Δείτε πως θα κατατίθενται τα ξενόγλωσσα πτυχία ιατρικής στα νοσοκομεία

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Εγκύκλιο η οποία απαντά σε όλες τις απορίες και λύνει προβλήματα που προκύπτουν κατά την διαδικασία κατάθεσης ξενόγλωσσων πτυχίων από γιατρούς που επιθυμούν να ξεκινήσουν την ειδικότητα στο ΕΣΥ, εξέδωσε η ηγεσία του ΥΥΚΑ.

 

Για την κατάθεση ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών η εγκύκλιος αναφέρει:

Σύμφωνα με την περίπτωση (γ) του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης Α2α/Γ.Π.οικ.22211/22-3-2016, τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής.

Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 εγκυκλίους του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν