Υ. Ο συγκεκριμένος, δε, Νοσηλευτής δύναται κάλλιστα να ανήκει είτε στην κατηγορία ΠΕ, είτε στην κατηγορία ΤΕ, χωρίς, ωστόσο, να καθιερώνεται κάποιας μορφής προβάδισμα υπέρ των Νοσηλευτών ΠΕ, ελλείψει σχετικής ειδικής και ρητής περί τούτου νομοθετικής πρόβλεψης.

Εξάλλου, στο τελευταίο εδάφιο των προαναφερθεισών διατάξεων, όπου προσδιορίζεται η ελάχιστη στελέχωση των Τ.ΟΜ.Υ., γίνεται λόγος περί της παρουσίας τουλάχιστον ενός επαγγελματία υγείας, που να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή. Ενόψει της ως άνω διατύπωσης αναγκαστικώς ανατρέχουμε στις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 1579/1985 (Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 217/1985), σύμφωνα με τις οποίες «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ)(…)».

Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης ήδη από το έτος 1985 προβλέπει ρητώς την απονομή του αυτού επαγγελματικού τίτλου του νοσηλευτή τόσο στους αποφοίτους των Πανεπιστημίων, όσο και στους αποφοίτους των ΤΕΙ, οι οποίοι, σημειωτέον, προέρχονται, πλέον, αμφότεροι από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η προκήρυξη

Παρά ταύτα η επίμαχη προκήρυξη καθιερώνει ευθέως ένα σαφές προβάδισμα υπέρ των Νοσηλευτών της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, στην περίπτωση που θέσεις της κατηγορίας ΠΕ κλάδου Νοσηλευτικής δεν καλυφθούν από πτυχιούχους ΠΕ θα καλυφθούν από πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής (βλέπε σελ. 3-4, 63, 90 και 91 της προκήρυξης). Ενόψει των παραπάνω όρων της προκήρυξης καθίσταται σαφές, ότι προκρίνεται η πλήρωση των θέσεων Νοσηλευτών από Νοσηλευτές της κατηγορίας ΠΕ και μόνον αν οι εν λόγω θέσεις δεν καλυφθούν από Νοσηλευτές ΠΕ δύνανται να καλυφθούν από Νοσηλευτές ΤΕ.

Αναμφίβολα ευρισκόμεθα ενώπιον της καθιέρωσης, μέσω μιας διοικητικής πράξεως κανονιστικού περιεχομένου, ενός προβαδίσματος υπέρ μιας κατηγορίας Νοσηλευτών έναντι μιας άλλης, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει προφανής προς τούτο δικαιολογητική βάση ή σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση.

Με τον τρόπο αυτό η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση φέρεται να παραβιάζει το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 106 του Νόμου 4461/2017, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 1579/1985, ώστε η επίμαχη προκήρυξη να αποβαίνει ακυρωτέα για παράβαση νόμου, υπέρβαση της εξουσιοδοτικής διάταξης και παραβίαση της αρχής της ισότητας.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 4β του Νόμου 4461/2017, «β) Η προκήρυξη των θέσεων για την πρόσληψη του προσωπικού της παραγράφου 3 εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο νομοθέτης καθιερώνει ευθέως την διαδικασία έγκρισης της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού των Τ.ΟΜ.Υ από το ΑΣΕΠ. Εν προκειμένω, ωστόσο, εκ του προοιμίου της προκήρυξης ουδόλως προκύπτει, ότι η εν λόγω προκήρυξη έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ. Κατά συνέπεια ερευνητέο αποβαίνει, εάν πράγματι έχει τηρηθεί ο διαδικαστικός τύπος της έγκρισης της επίμαχης προκήρυξης από το ΑΣΕΠ.

3. Τέλος, θα πρέπει να παρατηρηθεί το εξής παράδοξο. Στην σελίδα 3 της προκήρυξης αναφέρεται χαρακτηριστικώς, ότι ο Υπουργός Υγείας προκηρύσσει την πρόσληψη ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τ.ΟΜ.Υ. των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας). Ωστόσο, την ίδια ακριβώς ημέρα με την έκδοση της προκήρυξης (03-08-2017) ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο περί της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οποίου καταργείται εφεξής η ονομασία Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).

Εν προκειμένω δημιουργείται μια προφανής αντίφαση, κατά το μέρος που η προκήρυξη ομιλεί περί της πρόσληψης προσωπικού για την στελέχωση μονάδων του ΠΕΔΥ, η ονομασία του οποίου έχει καταργηθεί.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                                     Αριστείδης Δάγλας

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν