Στην Διαύγεια οι οδηγίες σχετικά με την διαχείριση υγειονομικών αποβλήτων

  • Iatropedia
Στην ταξινόμηση των υγειονομικών αποβλήτων σε εξαιρετικά μολυσματικά, μικτά επικίνδυνα και γενικώς επικίνδυνα αλλά και σε οδηγίες για την ασφαλή τους διαχείριση προχώρησε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Ι. Μπασκόζος.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Διαβάστε εδώ την σχετική ανακοίνωση:

«Σχετικά με τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»

ΣΧΕΤΙΚΑ : 1. Η ΚΥΑ146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β/ 8-5-2012) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»

2. Η με αρ. πρωτ. οικ. 29960/3800/15-6-2012 Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)/ Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ- Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ. 146163/2012»

3. Η με αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 119061/23-12-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Διαχείριση Επικινδύνων αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) 4. Η με αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 6972/23-1-2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Διευκρινήσεις για την Ορθή Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)»

5. Ο Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/ 21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δρστηριοτήτων, …»

6. Η ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β/ 2012) «Κατάταξη Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το αρ. 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011

7. Η ΚΥΑ 172425/2013 (ΦΕΚ 3266 Β/12-12-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υγειονομικών Μονάδων»

Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 12/6/2015 στο Υπουργείο Υγείας και αναφορικά με τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν σχετικά με τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων σας ενημερώνουμε τα εξής:

Ι. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων

αποτελείται από :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) « Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», σύμφωνα με τον οποίο η διαχείριση όλων των αποβλήτων, καθώς και ο εθνικός σχεδιασμός της διαχείρισης όλων των αποβλήτων αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ.

2. Την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 146163/12 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» (Φ.Ε.Κ. 1537/Β/8-5-2012), η οποία εξεδόθη κατά εξουσιοδότηση του Ν.4042/2012 με επισπεύδοντα φορέα το ΥΠΕΚΑ.

3. Την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 33312/4110/3-7-2012 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για την έγκριση του «Ειδικού Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)».

ΙΙ. Ειδικότερα, στην υπ. αρ. πρωτ. 146163/2012 ΚΥΑ προσδιορίζονται οι κατηγορίες των Υγειονομικών Μονάδων που υποχρεούνται σε διαχείριση των αποβλήτων τους και καθορίζονται οι κατηγορίες των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ως εξής:

α. Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά, τα οποία εκδηλώνουν μόνο την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 (Μολυσματικό) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012.

β. Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα, τα οποία εκδηλώνουν την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 (Μολυσματικό) ταυτόχρονα με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες (π.χ. τοξικό, καρκινογόνο, διαβρωτικό, εύφλεκτο κ.λ.π.) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012.

γ. Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα, τα οποία εκδηλώνουν μία τουλάχιστον επικίνδυνη ιδιότητα εκτός της ιδιότητας Η9 (μολυσματικό).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, βασικό κριτήριο του οποίου για την κατάταξη των αποβλήτων ως προς την μολυσματικότητά τους, είναι το αν «η συλλογή και διάθεσή τους υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με τη πρόληψη της μόλυνσης», ο διαχωρισμός των αποβλήτων σε μολυσματικά και μη θα πρέπει να υλοποιείται κατά την κρίση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου (θεράποντος ιατρού, Επιτροπής Νοσοκομειακών

Λοιμώξεων – σε αντιστοιχία και με τη διεθνή πρακτική) και με γνώμονα πάντα τα κριτήρια που τίθενται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Στην με αρ. πρωτ. οικ. 29960/3800/15-6-2012 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (σχετ. 2) και για τη διευκόλυνση των ΥΜ αναφέρονται ενδεικτικοί κατάλογοι για την κατηγοριοποίηση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και οι (ενδεικτικές) κατάλληλες εργασίες διαχείρισής τους.

ΙΙΙ. Επιπλέον, οι διατάξεις της υπ. αρ. πρωτ. 146163/2012 ΚΥΑ ορίζουν μεταξύ άλλων τα κάτωθι :

1. Τους όρους, τα μέτρα και τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΕΑΥΜ στα στάδια του διαχωρισμού, της συλλογής, της μεταφοράς, της προσωρινής αποθήκευσης, της επεξεργασίας (αποστείρωση, αποτέφρωση, άλλη φυσικοχημική διεργασία) και της τελικής διάθεσης. Οι κατάλληλες τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της εν λόγω ΚΥΑ.

2. Την υποχρέωση κάθε Υγειονομικής Μονάδας που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (σύμφωνα με την σχετ. 6 ΚΥΑ είναι οι ΥΜ που διαθέτουν 50 ή περισσότερες κλίνες) να καταρτίσει «Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων» θεωρημένο από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια). Στον Κανονισμό αποτυπώνεται η διαδικασία διαχωρισμού, συλλογής, προσωρινής

αποθήκευσης, μεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των ΕΑΥΜ που εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη Υγειονομική Μονάδα, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σε κάθε στάδιο διαχείρισης, καθώς και των διαδικασιών που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του (περιοδική εκπαίδευση και επανεκπαίδευση όλου του προσωπικού ανάλογα με τις αρμοδιότητές του,

εσωτερικοί έλεγχοι κλπ). Στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ παρουσιάζεται ένας οδηγός για την κατάρτιση του Κανονισμού, ο οποίος και πρέπει να εξειδικεύεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ΥΜ.

3. Την υποχρέωση κάθε Υγειονομικής Μονάδας να τηρεί μητρώο αναφορικά με τα είδη και της ποσότητες αποβλήτων που παρήχθησαν, τον τόπο και χρόνο προσωρινής αποθήκευσης, τον τρόπο επεξεργασίας τους και τον τρόπο τελικής διάθεσης. Οι Υγειονομικές Μονάδες που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση έχουν επιπλέον την υποχρέωση να διαβιβάζουν κατά το μήνα

Φεβρουάριο στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας, στην περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή και στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων που παρήχθησαν το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Τις αρμόδιες αρχές που ελέγχουν την συμμόρφωση των υπόχρεων διαχείρισης ΕΑΥΜ στις διατάξεις της ΚΥΑ, οι οποίες είναι οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), η αδειοδοτούσα αρχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές) καθώς και το

Σώμα Επιθεωρητών Υγείας (ΣΕΠΥ) και οι αρμόδιες υπηρεσίες υγείας της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων που προβλέπονται στην αντίστοιχη ΑΕΠΟ ή τις Π.Π.Δ. και των όρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

IV. Με την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 33312/4110/3-7-2012 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε το «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων

Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΕΣΔΕΑΥΜ)» το οποίο έχει ως αντικείμενο:

α) το σχεδιασμό διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες και β) το χωρικό προσδιορισμό των κατάλληλων εγκαταστάσεων για τη διαχείρισή τους.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας των ΕΑΥΜ από την κάθε

Υγειονομική Μονάδα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα μέτρα και όρους που θέτει η ΚΥΑ

και το ΕΕΣΔΕΑΥΜ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Ι. Μπασκόζος