ΕΝΕ: Συμμετοχή στο EuropeanN curriculum for fAmily aNd Community nurse

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η ΕΝΕ μαζί με τα ΤΕΙ της Θεσσαλίας και της Κρήτης, εκπροσωπεί την Ελλάδα στο πρόγραμμα ENhANCE “EuropeanN curriculum for fAmily aNd Community nurse” του ERASMUS. Πρόκειται για πρόγραμμα LOT 2 (σχεδιασμός και παράδοση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης), διάρκειας 3 ετών. Σε αυτό συμμετέχουν 6 χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία και η Φινλανδία.

Το πρόγραμμα αναφέρεται στις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής, όπως η συνεχώς αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού, η αναγκαιότητα πρόληψης των ασθενειών και η χρηστικότητα της έγκαιρης διάγνωσης, δίνοντας έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και συγκεκριμένα στην εξέχουσα θέση που πρέπει να κατέχει η φροντίδα υγείας στην Οικογένεια και στην Κοινότητα.

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση των δεξιοτήτων που προσφέρονται στους νοσηλευτές και αυτών που πραγματικά απαιτούνται να διαθέτουν, εφαρμόζοντας καινοτόμα μοντέλα φροντίδας υγείας επικεντρωμένα στην ΠΦΥ, δηλαδή:

1) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εξειδίκευσης Οικογενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής των νοσηλευτών που απασχολούνται στην ΠΦΥ.
2) Η αποτύπωση ενός Επαγγελματικού Προφίλ αναφοράς του Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή της ΕΕ.
3) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οικογενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής, βασισμένα στον ΠΟΥ και στις συστάσεις της ΕΕ.
4) Η ενίσχυση της μετάβασης από το παλιό μοντέλο ΠΦΥ στο προτεινόμενο καινοτόμο.

Εθνικά προγράμματα

Στο πλαίσιο αυτό, θα σχεδιαστούν 3 εθνικά πιλοτικά προγράμματα, τα οποία θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα, στη Φινλανδία και στην Ιταλία ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά τους. Ειδικότερα στην Ελλάδα, θα υλοποιηθούν 3 πιλοτικά προγράμματα περιλαμβάνοντας 3 κατηγορίες καταρτιζομένων (άνεργους νοσηλευτές, νοσηλευτές εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, και τέλος εργαζόμενους νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα και των ΜΚΟ).

Κάθε πιλοτικό πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 250 ωρών και σ’ αυτό θα συμμετέχουν 40 καταρτιζόμενοι. Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού δια βίου μάθησης, επιπέδου μεταξύ της βαθμίδας 6 και 7 (ορίζοντας ως βαθμίδα 6, το επίπεδο ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών).

Η ΕΝΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει το επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ των μελών της, επισημαίνοντας ότι δύναται να συνεπικουρήσει τις προσπάθειες της Πολιτείας για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, αρκεί να της ζητηθεί.