Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

  • Iatropedia
Εκατόν ενενήντα νέες θέσεις εργασίας θα καλυφθούν στο ΕΚΕΠΥ και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών σύμφωνα με επείγουσα προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ που λήγει 7 Ιανουαρίου.

Της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Συγκεκριμένα, το ΚΕΛΠΝΟ καλεί τους ενδιαφερόμενους ν’ απασχοληθούν, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες, στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) και στα

Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών των Νομών Αττικής, Κορινθίας,

Δράμας, Ξάνθης και Έβρου, να υποβάλουν αίτηση κατά τα παρακάτω:

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)

1. Δεκαπέντε (15) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών

2. Εικοσιπέντε (25) Νοσηλευτές, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών και τέσσερις (4)

Θεσσαλονίκη

Νομός Αττικής

1. Τριάντα (30) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών

2. Τριάντα πέντε (35) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών

Νομός Κορινθίας

1. Οκτώ (8) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών

2. Δέκα (10) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών

Νομός Δράμας

1. Οκτώ (8) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών

2. Δέκα (10) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών

Νομός Ξάνθης

1. Οκτώ (8) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών

2. Δέκα (10) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών

Νομός Έβρου

1. Δώδεκα (12) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών

2. Δεκατέσσερις (14) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση εργασίας

ορισμένου χρόνου εξάμηνης (6) διάρκειας και με άμεση έναρξη. Το μέσο μηνιαίο

μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων

– εισφορών – έκτακτων αποδοχών), κάθε ενδιαφερόμενου που θα επιλεγεί για

απασχόληση είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου όπως αυτό

ισχύει για τους υπαλλήλους του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Ειδικά για το Ιατρικό προσωπικό, θα προτιμηθούν οι ειδικότητες της Γενικής

Ιατρικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας και Δερματολογίας χωρίς να

αποκλείονται άλλες ειδικότητες. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα παρέχει

καθημερινά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλους τους μετανάστες

που χρήζουν ιατρικής εξέτασης και φαρμακευτικής κάλυψης στους χώρους υποδοχής/κράτησης που αναφέρονται άνωθεν. Το προσωπικό θα εργάζεται με

κυκλικό 24ωρο ωράριο (τρείς βάρδιες πρωί, απόγευμα, νύχτα, Σάββατο, Κυριακές

και αργίες).

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται:

Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό 40% (πτυχίο και βιογραφικό)

Β. Εντοπιότητα, σε ποσοστό 15%

Γ. Συμμετοχή σε επιχειρησιακές δράσεις ή διοργανώσεις20%

Δ. Συνέντευξη 25%

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν απαραίτητα:

Α) Αίτηση με την επιθυμητή θέση εργασίας

Β) Τίτλους σπουδών

Γ) Βιογραφικό σημείωμα

Δ) Αντίγραφο της ταυτότητας τους.

Ε) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται

Στ) Εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο (μόνο για τους Ιατρούς)

Ζ) Αντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας (μόνο για ειδικευμένους Ιατρούς)

Η) Εγγραφή στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (μόνο για τους Νοσηλευτές)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικά:

Α) Μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με το αντικείμενο (μετανάστες, trafficking, δημόσια

υγεία κλπ)

Β) Αποδεικτικά συμμετοχής σε επιχειρησιακές δράσεις ή διοργανώσεις του τομέα

υγείας.

Όλα τα ζητούμενα έγγραφα που εκδόθηκαν από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες

γίνονται δεκτά μόνο με ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων. Όλα

τα ζητούμενα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς ή αλλοδαπές

αρχές γίνονται δεκτά με ευκρινή αντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί από

δικηγόρο ή δημόσια αρχή.Πέραν των τυπικών προσόντων και της προϋπηρεσίας, η αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ θα αξιολογηθούν θετικά.

Δήλωση προσόντων στην αίτηση υποψηφίου χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό

δικαιολογητικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα

κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Η επιτροπή αξιολόγησης

θα κρίνει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και βάσει

μοριοδότησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν με συστημένη επιστολή την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) (Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι). Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων

δικαιολογητικών είναι η 7η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κώδωνας κινδύνου για τα νοσοκομεία του Ηρακλείου Κρήτης

«Καμπάνα» για το Κοργιαλένειο -Μπενάκειο με απόφαση του ΣτΕ

Γιατί πονάτε στον ώμο; Όλες οι αιτίες

Νεκρή 36χρονη έγκυος στην Λάρισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν