Παύση συντονιστή διευθυντή χειρουργού στο Νοσοκομείο Λευκάδας

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Εξελίξεις δρομολογούνται στο Νοσοκομείο Λευκάδας με τον συντονιστή διευθυντή του χειρουργικού να βλέπει την πόρτα της εξόδου. Τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας...

Διαβάστε παρακάτω την απόφαση του διοικητή:
ΘΕΜΑ : «Αναστολή άσκησης καθηκόντων του ιατρού κυρίου Αθανασίου Καραγιάννη, ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής Διευθυντή ΕΣΥ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας»

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Λευκάδας
Έχοντας Υπόψη
1. Το γεγονός ότι ο ιατρός κύριος Καραγιάννης Αθανάσιος ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής υπηρετεί σαν Διευθυντής ΕΣΥ στη Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.
2. Το ΕΜΠ 411/02-08-2017 έγγραφο της 6ης Υ.ΠΕ.
3. Την ΓΕ ΕΜΠ 127/26-6-2017 έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.)
4. Το άρθρο 6 του νόμου 4325/2015 που αναφέρεται στα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοσίων υπαλλήλων, όπως αυτό τροποποίησε – αντικατέστησε το άρθρο 107 παρ. 1 του ν. 3528/2007.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/ 04-04-2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
6. Το άρθρο 77 του N.2071/92, όπως συμπληρώθηκε από τη διάταξη του άρθρου 7 του N. 2194/94 που αναφέρεται στα ειδικά πειθαρχικά αδικήματα ιατρών ΕΣΥ.
7. Το νόμο 3418/2005 «κώδικας ιατρικής δεοντολογίας»
8. Την υπ’ αριθμ. Υ4Α/οικ 91432 απόφαση του Υπουργείου Υγείας : “καθορισμός αρμοδιοτήτων ενιαίου συλλογικού οργάνου Διοίκησης” (ΦΕΚ 2012/09-09-2011 τ’ Β).
9. Το ΦΕΚ 1158/10-04-2012 τ’ Β: «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας» 10.Το άρθρο 259 του ποινικού κώδικα.
11. Το ΦΕΚ 406/27-7-2016 τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Διορισμός Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας)
12.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 106/22-8-2017 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας για άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του ιατρού κ. Καραγιάννη Αθανασίου.
13.Το άρθρο 104 του νόμου 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4325/2015 και ισχύει σήμερα: «1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου: α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος
ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό. β) Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή.

2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το
πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του.»

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ
ΕΠΕΙΔΗ κατά του ιατρού Καραγιάννη Αθανασίου ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής Διευθυντή ΕΣΥ Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη διότι υπέπεσε στα κάτωθι πειθαρχικά αδικήματα:
α) παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος (άρθρο 6 παρ. 1 σημείο β του ν. 4325/2015, που τροποποίησε το άρθρο 107 παρ. 1 στοιχείο β’ του Ν. 3528/2007) που εξειδικεύεται με την παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχεία α, β, γ και παρ. 3 του Π.Δ. 121/2008 περί κανόνων συνταγογράφηση, των άρθρων 9 και 21 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΦΕΚ Β 3054/18-11-20012) και την παράβαση των άρθρων 4 παρ. 3, 5 παρ. 3 και 20 του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας Ν.3418/2005, όπως τα
πραγματικά περιστατικά εξειδικεύτηκαν στο αιτιολογικό της παρούσης απόφασης.
β) παράβαση του άρθρου 107 παρ. 1 σημείο γ του ν. 4325/2015, που τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του Ν. 3528/2007 δηλαδή παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό νόμο (άρθρο 259 Π.Κ. και άρθρο 6 παρ. 1 σημείο γ του Ν. 4325/2015), όπως τα πραγματικά περιστατικά εξειδικεύτηκαν στο αιτιολογικό της παρούσης απόφασης.
γ) αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας (άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.4325/2015 σημείο ε), όπως τα πραγματικά περιστατικά εξειδικεύτηκαν στο αιτιολογικό της παρούσης απόφασης.
δ) παράβαση των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας (άρθρο 77 παρ. 1 στοιχείο δ του N.2071/1992, όπως συμπληρώθηκε από τη διάταξη του άρθρου 7 του N.2194/1994) σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 παράγραφος 3, 5 παράγραφος 3 και 20 του Ν.3418/2005, όπως τα πραγματικά περιστατικά εξειδικεύτηκαν στο αιτιολογικό της παρούσης απόφασης.
ε) παράβαση του άρθρου άρθρο 107 παρ. 1 σημείο δ του Ν. 3528/2007 που τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ.1 του Ν.4325/2015 δηλαδή απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου (εν προκειμένω της φαρμακευτικής εταιρείας), κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών.

ΕΠΕΙΔΗ τα ανωτέρω πειθαρχικά αδικήματα μπορούν να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης και ταυτόχρονα υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση του αρμόδιου επιθεωρητή.

ΕΠΕΙΔΗ Το άρθρο 104 του νόμου 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4325/2015 και ισχύει σήμερα ορίζει:

«1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου: α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό. β) Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή.

2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του.»

ΕΠΕΙΔΗ όπως αναφέρεται στην ΓΕ ΕΜΠ 127/26-6-2017 έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.), σε συνδυασμό με την ΓΕ 923Π/9-6-2016 έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα ως προς την έκδοση και υποβολή ηλεκτρονικών γνωματεύσεων επιθεμάτων κατακλίσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ από 1/7/2015 έως 22/3/2016:
Α). ΄Εκδοση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων σε ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση επιθεμάτων με τη χρήση της ίδιας φωτογραφίας έλκους σε διαφορετικούς ασφαλισμένους. Τα σχετικά στοιχεία είναι:
Η ίδια φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε στις παρακάτω γνωματεύσεις:
1) α. Γνωμάτευση 624443-24/9/2015, ασθενής: Α.Δ., ΑΜΚΑ: 10073204348,
β. Γνωμάτευση 922125-17/12/2015, ασθενής: Δ.Θ., ΑΜΚΑ: 01015718149,
2) α. Γνωμάτευση 638014-29/9/2015, ασθενής: Α.Α., ΑΜΚΑ: 16089000851,
β Γνωμάτευση 1050196-26/1/2016, ασθενής: Μ.Ε., ΑΜΚΑ: 07058901385,
3) α. Γνωμάτευση 698599-14/10/2015, ασθενής: Α.Α., ΑΜΚΑ: 24084201292,
β Γνωμάτευση 774464-6/11/2015, ασθενής: Π.Ζ., ΑΜΚΑ: 12034600192,

Β). ΄Εκδοση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων σε ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση επιθεμάτων με τη χρήση της ίδια φωτογραφίας έλκους η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από έναν ή περισσότερους άλλους ιατρούς σε διαφορετική γνωμάτευση για διαφορετικούς ασφαλισμένους. Τα σχετικά στοιχεία είναι:
1) Γνωμάτευση 754818-2/11/2015, ασθενής: Ρ.Σ. ΑΜΚΑ : 31085202054,
2) Γνωμάτευση 770128-5/11/2015, ασθενής: Δ.Μ. ΑΜΚΑ: 03079701037,
3) Γνωμάτευση 872013-4/12/2015, ασθενής: Ρ.Σ. ΑΜΚΑ: 31085202054,
Γ). ΄Εκδοση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων σε ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ για τη
χορήγηση επιθεμάτων με τη χρήση φωτογραφίας έλκους του ασθενή η οποία
αναρτήθηκε σε περισσότερους από μια γνωματεύσεις για τον ίδιο ασθενή στην ίδια ή σε
διαφορετικούς ημερομηνίες. Τα σχετικά στοιχεία είναι:
1) Γνωμάτευση 704347-15/10/2015, ασθενής: Π.Γ. ΑΜΚΑ: 08043602021,
2) Γνωμάτευση 948072-27/12/2015, ασθενής: Π.Γ. ΑΜΚΑ: 08043602021,
3) Γνωμάτευση 787745-10/11/2015, ασθενής: Κ.Λ. ΑΜΚΑ: 13115900444,
4) Γνωμάτευση 871630-4/12/2015, ασθενής: Κ.Λ. ΑΜΚΑ: 13115900444,
5)Γνωμάτευση 838929-25/11/2015, ασθενής: Μ.Π. ΑΜΚΑ: 22013501147.
4
6)Γνωμάτευση 873784-4/12/2015, ασθενής: Μ.Π. ΑΜΚΑ: 22013501147.
7)Γνωμάτευση 838945-25/11/2015, ασθενής: Κ.Σ. ΑΜΚΑ: 24034101014.
8)Γνωμάτευση 873803-4/12/2015, ασθενής: Κ.Σ. ΑΜΚΑ: 24034101014.
9)Γνωμάτευση 838956-25/11/2015, ασθενής: Π.Α. ΑΜΚΑ: 10103000740.
10)Γνωμάτευση 873821-4/12/2015, ασθενής: Π.Α. ΑΜΚΑ: 10103000740.
11)Γνωμάτευση 848962-29/11/2015, ασθενής: Γ.Σ.. ΑΜΚΑ: 03023201415.
12)Γνωμάτευση 871874-4/12/2015, ασθενής: Γ.Σ.. ΑΜΚΑ: 03023201415.
Οι ανωτέρω φωτογραφίες ταυτοποιήθηκαν με ψηφιακή μέθοδο και διαπιστώθηκε
ότι ήταν απόλυτα ταυτόσημες μεταξύ τους.
Δ). ΄Εκδοση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για τη
χορήγηση επιθεμάτων όπου έχει δηλωθεί η ένδειξη συνύπαρξης : “ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ
ΔΙΑΒΗΤΗ” για τον εν λόγω ασφαλισμένο, ενώ από διασταύρωση των στοιχείων των
εκτελεσμένων συνταγών από το αρχείο του ΚΜΕΣ (Κέντρο Μηχανογραφικής
Επεξεργασίας Συνταγών) του ΕΟΠΥΥ προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος δεν έχει λάβει
ανάλογη αντιδιαβητική φαρμακευτική αγωγή κατά τα έτη: 2012-2015. Τα σχετικά στοιχεία
είναι:
1/Γνωμάτευση 502293-13/8/2015, ασθενής: Π.Ε., ΑΜΚΑ: 20033200823.
2/Γνωμάτευση 522160-25/8/2015, ασθενής: Σ.Γ.. ΑΜΚΑ: 20053403471.
3/Γνωμάτευση 708795-16/10/2015, ασθενής: Π.Ε., ΑΜΚΑ: 20066504885.
4/Γνωμάτευση 743802-29/10/2015, ασθενής: Κ.Γ., ΑΜΚΑ: 21078601719.
5/Γνωμάτευση 787745-10/11/2015, ασθενής: Κ.Λ., ΑΜΚΑ: 13115900444.
6/Γνωμάτευση 797136-13/11/2015, ασθενής: Σ.Β., ΑΜΚΑ: 08069002312.
7/Γνωμάτευση 838929-25/11/2015, ασθενής: Μ.Π., ΑΜΚΑ: 22013501147.
8/Γνωμάτευση 838956-25/11/2015, ασθενής: Π.Α., ΑΜΚΑ: 10103000740.
9/Γνωμάτευση 871630-4/12/2015, ασθενής: Κ.Λ , ΑΜΚΑ: 13115900444.
10/Γνωμάτευση 873784-4/12/2015, ασθενής: Μ.Π., ΑΜΚΑ: 22013501147.
11/Γνωμάτευση 873821-4/12/2015, ασθενής: Π.Α., ΑΜΚΑ: 10103000740
12/Γνωμάτευση 968219-5/1/2016, ασθενής: Κ.Α., ΑΜΚΑ: 06102901102.
13/Γνωμάτευση 1004451-14/1/2016, ασθενής: Β.Ν., ΑΜΚΑ: 04112501152
14/Γνωμάτευση 1052385-26/1/2016, ασθενής: Μ.Σ, ΑΜΚΑ: 01112401607.
15/Γνωμάτευση 1099293-6/2/2016, ασθενής: Π.Α., ΑΜΚΑ: 10103000740.
16/Γνωμάτευση 1156537-17/2/2016, ασθενής: Γ.Μ., ΑΜΚΑ: 25032201185.
17/Γνωμάτευση 1325765-18/3/2016, ασθενής: Α.Α, ΑΜΚΑ: 10045100061.

ΕΠΕΙΔΗ από τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι o εγκαλούμενος ιατρός κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα προέβη σε υποβολή αναληθών παραστατικών και στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ γεγονός που συνδέεται αιτιωδώς με οικονομική βλάβη του ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα: α) με τη χρήση και ανάρτηση της ίδιας φωτογραφίας δερματικής βλάβης έλκους κατακλίσεως, σε διαφορετικούς ασφαλισμένους, β) με τη χρήση και ανάρτηση της ίδιας φωτογραφίας έλκους κατακλίσεως που είχε χρησιμοποιηθεί από έναν ή και περισσότερους άλλους ιατρούς σε διαφορετική γνωμάτευση για τον ίδιο ή διαφορετικούς ασφαλισμένους γ) με τη χρήση και ανάρτηση της ίδιας φωτογραφίας έλκους κατακλίσεως η οποία αναρτήθηκε σε περισσότερες από μία γνωματεύσεις για τον ίδιο ασθενή στην ίδια ή σε διαφορετικές ημερομηνίες δ) με τη αναγραφή ψευδούς δήλωσης συνυπάρχουσας νόσου «σακχαρώδης διαβήτης» για ασφαλισμένους οι οποίοι αποδείχτηκε ότι δεν είχαν λάβει ανάλογη αντιδιαβητική φαρμακευτική αγωγή κατά τα έτη 2012-2015.

ΕΠΕΙΔΗ η παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος με τον τρόπο που αναλυτικά περιγράφηκε στην έκθεση ελέγχου και ανωτέρω, έγινε επανειλημμένως με ειδικό δόλο προκειμένου να ζημιωθεί οικονομικά ο ΕΟΠΥΥ και να προσκομιστεί παράνομη ωφέλεια τουλάχιστον στις φαρμακευτικές εταιρείες.

ΕΠΕΙΔΗ η οικονομική ζημία του ΕΟΠΥΥ τελεί σε προφανή αιτιώδη συνάφεια με την παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος του εγκαλούμενου γιατρού.

ΕΠΕΙΔΗ από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν λόγοι Δημοσίου Συμφέροντος που επιβάλλουν τη θέση του εν λόγω ιατρού σε Αργία.

ΕΠΕΙΔΗ υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση αποτροπής τέλεσης νέων παραπτωμάτων και ανάγκη προστασίας του κύρους της υπηρεσίας και του δημοσίου συμφέροντος αφού στο παρελθόν επανειλημμένα ο ανωτέρω ιατρός προέβαινε στην παράνομη ανωτέρω περιγραφείσα εκτενώς πρακτική.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την αναστολή άσκησης καθηκόντων του ιατρού Καραγιάννη Αθανασίου ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής Διευθυντή ΕΣΥ Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις ου άρθρου 104παράγραφος 2 του Νόμου 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4325/2015 και ισχύει σήμερα.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Λευκάδας
ΜΙΧΑΣ Σ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν