Αναζητούνται ποινικές ευθύνες για εταιρία φύλαξης βλαστοκυττάρων

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Μηνυτήρια‭ αναφορά για τη διερεύνηση τέλεσης αξιόποινων πράξεων και ‬τον ενδεχόμενο‭ καταλογισμό‭ ποινικών‭ ευθυνών‭ ‬κατέθεσε στον‭‬ ‬προϊστάμενο‭ ‬της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ο Συνήγορος του Καταναλωτή Λευτέρης Ζαγορίτης, κατά‭ ‬‬των‭ ‬κατά‭ ‬νόμο‭ ‬υπεύθυνων‭ ‬της‭ εταιρείας‭ με‭ την‭ ‬επωνυμία‭ ‬"ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ‭ ‬ΕΛΛΗΝΙΚΗ‭ ‬ ΤΡΑΠΕΖΑ ‭ ‬ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ‭ ‬ Α.Ε."‭ ‬και‭ ‬διακριτικό τίτλο "STEM-HEALTH HELLAS".

Ο κ. Ζαγορίτης κατέθεσε‭ όλα‭‭ ‬τα‭ σχετικά‭ ‬έγγραφα‭ ‬που περιήλθαν σε γνώση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά τη διερεύνηση αναφορών οι οποίες υποβλήθηκαν από μεγάλο αριθμό γονέων που είχαν συμβληθεί με την εταιρεία. Η ανωτέρω ιδιωτική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει‭ ‬σχετική‭ ‬‬άδεια‭ ‬από‭ ‬ ‭ ‬το‭ ‬‬υπουργείο ‬Υγείας‭ ‬κατά‭ παράβαση‭ ‬‬της‭ ‬κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2008 & Ν. 3984/2011).

Επίσης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ζήτησε τη διερεύνηση από την Εισαγγελία για το αν έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι λειτουργούσες ιδιωτικές Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος ή αν έχει παραβιασθεί η νομοθεσία, ιδίως σε ότι,‭ ‬αφορά‭ ‬τη‭ ‬λειτουργία‭ ‬τους‭ ‬κατά‭ τη ‬συλλογή,‭ τη ‬συντήρηση‭ ‬‬και‭ τη ‬διαφύλαξη αναντικατάστατου βιολογικού υλικού με αξιόπιστες διαδικασίες, καθώς με την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών – καταναλωτών.