ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ: Αποτελέσματα 6μήνου  2018

Τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.06.2018 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ...