Αντιδρούν οι φυσικοθεραπευτές στην εξίσωση των πτυχίων ΑΕΙ με αυτά ιδιωτικών κολλεγίων

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ως "ανεπίτρεπτη και επικίνδυνη" χαρακτηρίζει την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας για την απευθείας εξίσωση των πτυχίων των κολλεγίων με τα πτυχία των δημόσιων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών καταγγέλλει την πλήρη «κατεδάφιση» της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την πλήρη ισοπέδωση των εννοιών και των αρχών με την παραβίαση στην πράξη του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Δείτε τι αναφέρουν:

Το υπουργείο Παιδείας, εν ονόματι της Κοινοτικής οδηγίας 2005/36/ΕΚ, η οποία εκδόθηκε για να διευκολύνει την μετακίνηση εργαζομένων από χώρα σε χώρα, εξομοιώνει τους αποφοίτους των Δημόσιων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τους αποφοίτους Κερδοσκοπικών Ιδιωτικών Επιχειρήσεων παροχής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κολλέγια), καταστρατηγώντας στη πράξη το άρθρο 16 του Συντάγματος.

Όλα αυτά, μάλιστα, με συνοπτικές διαδικασίες!

Είναι, εξάλλου, οξύμωρο να χρησιμοποιείται μία Οδηγία, η οποία εκδόθηκε για να διευκολύνει την μετακίνηση ευρωπαίων πολιτών εντός της Ε.Ε., προκειμένου να εξυπηρετούνται όσοι αποφάσισαν να προάγουν το εντελώς αντίθετο: να απονέμουν σε σπουδαστές τίτλους δίχως την μετακίνησή τους στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

–          Η Ευρωπαϊκή οδηγία χρησιμοποιείται στην Ελλάδα σαν ‘’Δούρειος Ίππος’’ για να εξισώσει τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κολλέγια) με τους αποφοίτους των Δημόσιων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

–          Με την καταγγελλόμενη προωθούμενη Νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας επιχειρείται η με συνοπτικές διαδικασίες «ομαδική αναγνώριση» επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών.

–          Ένα ακόμη βήμα για την υποβάθμιση των ημεδαπών πτυχίων, εξισώνοντάς τα με τίτλους σπουδών, η ποιότητα των οποίων, δυστυχώς, δεν διασφαλίζεται.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών καταθέτει τις απαντήσεις του επιμελητηρίου Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (HCPC), όπου αναφέρεται επί λέξη:

‘’Κανένα από τα προγράμματα φυσικοθεραπείας με δικαιόχρηση στο ΗΒ, τα οποία παρέχονται από ιδιωτικά κολλέγια στην Ελλάδα δεν έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί, ή οδηγούν σε αυτόματη καταχώρηση από το HCPC’’

‘’Είναι θεμελιώδης αρχή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να υπάρχει ένα πραγματικό διασυνοριακό στοιχείο σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ένα άτομο επιδιώκει να διεκδικήσει δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πραγματικό διασυνοριακό στοιχείο δεν θα προέκυπτε σε καμία περίπτωση όπου ένας Έλληνας αιτών διεκδικούσε αναγνώριση από το HCPC χωρίς να μετακινηθεί ή να σκοπεύει να μετακινηθεί στο ΗΒ, απλώς για να παρακάμψει το ρυθμιστικό καθεστώς στην Ελλάδα’’.

Όπως, άλλωστε, καθιστά ξεκάθαρο  η ρήτρα 12 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ:

«Η παρούσα Οδηγία αφορά την αναγνώριση από τα Κράτη Μέλη, των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε άλλα Κράτη Μέλη. Ωστόσο, δεν αφορά την αναγνώριση από τα Κράτη μέλη, των αποφάσεων αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί από άλλα Κράτη Μέλη δυνάμει της παρούσας Οδηγίας. Συνεπώς, τα άτομα που κατέχουν επαγγελματικά προσόντα τα οποία έχουν αναγνωριστεί δυνάμει της παρούσας Οδηγίας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω αναγνώριση για να αποκτήσουν στο Κράτος Μέλος καταγωγής τους διαφορετικά δικαιώματα από εκείνα που παρέχονται από τον επαγγελματικό τίτλο που αποκτάται σε αυτό το Κράτος Μέλος, εκτός εάν προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν αποκτήσει πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα στο Κράτος Μέλος υποδοχής».

Ως εκπρόσωποι επαγγελματιών υγείας, που ασκούν νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και εξυπηρετούν ιδιαίτερα ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην εν λόγω τροπολογία.

Προκειμένου να μην παρατηρείται ευθεία αλλοίωση του γράμματος και του πνεύματος της κοινοτικής Οδηγίας μέσω των ως άνω πρωτοβουλιών του Έλληνα νομοθέτη, προτείνεται ο ημεδαπής έμπνευσης θεσμός της επαγγελματικής ισοδυναμίας να μην εφαρμόζεται επί των νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων.

Με τον τρόπο αυτό αφενός επιτυγχάνεται η ακριβής ενσωμάτωση των κοινοτικών διατάξεων στο εθνικό μας δίκαιο, αφετέρου διευκολύνεται η ενιαία αντιμετώπιση των νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων μεταξύ των διαφόρων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν