MEDTECH CONFERENCE 2016: «Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην Υγεία»

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η ιατρική τεχνολογία παίζει κυρίαρχο ρόλο τόσο στη διατήρηση και βελτίωση της υγείας, όσο και στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, καθώς και στην εθνική οικονομία. «Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην Υγεία» θα βρεθεί στο επίκεντρο του 2nd MedTech Conference, το οποίο διεξάγεται σήμερα στην Αθήνα. Στόχος είναι να τεθούν επί τάπητος τα καίρια ζητήματα, που αφορούν τη χρήση της ιατρικής τεχνολογίας στην Ελλάδα και να αναδείξει αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα, που παρατηρούνται στην προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Στο συνέδριο παίρνουν μέρος επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και στελέχη της αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ειδικό βάρος στο συνέδριο θα δοθεί στις αλλαγές και επιπτώσεις, που επέρχονται στην προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων από την εφαρμογή του νόμου 4412 για τις δημόσιες συμβάσεις.

Όπως δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Καταβάτης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), «το προηγούμενο καθεστώς (Π.Δ. 60/2007, 118/2007) για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών καταργήθηκε από 8.8.2016, εκτός από το Ν. 3886/2010 ο οποίος καταργείται από 1.1.2017.

Με το νέο νόμο 4412/2016 ενοποιούνται οι ρυθμίσεις για όλες τις συμβάσεις, καθώς και οι διαδικασίες σύναψής τους, ανεξαρτήτως αξίας. Υπάρχει ωστόσο μία αντίφαση η οποία έγκειται στο γεγονός ότι ο νόμος διακρίνει σε συμβάσεις άνω των ορίων (209.000 € και άνω – Μη Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές / 135.000 € – Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές) και σε συμβάσεις κάτω των ορίων (μέχρι 60.000 €). «Η διάκριση αφορά αποκλειστικά και μόνο στο καθεστώς των ενστάσεων».

Στα θετικά του νομοθετήματος για τις συμβάσεις άνω των ορίων είναι η μείωση του αριθμού των δημοσιεύσεων των διακηρύξεων, καθώς «καταργούνται όλες οι δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο και οι σχετικές επιβαρύνσεις στους προμηθευτές». Στα θετικά ως ένα σημείο είναι επίσης η δυνατότητα με την οποία παρέχεται στον προμηθευτή να διευκρινίσει ασάφειες, αλλά όχι για να συμπληρώσει δικαιολογητικά κ.λπ. Προς τα θετικά είναι και η πιο ελαστική δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης η οποία παρέχεται.
Στις καινοτομίες του νόμου είναι η αντικατάσταση των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1599/1986 από το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης, στο οποίο ενσωματώνονται πλέον και όλες οι δηλώσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλογής.

Το σημείο στο οποίο θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα είναι οι μεταβολές για την ανάδειξη αναδόχου. «Η διαφορά με το προηγούμενο καθεστώς αφορά στο πρακτικό που θα βγάζει η Επιτροπή και το οποίο δεν φαίνεται από το νόμο να επικυρώνεται παρά μόνο στο τελικό στάδιο. Μόνο τότε θα υπάρχει δυνατότητα για προδικαστική προσφυγή ή ασφαλιστικά μέτρα. Συνεπώς, η «τύχη» των ενστάσεων πρακτικά μένει στον αέρα μέχρι τότε, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μια τεράστια γραφειοκρατία».

Για τις συμβάσεις από 20.000 € έως 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων) προβλέπεται συνοπτικός διαγωνισμός, ενώ για τις συμβάσεις κάτω των 20.000 € χωρίς Φ.Π.Α. (κάτω των ορίων) προβλέπεται απευθείας ανάθεση.

Αναφορικά με τα ένδικα βοηθήματα (δικαστική προστασία από 1.1.2017), για τις συμβάσεις 60.000 € και άνω χωρίς Φ.Π.Α. προβλέπεται: α) προδικαστική προσφυγή, β) ασφαλιστικά μέτρα (αίτηση αναστολής). «Με το νέο νόμο ενοποιούνται οι σχετικές διαδικασίες και θα εκδίδεται πάντα απόφαση. Συνεπώς πρόκειται για ένα πιο αποφασιστικό στάδιο σε σχέση με το παρελθόν». Αντίστοιχα, για τις συμβάσεις 60.000 € και κάτω, προβλέπεται ένσταση επί διαγωνισμών αξίας κάτω των 60.000 €, χωρίς Φ.Π.Α.

Από την πλευρά του ο κ. Ιωάννης Καραφύλλης, Supply Chain and Procurement expert είπε στην ομιλία του ότι «η ψήφιση του νόμου 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, ο οποίος ενσωμάτωσε και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 24 και 25/2014 στο εθνικό μας δίκαιο, θεωρήθηκε ως ένα εμπόδιο για την λειτουργία των νοσοκομείων και του χώρου της υγείας γενικότερα. Παρουσιάστηκε ως μια τεράστια δυσκολία για τις επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η αλήθεια όμως είναι ακριβώς η αντίθετη. «Ο ν.4412/2016 προβλέπει την απόκτηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία μπορούν ν’ αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την οικονομία. Επίσης, με το ν.4412 οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει ν’ αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και να ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης».

Η διενέργεια διαγωνισμών από την ΕΠΥ και τα νοσοκομεία, με βάση το νέο νόμο και την ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα βοηθούσε τη βιομηχανία και τις εταιρείες του χώρου της υγείας, και όχι μόνο, να κατανοήσουν πλήρως τις απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και θα τους έδινε την δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών που αναζητούν ποιοτικό και οικονομικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και να κερδίσουν κάποιους από αυτούς. Αυτό θα πιστοποιούσε ότι είναι πανέτοιμες να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα νέα δεδομένα και θα μπορούσε να τις κάνει να προσφέρουν στην ανάπτυξη της Ελλάδος, στην εθνική οικονομία και το ΑΕΠ της χώρας μας.

«Ο δρόμος για τις εξαγωγές δεν είναι εύκολος. Είναι όμως γνωστός και πλέον προσιτός για όσους πραγματικά το επιθυμούν. Πρέπει να είναι μέρος της στρατηγικής που θα ακολουθήσουν οι ελληνικές εταιρείες του χώρου της υγείας για την αύξηση του μεριδίου τους στην ευρωπαϊκή αγορά, την εξωστρέφεια τους, την ανάπτυξη νέων/ καινοτόμων προϊόντων, την διείσδυση σε νέες αγορές, την επιχειρησιακή και τη χρηματοοικονομική τους βελτίωση και ταυτόχρονα θα ενισχύσει την αξιοπιστία τους».

Ενώ ο κ. Αθανάσιος Πετμεζάς, Γενικός Διευθυντής CosmoONE δήλωσε ότι «το κόστος προμηθειών για προϊόντα, υπηρεσίες και έργα υφίσταται κάθε χρόνο και εμφανίζεται ως πιεστικός παράγων στους προϋπολογισμούς εταιριών. Η παρούσα οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Προμηθειών των Νοσοκομείων, αλλά και ούτε και στους Διοικητές, την εύκολη διεκδίκηση συμπληρωματικών κονδυλίων, επιπρόσθετων ανθρώπινων πόρων και επιπλέον πληροφοριακών συστημάτων για να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας.

Το ζητούμενο είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας προμηθειών, μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων, για την μείωση του κόστους και τον περιορισμό της σπατάλης. Αυτό απαιτεί την εστίαση στην ποιοτική και ποσοτική διάσταση των Νοσοκομειακών Δαπανών. Άρα, οι διαδικασίες προμηθειών, από τακτική λειτουργία, γίνονται στρατηγική επιλογή.

«Τα περισσότερα προβλήματα στην διαδικασία των προμηθειών των Νοσοκομείων, οφείλονται συνήθως στην κακή επικοινωνία και συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους. Οι προσφερόμενες λύσεις παρέχουν εργαλεία, τα οποία επικεντρώνονται σε εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου της Επιχείρησης ή του Οργανισμού».

Το σύστημα της cosmoONE είναι σαφώς πιο ευέλικτο από το ΕΣΗΔΗΣ, καθώς το τελευταίο εξυπηρετεί μόνο το 4% των συνολικών περιπτώσεων. Η πλατφόρμα είναι στο διαδίκτυο και δεν απαιτεί εγκατάσταση κάποιας εφαρμογής.

«Ξεκινήσαμε από το γεγονός ότι το 80% των προμηθειών αντιστοιχεί στο 20% του κόστους. Για το λόγο αυτό, αυτοματοποιήσαμε τα εξής: ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς & έρευνες αγορών, δυναμικά συστήματα αγορών, ηλεκτρονικές δημοπρασίες, ηλεκτρονικές παραγγελίες/ηλεκτρονικά τιμολόγια και συστήματα επιχειρησιακής ευφυίας».

Όσον αφορά τις υπηρεσίες και τις λύσεις που ήδη λειτουργούν σε Δημόσια Νοσοκομεία, η εφαρμογή “Ηλεκτρονική Υποβολή & Διαχείριση Προσφορών”, τα στατιστικά μηνιαίας χρήσης είναι εντυπωσιακά, καθώς μέσω της πλατφόρμας της cosmoONE διενεργούνται περισσότερα από 1.000  Ηλεκτρονικά Αιτήματα Υποβολής Προσφορών από τα Δημόσια Νοσοκομεία. Ο μέσος Χρόνος από την αποστολή του αιτήματος έως την ημερομηνία κλεισίματος δεν ξεπερνά τις 4,79 Ημέρες και ο μέσος χρόνος από την ημερομηνία κλεισίματος του αιτήματος, έως το άνοιγμα και την ανακήρυξη των αναδόχων δεν υπερβαίνει τις 1,93 Ημέρες.

«Έχουμε 1.600 διαγωνισμούς το μήνα με τα νοσοκομεία που συνεργαζόμαστε. Το πρώτο νοσοκομείο ήταν το ΚΑΤ. Το στοίχημα που βάλαμε για το θέμα του χρόνου στην ανάρτηση προμήθειας ήταν κάτω από τα 7 λεπτά, το οποίο κάναμε πραγματικότητα, καθώς χρειάστηκαν μόνο 4 λεπτά!».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ