Επιτροπή προμηθειών Υγείας: Εξηγήσεις για τα φίλτρα

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Εξηγήσεις από το τμήμα προδιαγραφών σχετικά με τα φίλτρα αιμοκάθαρσης, ζητεί η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας σε διάστημα ενός μήνα.

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ζητεί να προχωρήσει σε νόμιμη αιτιολόγηση των προτεινόμενων προδιαγραφών και προειδοποιεί για τη συγκρότηση νέας επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών φίλτρων αιµοκάθαρσης «στις περιπτώσεις που είτε παρέλθει άπρακτη η ως άνω τριακονθήµερος προθεσµία, είτε οι εκ νέου υποβληθείσες, µέσα στην ίδια προθεσµία, τεχνικές προδιαγραφές δεν εγκριθούν από την Ολοµέλεια της Ε.Π.Υ».

Η ΕΠΥ απέρριψε την σχετική πρόταση καθώς όπως υποστήριξε σε σχετική συνεδρίαση «οι κρινόµενες τεχνικές προδιαγραφές δεν διαλέγονται µε τις εν γένει διεθνείς, παραδεδεγµένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, τις παραδοχές της επιστήµης, την εµπειρία, τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις και τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών».

Κατηγορεί μάλιστα την επιτροπή προδιαγραφών ότι «οι κρινόµενες τεχνικές προδιαγραφές δεν αποτελούν, βάσει της διαλαµβανοµένης σε αυτές αιτιολογίας, το προϊόν επιστηµονικής εργασίας, χαρακτηριστικό γνώρισµα της οποίας είναι, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η λογική θεµελίωση και τεκµηρίωση των κρίσεων (βλ. ΣτΕ 744/1997, 3398/2003, 1990/2007, 4491/2009, 570/2012)».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΥ αποφάσισε «την επιστροφή των κρινοµένων τεχνικών προδιαγραφών στην επιτροπή που τις συνέταξε µε σκοπό τη νόµιµη αιτιολόγησή τους και την αποστολή τους, υπογεγραµµένων από όλα τα µέλη τους, στην Ε.Π.Υ. εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών». Όπως επίσης, «τη συγκρότηση νέας επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών φίλτρων αιµοκάθαρσης στις περιπτώσεις που είτε παρέλθει άπρακτη η ως άνω τριακονθήµερος προθεσµία, είτε οι εκ νέου υποβληθείσες, µέσα στην ίδια προθεσµία, τεχνικές προδιαγραφές δεν εγκριθούν από την Ολοµέλεια της Ε.Π.Υ.».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν