Πως να απαλλαγούμε από τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες στα μάτια

  • Iatropedia
Ξυπνάτε το πρωί με καλή διάθεση και πηγαίνετε στον καθρέπτη. Ξαφνικά βλέπετε μαύρους κύκλους κάτω και γύρω από τα μάτια σας. Πανικοβάλλεστε. Αναρωτιέστε πως έγιναν και τι μπορείτε να κάνετε για να απαλλαγείτε. Στο επιστημονικό κείμενο που θα διαβάσετε θα μάθετε γιατί δημιουργούνται μαύροι κύκλοι στα μάτια; Πότε είναι μόνιμοι και πότε όχι και πως μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτούς. Το κείμενο δεν αφορά μόνο γυναίκες αλλά και άνδρες...

Του Χριστόφορου Τζερμιά Δερματολόγου

Πολλέςφορέςδενέχετεαναρωτηθείγιατοπώςμπορείτενααπαλλαγείτεαπότους«μαύρουςκύκλους»γύρω από τα μάτια σας;

Οόρος«μαύροικύκλοι»βέβαιαμπορείναέχειεπικρατήσει,όμωςστηπραγματικότηταπεριγράφει μια ευρεία γκάμα από καταστάσεις οφειλόμενες σε γενετικές, περιβαλλοντικές και δερματολογικές αιτίες.

Είναιένασυνηθισμένοπρόβλημαγιατοοποίοοιπάσχοντεςγνωρίζουνλίγα και για το οποίο δεν υπάρχει ενιαία θεραπεία.

Σας παραθέτουμε μία κατηγοριοποίησητωνσυμπτωμάτωνκαισαςπεριγράφουμετηνβέλτιστη συνδυαστική θεραπεία για τον κάθε φορά διαφορετικό τύπο των «μαύρων κύκλων».

Παρόλααυτάκαλόείναιναγνωρίζουμεπωςοι περισσότεροιάνθρωποιπαρουσιάζουνένασυνδυασμό συμπτωμάτων εξαιτίας διαφορετικών παραγόντων.

Υπερκόγχιαπροεξοχή του τοπικού λιπώδους στρώματος.

Επίσης γνωστή και ως «σακούλες κάτω από τα μάτια».

Ηβλεφαροπλαστικήείναιμια καλήλύσηγιατις βαρύτερεςπεριπτώσεις.

Ανοισακούλεςδενείναιέντονεςαλλάείναιεμφανή τα » κανάλια- κοιλώματα των δακρύων -tear troughs», τότε τα εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος -«fillers» είναι η καλύτερη λύση και μπορούν να τοποθετηθούν, έτσι ώστε να καλυφθεί η «δακρυακή λεκάνη».

Για το χαλαρό δέρμα σε συνδυασμό με «σακούλες», τα LASER και οι RF ραδιοσυχνότητες, είναι πολύ αποτελεσματικά όπλα .

ΥπερκόγχιοΟίδημα.Επίσηςγνωστόως«πρήξιμο».

Επειδή τοδέρμαγύρωαπόταμάτιαείναιπολύλεπτόκαιευαίσθητο, γίνεται οιδηματώδες όταν υπόκειται σε επιβαρύνσεις όπως οιεποχικέςαλλεργίες, οιρινικέςλοιμώξεις,τοκλάμα,ηκατακράτησηυγρών εξαιτίας της υπέρτασης ή η διατροφή με τρόφιμα υψηλά σε περιεκτικότητα σε αλάτι.

Ηβαρύτηταείναιπαράγοντας που συνεισφέρει στη δημιουργία πρηξίματος κάτω από τα μάτια.

Ο ύπνοςπάνωστοστομάχιή στο πλευρό μπορεί να ενθαρρύνει τα υγρά να συσσωρεύονται στη περιοχή κάτω από τα μάτια.

Ηενδεδειγμένηστάσηείναιανάσκελαμεέναεπιπρόσθετομαξιλάρικάτωαπό το κεφάλι.

Επίσηςκαλόείναιναμητρίβετεταμάτιασας,ναμηπηγαίνετεγιαύπνοχωρίς ντεμακιγιάζ, και να χρησιμοποιείτε απαλό υλικό για το ντεμακιγιάζ.

Οτιδήποτεμπορείναερεθίσειτηπεριοχήτωνματιών μπορεί να συνεισφέρει στη συσσώρευση υγρών και άρα σε οίδημα-πρήξιμο.

Επίσης,τοπρήξιμοκάτωαπόταμάτιαμπορείναείναισύμπτωμακάποιαςάλληςπάθησης,ειδικάαντοπρήξιμοκάτω από τα μάτια εμφανιστεί ξαφνικά. Θυρεοειδοπάθειες,καρδιοαγγειακάήπροβλήματαστανεφράείναιμερικέςαπότιςαιτίεςπουπροκαλούνκατακράτηση υγρών κάτω από τα μάτια.

Περιοφθαλμικήυπερμελάγχρωση

Ευρέωςγνωστοί ως «μαύροι κύκλοι»

Οχρωματισμόςγύρωαπόταμάτιαείναικάτιαρκετάσυνηθισμένοκαιοφείλεταιστηναυξημένημελανίνη.

Ηγενετική προδιάθεση,τοτρίψιμοτηςπεριοχής,καιοιλοιμώξειςτου δέρματοςόπωςπ.χ.τοέκζεμα,μπορούν να παίξουν ρόλο επιδεινώνοντας το χρωματισμό του λεπτού δέρματος κάτω από τα μάτια.

Η χρόνιασυνήθειατριψίματοςκαθώς και η ανάπτυξηδερματίτιδων απο εφαρμοσθέντα καλλυντικά στην περιοχή, μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία σκούρου δέρματος.

Οι κρέμες μερετινοϊκόοξύ μπορούν να βοηθήσουν να απαλυνθεί το σκούρο δέρμα. Θα πρέπει βέβαια, να χρησιμοποιούνται σε μικρές ποσότητες για να αποφευχθεί ο ερεθισμός της περιοχής.

Οικρέμεςαποχρωματισμούτουδέρματοςμεαζελεϊκόοξύ,kojicacid, and glycolic acidμπορούνναβοηθήσουνεπίσης.Οι κρέμες μευδροκινόνηέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στον αποχρωματισμό της περιοχής κάτω από τα μάτια.

Τοελαφρύχημικόpeelingμπορείναβοηθήσειστοναποχρωματισμότηςπεριοχήςκάτωαπόταμάτια. Τοpeelingμευδροκινόνηήρετινοϊκόοξύ μπορεί να εφαρμοστεί για καλύτερα αποτελέσματα…

Infraorbitaltear trough depression.

Υπερκόγχια εμβύθιση στο κανάλι των δακρύων.

Πολύσυχνά,οιμαύροικύκλοιδενείναιμόνοοιαλλαγέςστηναπόχρωσητουδέρματος.

Συχνά,δημιουργούνταιαπότηναπώλειαόγκου του δέρματοςστηπεριοχήγύρω από τα μάτια, τονίζουν και αποκαλύπτουν την υποκείμενη οστέινη διαμόρφωση και δημιουργούνμια κοιλότητα-σκάφη η οποία «παρουσιάζεται» ως «μαύρος κύκλος».Αυτέςοιαλλαγέςείναισυχνάοφειλόμενες σεγενετική προδιάθεση,αλλάκαιησημαντικήαπώλειαβάρουςμπορεί να συνδράμει.

Οκαλύτεροςτρόποςαντιμετώπισηςαυτούτουπροβλήματοςείναιμεμιαμικρήποσότηταυαλουρονικούοξέωςτοποθετημένη στην κοιλάδα, κανάλι, κοίλωμα των δακρύων.

Περικογχικήαγγειακήεξόγκωση

Μετοχρόνο,τοδέρμαγύρωαπόταμάτιαγίνεταιπιολεπτό,αφήνονταςεκτεθειμέναταμικράτριχοειδήαγγείακαιτιςφλέβεςακριβώςκάτωαπότηλεπτήεπιδερμίδα.Ηδιόγκωσητωναγγείωνμπορείναδημιουργήσειμιαμπλέαπόχρωσηστουπερκόγχιοδέρμακαινακάνει τη περιοχή να δείχνει σκούρα.

Οικρέμεςματιώνοιοποίεςπεριέχουνκαφεϊνημπορούννασυσφίξουντααιμοφόρααγγεία και προσωρινά να μειώσουν τις εξογκώσεις των αγγείων.

Γιατιςμεγάλεςμπλεφλέβες,Δερματολογικά LASER αγγειακών βλαβών, δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα.

Παρόλααυτά,σεσκουρότερεςαποχρώσειςδέρματοςαυτάταlasersμπορούνναπροκαλέσουνυπερχρωμικέςαλλοιώσεις,εάνδενσυνδυαστούνμετιςαντίστοιχεςαγωγές προετοιμασίας και τιςτεχνικέςψύξης της επιδερμίδας κατά την εφαρμογή.

Περικογχικέςστατικέςκαιδυναμικές ρυτίδες

Βotoxτοποθετημένοσεπάρα πολύμικρέςδόσειςγύρωαπόταάκρατηςκόγχηςτουματιούμπορείναμειώσειτιςδυναμικέςρυτίδεςστηπεριοχή.

Η επανάληψητηςθεραπείαςανά3-4μήνεςμπορείναεξασφαλίσειμακροχρόνιααποτελέσματα.

Συμβουλές:

– Στις περισσότερεςπεριπτώσειςυπερκόγχιωνπροβλημάτων,τοmakeupμπορεί να βοηθήσει στη κάλυψη ορισμένων ατελειών. Οιπάσχοντεςθαπρέπειναεπιλέξουνέναconcealerπουταιριάζει στην απόχρωση του δέρματος τους ή είναι ελαφρά πιο ανοιχτόχρωμο. Ανυπάρχειήπιοςαποχρωματισμός,καλόείναι να χρησιμοποιούν κάποιο προϊόν σε υγρή μορφή ειδικά για περιπτώσεις διόγκωσης.

– Η διακοπή τουκαπνίσματος,τοοποίοαφυδατώνειτοδέρμα και προκαλεί πρόωρη γήρανση και αποδυναμώνει τη παραγωγή κολλαγόνου, βοηθάει…

– Αντιηλιακάγύρωαπό τη περιοχή των ματιών, επίσης είναι απαραίτητα.

– Επιπλέον προτείνουμε να χρησιμοποιούνται κατάλληλα ενυδατικά προϊόντα γύρω από τη περιοχή των ματιών στη διάρκεια της νύχτας για την αποφυγή ξήρανσης, ερεθισμών και αφυδάτωσης του δέρματος.

Χριστόφορος Τζερμιάς

Δερματολόγος

www.tzermias.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πλαστική προσώπου: όλες οι επεμβάσεις που μπορείτε να κάνετε

Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί η ανδρική τριχόπτωση;

Πόσες φορές τη μέρα πρέπει να πλένουμε τα δόντια μας;

Δεν φαντάζεστε τι ζει μέσα στον ομφαλό μας

Τι είναι η ινομυαλγία που βασανίζει τον σύγχρονο άνθρωπο;

5 διατροφικά μυστικά για τέλειο δέρμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν