Πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό: Νέες οδηγίες για την καταλληλότητα των ακτών

  • Μιχάλης Θερμόπουλος
πετρελαιοκηλίδα
Με ανακοίνωσή του σήμερα, το υπουργείο Υγείας προχωράει σε 2η Τροποποίηση της υπουργικής Απόφασης για την καταλληλότητα των ακτών του Σαρωνικού.

Δείτε ποιες θεωρούνται τώρα οι ακτές όπου απαγορεύεται η κολύμβηση λόγω ρύπανσης.

Αναλυτικά η απόφαση του υπ. Υγείας:

Τροποποίηση της υπ. αριθμ Γ1δ/Γ.Π. οικ. 53794/ 12-7-2017 «Τμήματα ακτών
της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση», όπως
ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τα υπ. αριθ. οικ.4618/13-9-2017 , 4623/14-9-2017 & 4730/18-9-2017 έγγραφα της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περ/κής Υγιεινής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθήνας
β. Τα υπ αριθμ. οικ.3768/13-9-2017 & οικ.3791/14-9-2017 έγγραφα της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περ/κής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά & Νήσων
γ. Το υπ. αριθμ οικ. 186458/399/15-9-2017 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής & το 3692/19-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περ/κής Υγιεινής Π.Ε Ανατολικής Αττικής
δ. Το υπ. αριθμ οικ. 2875/15-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περ/κής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικής Αττικής
ε. Τη θαλάσσια ρύπανση στη ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού, που προκλήθηκε
από το ναυάγιο δεξαμενόπλοιου στ. Την Γ1δ/Γ.Π. οικ. 53794/ 12-7-2017 Υπουργική Απόφαση «Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση», όπως τροποποιήθηκε με την Γ1δ/Γ.Π.οικ. 69895/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση
ζ. Την με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ ΄΄ Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ΄΄σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων Κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ΄΄ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006
η. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την (στ) σχετική Υπουργική Απόφαση του έτους 2017 ως εξής:

Α. Πέραν των αναφερομένων στην (στ) σχετική Υπουργική Απόφαση απαγορεύουμε την κολύμβηση στα θαλάσσια ύδατα των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία έχουν υποστεί φαινόμενα βραχυπρόθεσμης ρύπανσης*, κατά την έννοια της (ζ) σχετικής, και μέχρι την αποκατάσταση τους, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

πετρελαιοκηλίδα

*Η δημιουργία πετρελαιοκηλίδων στην επιφάνεια της θάλασσας περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη ποσότητα του διαλελυμένου οξυγόνου στο νερό με επιπτώσεις στους ζώντες οργανισμούς, καθώς και τη διείσδυση των ακτίνων του ήλιου στη θάλασσα, με επιπτώσεις στη φωτοσυνθετική ικανότητα των υδρόβιων φυτών. Η διαδικασία βιοαποικοδόμησης του πετρελαίου είναι μακρόχρονη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (θερμοκρασία, διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου, τύπος πετρελαίου). Από την καταβύθιση σταγονιδίων στα θαλάσσια ιζήματα διαταράσσονται οι βενθικοί οργανισµοί που φιλτράρουν την τροφή τους (π.χ µύδια, στρείδια) συσσωρεύουν υδρογονάνθρακες µε γοργούς ρυθµούς. Αν και οι άµεσες επιπτώσεις του πετρελαίου στις τροφικές αλυσίδες και δίκτυα θεωρούνται συχνά µικρής κλίµακας, δεν αποκλείονται µακροχρόνιες επιπτώσεις και ενδεχόμενα φαινόµενα βιοσυσσώρευσης

Β. Επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης από τους υπεύθυνους των πραναφερόμενων ακτών κολύμβησης με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση. Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία και να μη καταστρέφονται.

Γ. Υπενθυμίζεται ότι επειδή το φαινόμενο είναι δυναμικό, η παρούσα Απόφαση θα τροποποιείται εκάστοτε ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες των ακτών
κολύμβησης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν