«Πόλεμο» ετοιμάζουν οι νοσηλευτές

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ενόψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου που έδωσε χθες σε διαβούλευση το υπουργείο Υγείας, οι νοσηλευτές βρίσκονται στις "επάλξεις" έτοιμοι να υπερασπίσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Δίπλα τους μάλιστα φαίνεται ότι βρίσκεται όλη η αντιπολίτευση.

Διαβάστε παρακάτω το σχέδιο νόμου που είναι υπό διαβούλευση:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ »
Άρθρο 1
1.Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3252 / 2004 (Α’ 132) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Έδρα της Ε.Ν.Ε. ορίζεται η Αθήνα. Περιφερειακά Τμήματα της Ε.Ν.Ε. συγκροτούνται ανά περιφερειακή ενότητα. Έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι η έδρα της περιφερειακής ενότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος , καθορίζεται η διαδικασία μετάβασης από την ισχύουσα περιφερειακή συγκρότηση στην προβλεπόμενη από τα δύο προηγούμενα εδάφια.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3252/2004 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. και σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.), στα τακτικά μέλη μπορεί να περιλαμβάνονται και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες νοσηλευτριών και νοσηλευτών .»
3. Στο άρθρο 4 προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«Τα μέλη της Ε.Ν.Ε. που εργάζονται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν οφείλουν να καταβάλουν την ετήσια εισφορά τους στην Ε.Ν.Ε., εάν είναι εγγεγραμμένα και για όσο χρόνο διαρκεί η εγγραφή τους στον αντίστοιχο ρυθμιστικό φορέα της χώρας υποδοχής.»
Άρθρο 2.
1.Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Όλες οι εκλογικές διαδικασίες, για όλα τα όργανα της Ε.Ν.Ε., γίνονται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Στους συνδυασμούς ο αριθμός των υποψηφίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του διπλάσιου των προς εκλογή θέσεων. Ο αριθμός των σταυρών που μπορεί να θέσει κάθε ψηφοφόρος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων. Ο σταυρός τίθεται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου. Για την κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο καθένας τους. Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προστίθενται στα έγκυρα. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των προς εκλογή θέσεων.. Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός εκλέγει τόσα πρόσωπα όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος, εκλέγεται, αν λάβει αριθμό ψήφων ίσο με το εκλογικό μέτρο ή μεγαλύτερο από αυτό. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες/θέσεις που του ανήκουν, εκλέγει τόσους όσοι είναι και οι υποψήφιοι του. Ο αριθμός εδρών/θέσεων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, κατανέμεται στους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψήφιους οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των εδρών/θέσεωνπου παραμένει αδιάθετος και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων ή μεμονωμένο υποψήφιο που δεν έχει πάρει έδρα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
Άρθρο 3.
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του ν. 3252/ 2004 αντικαθίσταται ως εξής
« 8. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γραμματέας και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. δικαιούνται άδεια απουσίας από την εργασία/ υπηρεσία τους, για όσο διαρκεί η θητεία τους, μέχρι δώδεκα (12) ημέρες το μήνα. Κατά το χρόνο αυτόν, τα μέλη του προεδρείου που είναι δημόσιοι υπάλληλοι διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα. Τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. δικαιούνται άδεια απουσίας πέντε (5) ημερών το μήνα.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 9 του νόμου 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
« Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις αποζημιώσεις για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
« Το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της, υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και επικυρώνεται από τον Υπουργό Υγείας.»
4. Στο άρθρο 11 του ν. 3252 /2004 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Κάθε μέλος της Ε.Ν.Ε. δικαιούται να διατελέσει Πρόεδρος ή Μέλος του προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου της ή Περιφερειακού Συμβουλίου μέχρι δύο (2) συνεχόμενες θητείες για κάθε θέση.»
Άρθρο 4.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα Συμβούλια των Περιφερειακών Τμημάτων αποτελούνται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και α) έναν(1) σύμβουλο όταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών δεν υπερβαίνει τα 250, β) τρεις(3) συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 1.000, γ) πέντε (5) συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τις 3.000, δ) επτά (7) συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 5.000 και ε) εννέα (9) συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι από 5001 και πάνω.»
Άρθρο 5.
Ίδρυση ή συγχώνευση Περιφερειακών Τμημάτων της Ε.Ν.Ε.
Ίδρυση νέων ή συγχώνευση υπαρχόντων Περιφερειακών Τμημάτων της Ε.Ν.Ε. αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Η απόφαση για συγχώνευση Περιφερειακών Τμημάτων προϋποθέτει σχετική κοινή εισήγηση, μετά από αποφάσεις των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων ή Περιφερειακών Συμβουλίων που λαμβάνονται επίσης με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. επικυρώνεται από τον Υπουργό Υγείας.
Άρθρο 6.
Ενιαίος Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού ΕΣΥ
Το άρθρο 102 του ν.2071/1992 (Α’ 123) αντικαθίσταται ως εξής:
«Συστήνεται Ενιαίος Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού ΕΣΥ που περιλαμβάνει τις κατηγορίες ΠΕ νοσηλευτικής, ΤΕ νοσηλευτικής, ΤΕ μαιών- μαιευτών και ΔΕ νοσηλευτικής.»
Άρθρο 7
Προϊστάμενοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων , Τομέων και Τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας ορίζονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ νοσηλευτικής ή ΤΕ νοσηλευτικής ή ΤΕ μαιών –μαιευτών .
Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι επικείμενες αρχαιρεσίες της Ε.Ν.Ε. για εκλογή Δ.Σ., Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής του Δ.Σ. και περιφερειακών οργάνων της θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έξι (6) μήνες μετά την έναρξη ισχύος αυτού, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τρέχουσα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Ε.Ν.Ε. παρατείνεται αναλόγως, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
2. Στις εκλογικές αρχαιρεσίες της παρ. 1 δικαίωμα ψήφου έχουν όλες οι νοσηλεύτριες και όλοι οι νοσηλευτές, που πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι μέλη της Ε.Ν.Ε., με την καταβολή της τρέχουσας ετήσιας συνδρομής, η οποία ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ, ανεξάρτητα από το αν οφείλουν άλλες συνδρομές ή όχι. Οφειλές προηγούμενων ετών ρυθμίζονται με απόφαση του νέου Δ.Σ. που θα εκλεγεί με τις αρχαιρεσίες της παρ. 1.
Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3252/ 2004,
2. η παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3252/ 2004,
3. οι παρ. 6 και 7 καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 3252/ 2004,
4. οι παρ. 7, 13,16, 17,18 και 19 του άρθρου 25 του Ν. 4272/14 καταργούνται.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν