Και η λίστα χειρουργείων υπό…αίρεση – Την έκρινε παράνομη η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Παράνομη έκρινε την «Λίστα Χειρουργείων» η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Δεδομένων. Η Αρχή έκρινε ότι η κατάρτιση της λίστας χειρουργείου και η δημοσιοποίηση που ακολουθεί παρότι προς την σωστή κατεύθυνση, πλήττει την ιδιωτικότητα.

Μάλιστα τα τελευταία 4 ψηφία του ΑΜΚΑ και ο αριθμός μητρώου του ασθενούς, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πληροφορίες που αναφέρονται στη λίστα χειρουργείου και στον πίνακα των επειγόντων χειρουργείων, συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στην υγεία του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Επίσης η Αρχή έκρινε ότι η ανάρτηση των προβλεπόμενων στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης πληροφοριών της λίστας χειρουργείου και του πίνακα των διενεργηθέντων επειγόντων χειρουργείων συνιστά επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, η οποία αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του ν. 2472/1997 και συνεπώς δεν είναι νόμιμη.

Τέλος, η Αρχή πρότεινε στο υπουργείο Υγείας να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους προκειμένου η ανάρτηση της λίστας χειρουργείου και του πίνακα των διενεργηθέντων επειγόντων χειρουργείων να είναι νόμιμη και θεμιτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.

Αναφορικά με θέματα Υγείας και Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων, αναφέρονται από την Αρχή οι περιπτώσεις:

–           Δικαίωμα πρόσβασης υποκειμένου των δεδομένων σε δεδομένα υγείας του. Η Αρχή ασχολήθηκε με αίτημα πατέρα ανήλικης, ο οποίος ζητούσε, μεταξύ άλλων, να λάβει από τα αρχεία ιδιώτη ψυχολόγου δεδομένα υγείας που αφορούν στον ίδιο και την ανήλικη κόρη του. Η Αρχή απάντησε ότι ο πατέρας έχει δικαίωμα να λάβει από το αρχείο της ψυχολόγου κάθε πληροφορία που αφορά στον ίδιο προσωπικά, καθώς επίσης και κάθε πληροφορία που αφορά στην ανήλικη κόρη, υπογραμμίζοντας εν προκειμένω ότι ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια, αλλά διατηρεί τη γονική μέριμνα έχει δυνατότητα προσβάσεως στον ιατρικό φάκελο του ανήλικου τέκνου του, χωρίς να απαιτείται επιπλέον η συνδρομή στο πρόσωπό του συγκεκριμένου εννόμου συμφέροντος

–          Στην Αρχή υποβλήθηκε ερώτημα από νοσηλευτικό ίδρυμα σχετικά με την ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης ασθενούς σε δεδομένα υγείας του, κατόπιν σχετικής αιτήσεως που υποβάλλεται κατ΄ εξουσιοδότηση του ασθενούς. Η Αρχή απάντησε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα οφείλει να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης που ασκείται από το νομίμως εξουσιοδοτούμενο από το υποκείμενο των δεδομένων-ασθενή πρόσωπο, σημειώνοντας ότι η άρνηση χορήγησης αντιγράφων του ιατρικού φακέλου εκ μέρους του νοσηλευτικού ιδρύματος, αν στηρίζεται στην τυχόν έλλειψη πληρεξουσιότητας, θα πρέπει να αιτιολογείται.

–          Υποβλήθηκε επίσης ερώτημα από νοσηλευτικό ίδρυμα σχετικά με τη νομιμότητα χορήγησης δεδομένων υγείας ασθενούς στη διορισμένη από το Δικαστήριο προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια και η Αρχή απάντησε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα οφείλει να χορηγήσει τα αιτούμενα δεδομένα υγείας του ασθενούς σε αυτήν, σημειώνοντας ότι η απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου παρέσχε τη σχετική εξουσία στην προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια να λαμβάνει πιστοποιητικά σχετικά με την κατάσταση της υγείας του συμπαραστατέου, ασκώντας κατ’ ουσία το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του ν. 2472/1997 του τελευταίου.

–          Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ζήτησε τη γνώμη της Αρχής σχετικά με τη νομιμότητα χορήγησης πληροφοριών σε γυναίκα-ασθενή σχετικά με το ιστορικό των προσπαθειών της εξωσωματικής γονιμοποίησης (αριθμός και προέλευση γεννητικού υλικού) που πραγματοποίησε σε αυτήν και η Αρχή απάντησε ότι η Μονάδα οφείλει να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης της γυναίκας-ασθενούς σε πληροφορίες που την αφορούν άμεσα και προσωπικά.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν