Μοιράζουν χρήματα: 37 εκατομμύρια για τους φαρμακοποιούς 17 για τον ΟΚΑΝΑ

  • Iatropedia
Μετά την 7μηνη καθυστέρηση η ΔΙΑΥΓΕΙΑ η κατάσταση με τις πληρωμές του ΕΟΠΥΥ κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς... Σήμερα αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κονδύλι 3,7 εκατ. από τα ληξιπρόθεσμα για τα φαρμακεία και κονδύλι1.743.167,00 ευρώ για τον ΟΚΑΝΑ.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Προεκλογικά «λεφτά υπάρχουν» και έτσι στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν προλαβαίνουν να αναρτούν αποφάσεις που θα κρατήσουν κάποιους ευχαριστημένους και θα στηρίξουν την απερχόμενη κυβέρνηση.

Δείτε τα έγγραφα

Για ληξιπρόθεσμα φαρμακοποιών:

Eγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 3.708.918,90 ευρώ (ΤΡΙA ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οικ. έτους 2015 στους παρακάτω Κ.Α.Ε. :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η ΣΗμερομηνία : Αριθ.Πρωτ/λου :07/09/2015 ΑΑΥ Μ1395 Α.Δ.Α. :

Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις : α) Των άρθρων 21 και 22α του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κλπ.» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 (Φ.Ε.Κ. τ.Α 141). β) Του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Φ.Ε.Κ. τ.Α 194). 3) Την υπ' αριθμ. Α.Π.Β2.β/113124/31-12-2014 (ΑΔΑ: ΒΔΧΑΘ-ΨΟΘ) Απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2015». 2) Τις διατάξεις του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ.Α. 31-2/3/2011). 5) Το γεγονός ότι το ποσό της δέσμευσης, με την παρούσα, είναι εντός της πίστωσης. 4)

Tην ανάγκη για πληρωμή δαπανών ανοικτής περίθαλψης προμηθευτών παροχής υπηρεσιών Υγείας κατηγορίας «ΜΑΖΙΚΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ», ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 2/204/08-01-15 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ

Κ.Α.Ε.ΠΟΣΟ 0672.00 3.708.918 ευρώ.

Για ΟΚΑΝΑ:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014).

β. Του αρ.27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/2015).

γ. Του αρ.76 του Ν. 4170/ 2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 163/Α/2013).

δ. Του αρ.41 του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ 52/Α/ 2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

ε. Του αρ.54 του Ν. 4139/ 2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α/ 2013).

στ. Του Π Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/2010).

ζ. Του Π.Δ. 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης & εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 116/Α/98), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 155/2013 (ΦΕΚ 245/Α/2013).

η. Του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α/2014).

θ. Του Π.Δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 106/Α/2015).

2. Του αρ.4 της αριθμ.πρωτ.ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ. 104741/2003 Απόφασης « Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών» (ΦΕΚ 1603/Β΄/ 2003).

3. Την αριθμ. Α1α/οικ.14112/ 25-02-2015 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 74/Υ.Ο.Δ.Δ./2015).

4. Την αρ. πρωτ. 2014380/377/0026/ 27-02-1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού των δικαιολογητικών επιχορήγησης σε Ν.Π.Δ. ή Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού προϋπολογισμού (ΦΕΚ 284/Β/1998), όπως τροποποιήθηκε με τα αρ. 5 και 6 της αρ. πρωτ. 2/ 22717/0094/24-03-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 474/Β/2011) και την αριθμ. 2/39549/0026/ 12-06-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – Οικονομικών (ΦΕΚ 1138/Β/2015).

5. Την αριθμ.πρωτ.Β1α/οικ.106349/ 08.12.2014 Απόφαση με θέμα «Κατανομή πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ :ΩΡΟΛΘ-ΟΒΨ).

6. Την αριθμ. πρωτ. 2/ 95312/ 12.12.2014 Απόφαση του Γ.Λ.Κ. «Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» (ΩΑΠ7Η-8ΓΙ).

7. Την αριθμ.πρωτ.Γ1γ/4095/ 20.01.2015 Υπουργική Απόφαση «Ειδική Έγκριση επιχορήγησης του άρθρου 76 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013) της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου Κοινωνικών Παραγόντων για την υγεία και Εξαρτήσεων (ΑΔΑ: 7Θ1ΡΘ-ΙΔΩ).

8. Τα αριθμ.πρωτ.18775/ 02.12.2014 και 1785/ 04.02.2015 έγγραφα υποβολής της α’ και β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2015 του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών στο Υπουργείο Υγείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

9. Το αριθμ.πρωτ.3974/ 11.03.2015 έγγραφο υποβολής της γ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2015, του απολογισμού 2014 και του απολογισμού επιχορηγήσεων 2014 του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών στο Υπουργείο Υγείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

10. Το αριθμ.πρωτ.4773/ 27.03.2015 έγγραφο υποβολής της δ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2015 του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών στο Υπουργείο Υγείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

11. Το αριθμ.πρωτ.7868/ 03.06.2015 έγγραφο υποβολής της ε’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2015 του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών στο Υπουργείο Υγείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

12. Την αρ. πρωτ. Β3α/Γ.Π. 26095/ 08-04-2015 απόφαση ανάληψης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 32727 (09.04.2015) στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.

13. Το με ημερομηνία 10.07.2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, Τμήμα Α’, με το οποίο ζητείται η βεβαίωση υποβολής του απολογισμού συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του επιχορηγούμενου φορέα (ΦΕΚ 1138/Β/2015), πλην όμως, η επιχορήγηση προωθείται προς το παρόν, με βάση το ανωτέρω (9) σχετικό, για λόγους διοικητικής οικονομίας και κατεπειγουσών αναγκών, καθώς και σε αναμονή εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ.

14. Το μη ημερομηνία 10.07.2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων.

15. Το αριθμ. πρωτ.ΓΔΟΥ/1195/ 13.07.2015 έγγραφο του Γραφείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το ανωτέρω (13) σχετικό έγγραφο.

16. Το με ημερομηνία 23.07.2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τμήμα Α’, με συνημμένα τα αριθμ.πρωτ.9952/ 15.07.2015 και 10204/ 21.07.2015 έγγραφα του Ο.ΚΑ.ΝΑ., αναφορικά με την επιχορήγησή του για το 2ο και 3ο τρίμηνο έτους 2015.

17. Το αριθμ.πρωτ.11276/ 14.08.2015 έγγραφο του Ο.ΚΑ.ΝΑ., με το οποίο απέστειλε στην Υπηρεσία μας τα δικαιολογητικά επιχορήγησης.

18. Το αριθμ. πρωτ. οικ.2/ /ΔΠΔΣΜ/ .09.2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού – Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση της επιχορήγησης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), με το ποσό του ενός εκατομμυρίου, επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων, εκατόν εξήντα επτά ευρώ (1.743.167,00€) από την πίστωση που αναλήφθηκε με την ανωτέρω (12) σχετική απόφαση σε βάρος του Φ. 210 Κ.Α.Ε. 2548 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, οικ. έτους 2015, με την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του, με Α.Φ.Μ. 090269403 και έδρα την Αθήνα, και κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό ΙΒΑΝ GR 76 0110 1080 0000 1082 9605 160.

Το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προκειμένου να καλυφθεί μέρος των δαπανών μισθοδοσίας και λειτουργικών αναγκών για το Γ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν