Οι κλάδοι ασθενείας ΕΤΑΑ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ ΤΑΠ-ΕΤΕ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ!

  • Iatropedia
Νέες συνθήκες περίθαλψης θα έχουν πλέον και οι άλλοι ασφαλισμένοι που εντάσσονται πλέον στον ΕΟΠΥΥ από την 12η Νοεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ

Α) οι παρακάτω κλάδοι ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ:

ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ).

ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας).

ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American

Express).

B) Oι κλάδοι Υγείας του ETAA (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων).

Ο κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ αποτελείται από τους επιμέρους τομείς:

Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)

Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)

Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)

Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ)

Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ)

Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ)

Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ-

ΤΠΔΕ), καθώς και το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) από την 1-12-2012 εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ .

Αλλαγές και στους γιατρούς

Οι γιατροί μόνιμοι και αορίστου χρόνου των παραπάνω φορέων μεταφέρονται στον

ΕΟΠΥΥ και εξακολουθούν να έχουν την ίδια σχέση εργασίας με τον Οργανισμό.

Οι παραπάνω γιατροί στην περίπτωση που έχουν εργασιακή σχέση με περισσότερους

από έναν φορείς, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να επιλέξουν ένα μόνο φορέα.

Στο μεταξύ με το άρθρο 29 του Ν. 4038/2012 ρυθμίστηκαν θέματα των μόνιμων και με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γιατρών των εντασσομένων στον

ΕΟΠΥΥ φορέων.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις οι γιατροί αυτοί δύνανται να συμβάλλονται με

τον ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού στα ιδιωτικά

τους ιατρεία μετά τη λήξη του ωραρίου τους στον Οργανισμό.

Το ανώτατο όριο επισκέψεων ανέρχεται σε 150 επισκέψεις το μήνα και με αμοιβή

10€ ανά επίσκεψη.

Οι σχετικές οδηγίες που θα καθορίζουν τη διαδικασία για την ένταξη των μόνιμων

και αορίστου χρόνου γιατρών του ΕΤΑΑ, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο

δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα

του Οργανισμού.

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ για ιατρική επίσκεψη

Οι γιατροί που έχουν ήδη σύμβαση με τους παραπάνω φορείς, δύνανται να

συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον Ενιαίο

Κανονισμό Παροχών Υγείας του Οργανισμού μέχρι να διευκρινιστεί η μελλοντική

σχέση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μέχρι

σήμερα συμβληθεί με τον Οργανισμό. Για το θέμα αναμένονται νεότερες οδηγίες.

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για

τους ασφαλισμένους των εντασσόμενων φορέων θα γίνονται αποδεκτά από τους

παρόχους υγείας που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και οι εξετάσεις θα

εκτελούνται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμοί Παροχών Υγείας του Οργανισμού

καθώς και τους όρους της σύμβασης που έχουν υπογράψει με τον ΕΟΠΥΥ.

Στο μεταβατικό στάδιο οι πάροχοι υγείας που είχαν σύμβαση με έναν από τους

ενταχθέντες φορείς, συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας.

Θα εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες προκειμένου να υπογραφούν οι συμβάσεις με τον

ΕΟΠΥΥ.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η παροχή δευτεροβάθμιας φροντίδας (νοσοκομειακή περίθαλψη) παρέχεται από τους

συμβεβλημένους παρόχους υγείας με τον ΕΟΠΥΥ (κρατικές υγειονομικές δομές,

συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, αγροτικά ιατρεία κ.λπ.) και σύμφωνα με τον

Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση ο έλεγχος και η

διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τους παρόχους υγείας.

Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας δύναται να γίνει είτε με τη διαδικασία των

εγκυκλίων του ΕΟΠΥΥ είτε με την καθιερωμένη διαδικασία του κάθε Ταμείου

προσωρινά.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ για ιατρικές πράξεις

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, σας ενημερώνουμε ότι

απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο έλεγχος και η διαπίστωση της ασφαλιστικής

ικανότητας.

Για τα χρησιμοποιούμενα έντυπα παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων, σε

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραπομπή και μέχρι την

ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δύναται :

Οι ιατροί (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) των υπηρεσιών υγείας των

αναφερόμενων φορέων και οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ να

χρησιμοποιούν τα ατομικά βιβλιάρια υγείας (ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ) για την

παραπομπή των ασφαλισμένων για παρακλινικές εξετάσεις, στις υγειονομικές

δομές του ΕΟΠΥΥ, στις κρατικές δομές και στους συμβεβλημένους

ιδιωτικούς παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως ίσχυε και πριν την

ένταξη των Ταμείων στον ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση που τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων κλάδων

ασθένειας των παραπάνω φορέων δεν έχουν ενσωματωμένα στελέχη

παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων :

§ Οι Διευθυντές των Υπηρεσιών Υγείας των εντασσόμενων φορέων θα

πρέπει να απευθύνονται στις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ της περιοχής

που υπηρετούν, προκειμένου να παραλάβουν στελέχη (μπλοκ) απλών

παραπεμπτικών (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και να τα διανείμουν, με

ενυπόγραφη χρέωση στους υπηρετούντες γιατρούς της υπηρεσίας τους.

§ Τα παραπάνω πρέπει να πράξουν και οι συμβεβλημένοι ιατροί του

ΕΟΠΥΥ, δηλαδή να απευθύνονται στις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ,

προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους των

συγκεκριμένων και μόνο κλάδων ασθένειας για την αναγραφή εξετάσεων.

§ Τέλος επισημαίνουμε ότι στα απλά παραπεμπτικά του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

αναγράφονται και οι εξετάσεις υψηλού κόστους (όπως μαγνητικές

τομογραφίες, αξονικές τομογραφίες κ.α.), ενώ δεν διαχωρίζονται από τα

παραπεμπτικά ειδικού τύπου (υψηλού κόστους) του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

καθώς έχουν την ίδια ισχύ και σας υπενθυμίζουμε ότι δεν αποδίδεται

δαπάνη σε μη συμβεβλημένους παρόχους υγείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ü Η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφής συνταγής στο ενιαίο

έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ, για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή

η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής

ü Για την συνταγογράφηση οι ιατροί ακολουθούν όσα ορίζονται στον

κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ και σχετικές εγκυκλίους του οργανισμού

(έγγραφο ΕΟΠΥΥ 14540/28-3-0212). Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται

από ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

Π.Δ.121/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει των εγκεκριμένων

ενδείξεων. Η συνταγογράφηση φαρμάκων από μη συμβεβλημένους ιδιώτες

ιατρούς μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με την έκδοση δύο συνταγών ανά

ασφαλισμένο τον μήνα.

ü Οι ιατροί έχουν την υποχρέωση αναγραφής της φαρμακευτικής αγωγής στο

βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ,

ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ. από 12/11/2012 και οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από 1-12-

2012, είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου απολαμβάνουν ισότιμα με

τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Οργανισμού τις υπηρεσίες που παρέχονται.

ü από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση,

παρακλινικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ ),

ü από τις υγειονομικές δομές του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ –

ΕΤΑΜ), Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ κ.λπ.

ü από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς και παρόχους υγείας.

(οι πληροφορίες για τους παρόχους υγείας και τους συμβεβλημένους

γιατρούς είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στις ιστοσελίδες

των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων, καθώς και στα ΚΕΠ.

ü Από μη συμβεβλημένους ιατρούς με δαπάνη των ασφαλισμένων. Η

συνταγογράφηση φαρμάκων από μη συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μπορεί

να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με την έκδοση δύο συνταγών ανά ασφαλισμένο

τον μήνα..

ü Επιπλέον οι ασφαλισμένοι ΕΤΑΑ και ΤΑΠ-ΕΤΕ εξυπηρετούνται και από

τα ιατρεία των επιμέρους τομέων του ΕΤΑΑ και ΤΑΠ-ΕΤΕ.

Ειδικά για την συνταγογράφηση και την προμήθεια φαρμάκων στους ασφαλισμένους

των παραπάνω κλάδων ασθενείας ισχύουν τα παρακάτω:

Από την 15-11-2012 παύει να ισχύει το συνταγολόγιο αναγραφής φαρμάκων

των ταμείων ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ. και η

συνταγογράφηση γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφής συνταγής στο ενιαίο

έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ, για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή

η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής. Οι ιατροί έχουν και πάλι την υποχρέωση

αναγραφής της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του

ασφαλισμένου. Αντίστοιχα καταργείται από 1-12-2012 το συνταγολόγιο

αναγραφής φαρμάκων των ασφαλισμένων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κλάδων ασθενείας, θα εξυπηρετούνται από

τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, για την προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν