Φαρμακεία: Κυρώσεις για τη μη τήρηση στις διανυκτερεύσεις και διημερεύσεις

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η νέα ρύθμιση του ωραρίου των φαρμακείων προϋποθέτει την τήρηση του δηλωθέντος από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φαρμακείου διευρυμένου ωραρίου.

Δηλαδή σε περίπτωση μη τήρησης του δηλωθέντος διευρυμένου ωραρίου, επιβάλλονται στον κάτοχο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου συγκεκριμένες κυρώσεις με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη.

Οι κυρώσεις είναι οι κάτωθι:

1) Σε περίπτωση πρώτης παράβασης αποστέλλεται έγγραφη σύσταση.

2) Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης απαγορεύεται στο φαρμακείο να λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο για έξι μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

3) Στην περίπτωση επόμενης παράβασης μετά τη δεύτερη, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων.

Η παραβίαση των διατάξεων περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων επισύρει για τον νόμιμο εκπρόσωπο του φαρμακείου και τον υπεύθυνο φαρμακοποιό:

α) Ποινή φυλάκισης έως 6 μηνών,

β) χρηματικό πρόστιμο από 3.000 έως 20.000 ευρώ με απόφαση του Περιφερειάρχη και σε περίπτωση υποτροπής, πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από 2 ως 6 μήνες.

Η υποχρέωση του κατά τόπον αρμόδιου Φαρμακευτικού Συλλόγου να καταρτίζει διμηνιαίους χωριστούς πίνακες φαρμακείων που λειτουργούν πέραν του κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικού ωραρίου, οι οποίοι αναρτώνται επί των προσόψεων των φαρμακείων όσο αυτά παραμένουν κλειστά, παραμένει ακέραια. Καμία αλλαγή δεν επήλθε επίσης σχετικά με το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του κατά 2 τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη σε περίπτωση λειτουργίας φαρμακείου πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου των 40 ωρών εβδομαδιαίως κατά παράλειψη δήλωσης διευρυμένου ωραρίου ή καθ’ υπέρβαση των δηλωθέντων χρονικών ορίων αυτής, το οποίο εξακολουθεί να ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.

Λόγω της νέας νομοθετικής πρόβλεψης περί υποχρέωσης τήρησης του εκάστοτε δηλωθέντος διευρυμένου ωραρίου, δίνεται, με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω νόμου (Ν. 4558/2018), το δικαίωμα στους νομίμους εκπροσώπους των φαρμακείων να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου φαρμακείων που είχαν ήδη έως την 1η Αυγούστου υποβληθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991.

Η ανάκληση ή τροποποίηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του Ν. 4558/2018, ήτοι έως την 13η Αυγούστου (καθ’ όσον η προθεσμία λήγει σε εξαιρετέα ημέρα). Η επιχείρηση φαρμακείου που επιλέγει το διευρυμένο ωράριο, εξακολουθεί να έχει τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται οι παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 1963/1991, ήτοι την υποχρέωση λειτουργίας κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως, καθώς και την υποχρέωση συμμετοχής στις καθοριζόμενες διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις.

Σύμφωνα δε, με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, δεν επιτρέπεται σε φαρμακοποιούς ή φαρμακεία που δηλώνουν ότι θα τηρήσουν διευρυμένο ωράριο η χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση διημέρευσης, εφόσον το διευρυμένο ωράριο δηλώθηκε για το χρονικό πλαίσιο της εφημερίας από 08.00 π.μ. έως 21.00 μ.μ. και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο αυτό και διανυκτερεύσεων, εφ’ όσον διευρυμένο ωράριο δηλώθηκε για το χρονικό πλαίσιο της διανυκτέρευσης από 21.00 μ.μ. έως 08.00 π.μ. και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο αυτό.

Τέλος, ο νόμος 4558/2018 (άρθρο 5 παρ. 6), ορίζει ότι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2018, όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας υποχρεούνται να αναρτήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τις κενές θέσεις φαρμακείων που υπάρχουν κατά την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου 2018 υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου από όσους διαθέτουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4272/2014, του ν. 1963/1991, του π.δ. 64/2018 και κάθε άλλη διάταξη που αφορά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν