Από ηλεκτρονική Υγεία, καλά πάμε…

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Όπως επισήμανε ο υπουργός Υγείας μιλώντας στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας, "στην Ελλάδα θεωρούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Συστήματος Υγείας ως προϋπόθεση της σύγχρονης, διαφανούς και αποτελεσματικής διοίκησης του, αλλά και ως όρο υλοποίησης κρίσιμων μεταρρυθμίσεων στην ΠΦΥ, στη φαρμακευτική πολιτική και στις προμήθειες των νοσοκομείων".

Διαβάστε παρακάτω την παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Α. Ξανθού στη συζήτηση για την ηλεκτρονική Υγεία Συμβούλιο Υπουργών Υγείας ΕΕ:

Η αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών και της πληροφορικής αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την βελτίωση της οργάνωσης και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας των  δημόσιων  συστημάτων υγείας. Για το λόγο αυτό χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Εσθονικής προεδρίας να θέσει την Ψηφιακή Υγεία  στην agenda του  άτυπου συμβουλίου  υπουργών . Στην Ελλάδα θεωρούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Συστήματος Υγείας ως προϋπόθεση της σύγχρονης, διαφανούς και αποτελεσματικής διοίκησης του , αλλά και ως όρο υλοποίησης κρίσιμων μεταρρυθμίσεων στην ΠΦΥ , στη φαρμακευτική πολιτική και στις προμήθειες των νοσοκομείων.

Η γενικευμένη  εφαρμογή της πληροφορικής  στην  Υγεία με «εργαλεία» όπως ο Χάρτης (Άτλας) Υγείας, τα συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυϊας (ΒΙ) , ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας( ΑΗΦΥ) του πολίτη, τα ηλεκτρονικά ραντεβού και η αναβαθμισμένη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση , όχι μόνο αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες από το σύστημα υπηρεσίες, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας σε αυτές, αλλά τη ίδια στιγμή δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών . Αυτή η αξιοποίηση συμβάλλει  στη διαρκή αξιολόγηση και βελτίωση του συστήματος, στην επιδημιολογική επιτήρηση, στην τεκμηριωμένη , ποιοτική και ανθρωποκεντρική φροντίδα , στον  έλεγχο της προκλητής ζήτησης , της σπατάλης και της διαφθοράς  , στην «ηθικοποίηση» του συστήματος υγείας , στην ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων και άρα στον πολιτικό  στόχο της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού και της  βιωσιμότητας  της δημόσιας περίθαλψης.

Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας ( ΑΗΦΥ) που ξεκινά αυτή την περίοδο η εφαρμογή του στην ΠΦΥ,   συμπληρώνεται από τον οικογενειακό γιατρό  ή τους υπόλοιπους πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας , καταγράφει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις παρεμβάσεις  πρόληψης , τους προσυμπτωματικούς ελέγχους, την  κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση , τη φαρμακευτική αγωγή, τη νοσηλεία , την αποκατάσταση  ή οποιαδήποτε άλλη υγειονομική φροντίδα  παρέχεται στον ασθενή.   Η πρόσβαση των γιατρών/επαγγελματιών υγείας στον ΑΗΦΥ θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής συγκατάθεσης του ασθενούς για κοινή χρήση και διαχείριση  των προσωπικών ιατρικών του δεδομένων.

Ταυτόχρονα, η Δημόσια Εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ ) σχεδιάζει και αναπτύσσει το Portal του Πολίτη, ένα έργο εθνικής εμβέλειας που θα αποτελέσει την κεντρική πύλη επαφής του πολίτη με  μια σειρά υπηρεσιών, όπως η πρόσβαση σε πλήρες ιατρικό ιστορικό και η διαχείριση ατομικών δεδομένων υγείας , η συγκατάθεση του για πρόσβαση τρίτων στον ιατρικό του φάκελο , η  πληροφόρηση για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, εξετάσεων, θεραπειών , τα ραντεβού   για ιατρικές  επισκέψεις  και πράξεις, τα στοιχεία της ασφαλιστικής κατάστασης του πολίτη, οι λοιπές κοινωνικές παροχές , τα επιδόματα κλπ.

Τέλος, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σε συνδυασμό με το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) επιτρέπει την ανάλυση και στατιστική επεξεργασία δεδομένων  σχετικά με την κατανομή των ασθενών σε θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης , την κατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης ανά νοσολογική οντότητα,  ηλικιακή ομάδα , δραστική ουσία ή  γεωγραφική περιφέρεια, την  κατανομή των εργαστηριακών εξετάσεων κλπ. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να συμβάλλουν  στη  χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών , την ενδυνάμωση του ασθενή  και την  ολοκληρωμένη ανθρωποκεντρική  φροντίδα  .

Η ανάγκη διακρατικών συνεργασιών σε επίπεδο ΕΕ  τόσο για την τεχνική υποστήριξη της ψηφιακής καινοτομίας όσο και για τη δημιουργία ενός πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ των κ-μ , ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής περίθαλψης ,  από κοινού αξιοποίησης  δεδομένων υγείας , αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων και εκτίμησης της προστιθέμενης αξίας των νέων υπηρεσιών , είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη. Χρειαζόμαστε ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα χρηστής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Υγεία .